แบบสรุปการสำรวจข้อมูล อาชีพระดับสูง เดือน ธันวาคม 60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
3
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง (กศน. อำเภอเมืองระยอง)
4
5
ที่จังหวัดอำเภอสถานที่ในการจัดสอนหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ ระดับขั้นสูงชื่อ - สกุลอายุ (ปี)ที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โทรศัพท์ระดับการศึกษาปัจจุบันประกอบอาชีพ
6
(ตามข้อ 1)(ตามข้อ 2)(ตามข้อ 3)(ตามข้อ 4)
7
EX
ระยองเมืองระยอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ช่างซ่อมจักรยานยนต์
วันอาทิตย์นายทดสอบณ ระยอง60
146 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
038-617317
ประถมศึกษา
เกษตรกร
8
1ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายธีรภัทรจำนงวารี17
155 ม.6 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
064-4616237
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้าง
9
2ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์
นายกิตติพงศ์
ยั่งยืน20
76 ม.4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
062-5719571
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้าง
10
3ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์
นายชนกนันท์
จันทนะเสวี21
43/7 ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
098-5514739
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค้าขาย
11
4ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายชินวัตรขวัญม่วง25
100/8 ม.4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
098-4545337
มัธยมศึกษาตอนต้น
รับจ้าง
12
5ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายบุญรอดนานรัมย์41
12 ม.4 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
086-2587652
มัธยมศึกษาตอนต้น
ค้้าขาย
13
6ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายชนกันต์
จันทร์แจ่มศรี
178 ม.1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
062-6916447
มัธยมศึกษาตอนต้น
รัับจ้าง
14
7ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายวรเดชนิตยพล42
155/2 ม.2 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
096-9925645
มัธยมศึกษาตอนต้น
รัับจ้าง
15
8ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายสมาปิยะสุข21
110/4 ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
-
ประถมศึกษา
รัับจ้าง
16
9ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายธนาเทพเกษม17
61/2 ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
080-2707737
ประถมศึกษา
รัับจ้าง
17
10ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์
นายภาณุวัฒน์
บุญธาราม19
179/1 ม.6 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
099-1978781
ประถมศึกษา
รัับจ้าง
18
11ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายวิชาญทองยวง25
62/5 ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
099-0830541
ประถมศึกษา
ทำสวน
19
12ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์
นายอนิรุทธ์
ศักดิ์ศรีไพจิตร์
19
189/28 ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
064-0524073
ประถมศึกษา
รับจ้้าง
20
13ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายปกรณ์บุุญชู22
172/17 ม.2 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
094-6679978
มัธยมศึกษาตอนต้น
รับจ้าง
21
14ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายนันทกรบุญเลิศ20
61/9 ม.4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
-
มัธยมศึกษาตอนต้น
รับจ้าง
22
15ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายพชรพลเจริญกุล23
107/4 ม.5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
098-5514739
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้าง
23
16ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายยุทธนาทรัพย์ชูงาม20
22 ม.5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้าง
24
17ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายศุภณัฐก้อนนาค20
12/2 ม.5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้าง
25
18ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายคมสันคล้ายแสง21
61/2 ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้าง
26
19ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายวรพรตทองประเสริฐ18
87/2 ม.4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
-
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้าง
27
20ระยอง
เมืืองระยอง
กศน.อำเภอเมืองระยอง
ช่่างทาสีตกแต่ง
วัันอาทิตย์นายอรรถชัยแสงสุขดี21
166/1 ม.4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
062-5719571
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้าง
28
ลงชื่อ..........................................................................ผู้รายงาน
29
หมายเหตุ : 1.สำรวจกลุ่มเป้าหมายตามแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอาชีพ ระดับขั้นสูง และนำข้อมูลมากรอกตามแบบสรุปความต้องการฯ
(.......................................................................)
30
2. สรุปอาชีพที่สำรวจได้ตามกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพคหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม
วันที่................................................................................
31
และกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์และการบริการ
32
3. รวบรวมกลุ่มอาชีพเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน
33
4. ระบุสถานที่ในการจัดสอน
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu