แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบปีประมาณ 2560
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
2
สำนักงาน อำเภอ สรุปส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นรายไตรมาส (ภาพรวมอำเภอ)
3
รอบ 9 เด้ือน (ตุลาคม-มิถุนายน)
4
5
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
6
7
ที่
หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
ระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
8
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
9
ครอบครัว
10
1ด้านเกษตรกรรม
11
12
13
2ด้านอุตสาหกรรม
14
15
16
3ด้านพาณิชยกรรม
17
และบริการ
18
19
20
4
ด้านความคิดสร้างสรรค์
21
22
23
5ด้านเฉพาะทาง
24
25
26
27
รวม
28
29
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน........................................................................................................................................................................................................
30
.......................................................................................................................................................................................................................................................
31
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................
32
..........................................................................................................................................................................................................................................................
33
34
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
35
36
ที่
หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
ระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
37
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
38
ครอบครัว
39
1ด้านเกษตรกรรม
40
41
42
2ด้านอุตสาหกรรม
43
44
45
3ด้านพาณิชยกรรม
46
และบริการ
47
48
49
4
ด้านความคิดสร้างสรรค์
50
51
52
5ด้านเฉพาะทาง
53
54
55
56
รวม
57
58
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน........................................................................................................................................................................................................
59
.......................................................................................................................................................................................................................................................
60
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................
61
..........................................................................................................................................................................................................................................................
62
63
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)
64
65
ที่
หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
ระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
66
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
67
ครอบครัว
68
1ด้านเกษตรกรรม
69
70
71
2ด้านอุตสาหกรรม
72
73
74
3ด้านพาณิชยกรรม
75
และบริการ
76
77
78
4
ด้านความคิดสร้างสรรค์
79
80
81
5ด้านเฉพาะทาง
82
83
84
85
รวม
86
87
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน........................................................................................................................................................................................................
88
.......................................................................................................................................................................................................................................................
89
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................
90
..........................................................................................................................................................................................................................................................
91
92
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
93
94
ที่
หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
ระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
95
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
96
ครอบครัว
97
1ด้านเกษตรกรรม
98
99
100
2ด้านอุตสาหกรรม
Loading...
 
 
 
อ.เมืองลำพูน
อ.ป่าซาง
อ.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านธิ
อ.แม่ทา
อ.เวียงหนองล่อง
อ.ทุ่งหัวช้าง
อ.ลี้