ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปี 2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลภาควิชา/หน่วยงาน
หัวข้อเรื่องประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ฝึกอบรม
วันที่เวลา
สถานที่ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
หน่วยงานต้นเรื่องบูรณาการด้าน
เอกสารอ้างอิงข้อมูล
2
1
น.ส.ชลธิกา บุญก่อเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
10 ม.ค. 6014.30 น.
ห้องประชุม PJ 301 ชั้น3 อาคาร 50 ปี
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ด้านอื่นๆ
3
ในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
ประเทศร่วมกับสถาบันภาษา
4
5
อ.สันติ อุดมศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี
วิทยากรสอนวิชาศิลปะกับชีวิต
12 ม.ค.-2 ก.พ.60
08.30 น.
วิทยาลัยพยาบาล จ.ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาล จ.ชลบุรี
ด้านบริการวิชาการ
6
7
8
2
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดี
ประชุมพิจารณาตัดสินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
12 ม.ค. 60
09.30-12.00 น.
ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ด้านการเรียนการสอน
9
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1
10
11
3
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดี
อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน"
16 ม.ค. 6008.30 น.ห้องประชุม ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
ด้านอื่นๆ
12
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
13
14
4
อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี
นำนิสิตคณะขับร้องประสานเสียงและวงดนตรีโฟล์คซอง
16-20 ม.ค. 60
09.00 น.สำนักหอสมุด ม.บูรพา
สำนักหอสมุด ม.บูรพา
ด้านอื่นๆ
15
เข้าร่วมบรรเลงดนตรีในงานสัปดาห์ห้องสมุดและบูรพาบุ๊คแฟร์
16
ประจำปี 2560
17
18
5
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
19 ม.ค. 6009.00 น.
ห้องประชุม PJ 302 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี
กองอาคารสถานที่ด้านอื่นๆ
19
ครั้งที่ 1/2560
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
20
21
6
ผศ.ศานติ เดชคำรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร
26 ม.ค. 6008.30 น.
ห้องประชุม PJ 301 ชั้น3 อาคาร 50 ปี
กองอาคารสถานที่ด้านอื่นๆ
22
น.ส.ชลธิกา บุญก่อเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ภาควิชา/หน่วยงาน
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu