ม.4/5
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายกรกฎ ลากวงษ์3333333333333.00ดี
8
2
นายชวกรณ์ ทองสืบสาย
3333333333333.00ดี
9
3
นายธราเทพ สุริโย
2222222222222.00พอใช้
10
4
นายธนพงษ์ เพ็ชรนาม
2222222222222.00พอใช้
11
5
นายวีระพัฒน์ แก้วแกมเกตุ
2222222222222.00พอใช้
12
6
นายธัญญรัตน์ ประสพลาภ
3333333333333.00ดี
13
7นายชัชวาล นรชาญ2222222222222.00พอใช้
14
8
นายชาญชล กิ่งทอง
2222222222222.00พอใช้
15
9นายธนพล ทิมแก้ว2222222222222.00พอใช้
16
10
นายสมพล จาดฮามรด
2222222222222.00พอใช้
17
11
นายสิทธิชัย ผูกมิตร
3333333333333.00ดี
18
12
นายศุภณัฐ ธนะศรี
2222222222222.00พอใช้
19
13
นายนพรัตน์ ตามะลี
3333333333333.00ดี
20
14
นายจิรวัฒน์ จิระวุฒินันท์
0000000000000.00FALSE
21
15
นายสหรัฐ โกมลวาทิน
2222222222222.00พอใช้
22
16
นายเสริมพันธ์ บุญสูง
3333333333333.00ดี
23
17
นายกฤษฎา อินทรเทศ
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
24
18
นายจารุเดช ทองทับ
2222222222222.00พอใช้
25
19
นายณัฐวุฒิ ชูรัตน์
2222222222222.00พอใช้
26
20
นายนิธิกร คุณสิริสิน
2222222222222.00พอใช้
27
21
นายศิวะกร จงกลศรี
3333333333333.00ดี
28
22
นางสาวกรรณิการ์ โนวะ
2222222222222.00พอใช้
29
23
นางสาวช่อทิพย์ โกศลเมธี
0000000000000.00FALSE
30
24
นางสาวสุวรรณา ผดุงสุข
333333333332.75ดี
31
25
นางสาวศิริกาญดา บำรุงเอื้อ
3333333333333.00ดี
32
26
นางสาวระพีพร สิงห์กล้า
2222222222222.00พอใช้
33
27
นางสาวสไบแพร ไชยชาญรัมย์
3333333333333.00ดี
34
28
นางสาวบรรณรส แก้วปลั่ง
3333333333333.00ดี
35
29
นางสาวพิชชาพร สิมาพันธ์
2222222222222.00พอใช้
36
30
นางสาวหิรัณยา วาระสุข
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาวอักษราภัค มั่นเหมาะ
3333333333333.00ดี
38
32
นางสาวอินทุอร จอมเกาะ
3333333333333.00ดี
39
33
นางสาวอุ้งฟ้าวดี บุญเฉลิม
3333333333333.00ดี
40
34
นางสาวปนัดดา มากเมือง
3333333333333.00ดี
41
35
นางสาวปิยธิดา คำศรี
3333333333333.00ดี
42
36
นางสาวศจิกาน นันตะเพ็ชร
3333333333333.00ดี
43
37
นางสาวอารียา พันชาลี
3333333333333.00ดี
44
38
นางสาวพรรณพร โพธิจักร์
3333333333333.00ดี
45
3991.752.548611111
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1