1_พ สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายฐานพัฒน์ ทับโพธิ์
1 25 1 2549 30 5 2561 34 146
15
2
เด็กชายณฐกร สระทองเอก
1 23 8 2548 30 5 2561 75 170
16
3
เด็กชายณัชชากร สินธุคุณากร
1 3 1 2548 30 5 2561 36 155
17
4
เด็กชายธัชพล พักผ่อน
1 28 8 2548 30 5 2561 36 160
18
5
เด็กชายภัทรกร กิตติยานีกุล
1 3 5 2549 30 5 2561 34 152
19
6
เด็กชายปฐวี กีเซล
1 10 10 2549 30 5 2561 37 160
20
7
เด็กชายพชร ขวัญเพชร
1 14 3 2549 30 5 2561 43 153
21
8
เด็กชายพิชญ์ ทองสวน
1 13 10 2549 30 5 2561 38 142
22
9
เด็กชายพีรณัฐ กิ่งหลักเมือง
1 17 11 2548 30 5 2561 43 155
23
10
เด็กชายภูริวัจน์ จิรวัชระวงศ์
1 3 3 2548 30 5 2561 52 162
24
11
เด็กชายวาชิ แซ่ลิ้ม
1 22 11 2548 30 5 2561 40 150
25
12
เด็กชายวิชชานุ ทองเอี่ยม
1 1 11 2548 30 5 2561 61 161
26
13
เด็กชายสุวณัฐ ภูสะระ
1 31 1 2549 30 5 2561 42 150
27
14
เด็กชายอัครวินท์ อินทโน
1 16 4 2549 30 5 2561 31 152
28
15
เด็กชายพงสกร เปี่ยมเนตร
1 13 4 2549 30 5 2561 38 154
29
16
เด็กหญิงกมลดา จ๋วงพานิช
2 7 8 2548 30 5 2561 62 153
30
17
เด็กหญิงณพัชญา ทองคำรัตน์
2 19 7 2548 30 5 2561 47 166
31
18
เด็กหญิงณัฐิดา ตันยา
2 13 3 2549 30 5 2561 38 149
32
19
เด็กหญิงณิชมน โพธิ์เพ็ชร์
2 12 12 2548 30 5 2561 40 151
33
20
เด็กหญิงธณัฐชพร มีทอง
2 31 10 2548 30 5 2561 46 154
34
21
เด็กหญิงธารทอง เต็มสวัสดิ์
2 5 6 2548 30 5 2561 47 154
35
22
เด็กหญิงบุญญสิตา บุญญสิทธิกุล
2 16 6 2548 30 5 2561 36 154
36
23
เด็กหญิงบุญยวีร์ น้อยจันทร์
2 26 7 2549 30 5 2561 35 156
37
24
เด็กหญิงปกฉัตร ตั้งพิสิฐโยธิน
2 3 1 2548 30 5 2561 45 159
38
25
เด็กหญิงปฏิญญา แสงเย็น
2 11 4 2549 30 5 2561 50 157
39
26
เด็กหญิงปัณฑิตา พัดสอน
2 14 2 2548 30 5 2561 43 156
40
27
เด็กหญิงพรรณฑิภา วิวน
2 26 5 2549 30 5 2561 36 145
41
28
เด็กหญิงพิมพ์ชมภู ปรีชา
2 10 5 2549 30 5 2561 37 153
42
29
เด็กหญิงมาลิตา อ่างแก้ว
2 18 1 2548 30 5 2561 47 153
43
30
เด็กหญิงลลิตา แซ่ลิ้ม
2 10 10 2549 30 5 2561 38 149
44
31
เด็กหญิงวรรณรดา การภักดี
2 22 2 2548 30 5 2561 49 157
45
32
เด็กหญิงวิชญาพร พัดสอน
2 22 9 2548 30 5 2561 43 155
46
33
เด็กหญิงศศิชา โสดาพงษ์
2 24 6 2548 30 5 2561 40 160
47
34
เด็กหญิงศศิธร สุขชื่น
2 8 12 2548 30 5 2561 51 160
48
35
เด็กหญิงสุภชา ปล้องมาก
2 13 10 2548 30 5 2561 41 149
49
36
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ฉัตรทอง
2 1 2 2548 30 5 2561 43 160
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
PrintMenu
86
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
87
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
88
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
89
{branch \0}
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu