ม.3/7
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ผู้ประเมิน 1. นางสุมาลี  เลิศเสรี........................................................... 2. ..นางเพ็ญศรี  นิลดำอ่อน........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายกสิกร ไกยสิทธิ์
4342332332332.92ดี
8
2
นายเกียรติยศ บุญเลิศ
4342332332332.92ดี
9
3
เด็กชายคเชนทร์ ทิพย์อักษร
4342343332333.08ดี
10
4นายครรชิต เทพอำ4342343432333.17ดี
11
5
นายจีรวัฒน์ ช่างยา
4342332332332.92ดี
12
6
นายณัฐสิทธิ สายโสภา
4342332222332.75ดี
13
7นายธนกร ก่อบุญ4342343332333.08ดี
14
8
นายธนวัฒน์ ธรรมสาร
4342332232332.83ดี
15
9นายนที ทองสรรค์4342332222332.75ดี
16
10นายพงศธร มุสิกา4342332222332.75ดี
17
11
เด็กชายวัชระ ศุภเสถียร
4343332332333.00ดี
18
12
เด็กชายวุฒิพงษ์ บำรุงผล
4342332332332.92ดี
19
13
นายสิทธิศักดิ์ บุตรดีขันธ์
4342332222332.75ดี
20
14
เด็กชายสุนทร ยอดพูน
4342332222332.75ดี
21
15
นายอภิวัฒน์ แฝงนอก
4342332222332.75ดี
22
16
เด็กหญิงกนกพร เฉียวฉกรรจ์
4342332222332.75ดี
23
17
นางสาวกัญญาณัฐ ร่วมรักษ์
4342332222332.75ดี
24
18
เด็กหญิงช่อมะขาม พรมมาโฮม
4342332222332.75ดี
25
19
นางสาวปภาวดี นิธิพานิช
4444332332333.17ดี
26
20
นางสาวพัชรินทร์ พันธ์สูง
4444342332333.25ดี
27
21
นางสาวเพียงฟ้า โพธิ์ชัย
4343332332333.00ดี
28
22
นางสาวระพีพรรณ ใจสว่าง
4443343432333.33ดี
29
23
นางสาวลลิตา พวงจันทร์
4343332332333.00ดี
30
24
เด็กหญิงศศิธร เหมือนตา
4342332222332.75ดี
31
25
นางสาวสลาลักษณ์ ประเสริฐ
4342332222332.75ดี
32
26
นางสาวสุดารัตน์ ทองมา
4342332222332.75ดี
33
27
นางสาวหทัยชนก อุปลาบัติ
4444443433333.58ดีมาก
34
28
เด็กหญิงอรปรียา คำประวัติ
4443443333333.42ดี
35
29
เด็กหญิงอริสา เพิ่มดี
4342332222332.75ดี
36
3085.332.942528736
37
310.00FALSE
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1