1_พ สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายฐานพัฒน์ ทับโพธิ์
1 2548 30 5 2561
15
2
เด็กชายณฐกร สระทองเอก
1 2548 30 5 2561
16
3
เด็กชายณัชชากร สินธุคุณากร
1 2547 30 5 2561
17
4
เด็กชายธัชพล พักผ่อน
1 2548 30 5 2561
18
5
เด็กชายภัทรกร กิตติยานีกุล
1 2548 30 5 2561
19
6
เด็กชายปฐวี กีเซล
1 2547 30 5 2561
20
7
เด็กชายพชร ขวัญเพชร
1 2547 30 5 2561
21
8
เด็กชายพิชญ์ ทองสวน
1 2548 30 5 2561
22
9
เด็กชายพีรณัฐ กิ่งหลักเมือง
1 2548 30 5 2561
23
10
เด็กชายภูริวัจน์ จิรวัชระวงศ์
1 2548 30 5 2561
24
11
เด็กชายวาชิ แซ่ลิ้ม
1 2548 30 5 2561
25
12
เด็กชายวิชชานุ ทองเอี่ยม
1 2547 30 5 2561
26
13
เด็กชายสุวณัฐ ภูสะระ
1 2547 30 5 2561
27
14
เด็กชายอัครวินท์ อินทโน
1 2548 30 5 2561
28
15
เด็กชายพงสกร เปี่ยมเนตร
1 2547 30 5 2561
29
16
เด็กหญิงกมลดา จ๋วงพานิช
2 2547 30 5 2561
30
17
เด็กหญิงณพัชญา ทองคำรัตน์
2 2546 30 5 2561
31
18
เด็กหญิงณัฐิดา ตันยา
2 2548 30 5 2561
32
19
เด็กหญิงณิชมน โพธิ์เพ็ชร์
2 2548 30 5 2561
33
20
เด็กหญิงธณัฐชพร มีทอง
2 2548 30 5 2561
34
21
เด็กหญิงธารทอง เต็มสวัสดิ์
2 2547 30 5 2561
35
22
เด็กหญิงบุญญสิตา บุญญสิทธิกุล
2 2547 30 5 2561
36
23
เด็กหญิงบุญยวีร์ น้อยจันทร์
2 2547 30 5 2561
37
24
เด็กหญิงปกฉัตร ตั้งพิสิฐโยธิน
2 2547 30 5 2561
38
25
เด็กหญิงปฏิญญา แสงเย็น
2 2547 30 5 2561
39
26
เด็กหญิงปัณฑิตา พัดสอน
2 2547 30 5 2561
40
27
เด็กหญิงพรรณฑิภา วิวน
2 2548 30 5 2561
41
28
เด็กหญิงพิมพ์ชมภู ปรีชา
2 2547 30 5 2561
42
29
เด็กหญิงมาลิตา อ่างแก้ว
2 2548 30 5 2561
43
30
เด็กหญิงลลิตา แซ่ลิ้ม
2 2548 30 5 2561
44
31
เด็กหญิงวรรณรดา การภักดี
2 2547 30 5 2561
45
32
เด็กหญิงวิชญาพร พัดสอน
2 2547 30 5 2561
46
33
เด็กหญิงศศิชา โสดาพงษ์
2 2547 30 5 2561
47
34
เด็กหญิงศศิธร สุขชื่น
2 2547 30 5 2561
48
35
เด็กหญิงสุภชา ปล้องมาก
2 2548 30 5 2561
49
36
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ฉัตรทอง
2 2548 30 5 2561
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
PrintMenu
86
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
87
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
88
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
89
{branch \0}
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Loading...
 
 
 
Menu
Data
NUSTA
NUSTA2
Report
 
 
Main menu