ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานจำนวนผู้ป่วยติดเตียง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัว และ ผู้ป่วยแผล Bed Sore Grade 2 - 4
2
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
3
รพ.สต.รายงานผู้ป่วย (คน)จำนวนผู้ป่วยที่ On อุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัว (คน)หมายเหตุ
4
ผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด
ผู้ป่วยที่มีแผล Bed Sore
Foley's Cath
NG
Tracheaostomy
Colostomy
Gastrostomy
อื่นๆ
5
บ้านเกาะกลาง
2030000ฟอกไต 3
6
บ้านไสไทย
9233000
7
บ้านช่องพลี
16132200
8
บ้านคลองม่วง
7010000
9
บ้านในสระ
7021000ฟอกไต 1
10
บ้านทุ่ง
11212000
On ventilator=1
11
บ้านสองแพรก
523221000
12
บ้านนาตีน
8102101
CAPD=2
On ventilator=1
13
บ้านคลองใหญ่
41222000
On ventilator=1
14
บ้านทับปริก
80221000
15
บ้านในไร่
165322100
16
รวม1401522189112
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100