ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เด็กพิการเรียนร่วมที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ(IEP)
2
บกพร่องทางการเห็นบกพร่องทางการได้ยินบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการพูดและภาษาบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสลิกบุคคลพิการซ้ำซ้อน
3
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
4
64010001 - วัดยางเอน000000000000000000
5
64010002 - วัดตาลเตี้ย000000000000000000
6
64010003 - วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
0000121200363600000000
7
64010004 - บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
000088000000000000
8
64010005 - บ้านกล้วย000000100000000000
9
64010006 - บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
000000000000000000
10
64010007 - บ้านเพชรไฝ000000000000000000
11
64010009 - วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
000000000000000000
12
64010010 - บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
000010000000000000
13
64010011 - บ้านเหมืองตามุก000000000000000000
14
64010012 - วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
000011110000000000
15
64010013 - บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
000000000000000000
16
64010014 - วัดคุ้งยางใหญ่002222114411003366
17
64010016 - บ้านคลองปลายนา000000000000000000
18
64010019 - ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
000011005511000000
19
64010020 - บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
000000000000000000
20
64010021 - อนุบาลสุโขทัย000000000000000000
21
64010022 - บ้านปากแคว000033111100000000
22
64010023 - บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
000022000000000000
23
64010024 - วัดปากพระ000011000000000000
24
64010025 - วัดลัดทรายมูล000000000000000000
25
64010026 - บ้านวังขวาก000000000000000000
26
64010027 - บ้านหนองพยอม000000000000000000
27
64010028 - บ้านจอมสังข์00000000000000000
28
64010029 - บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
000077000011100000
29
64010030 - วัดเชตุพน000000000000000000
30
64010031 - บ้านมนต์คีรี00000000000000000
31
64010032 - บ้านปากคลอง000000000000000000
32
64010033 - บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
000022001100110000
33
64010034 - บ้านวังวน000000000000000000
34
64010035 - อนุบาลเมืองสุโขทัย000000006600000000
35
64010036 - บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
000000000000000000
36
64010039 - บ้านวังทองแดง
37
64010040 - บ้านสำนัก0
38
64010041 - บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
000000000000000000
39
64010042 - วัดหนองตาโชติ000000000000000000
40
64010045 - บ้านตลิ่งชัน110044112200000011
41
64010046 - บ้านวังหาด000000005500000000
42
64010047 - บ้านคลองไผ่งาม000000006600000000
43
64010048 - บ้านวังหิน00001111220000000
44
64010049 - บ้านลานกระบือ
45
64010050 - บ้านด่าน000022111100000000
46
64010051 - บ้านวังแดด00002200000001100
47
64010053 - บ้านหนองจัง001111220000110000
48
64010054 - อนุบาลบ้านด่านลานหอย
000022115500000000
49
64010055 - เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
000000002200000011
50
64010056 - บ้านหนองเฒ่า00009900110000000
51
64010057 - บ้านวังโคนเปือย00001919000000000000
52
64010058 - บ้านวังไทร22
53
64010059 - บ้านปากคลองร่วม000088003300001100
54
64010060 - บ้านวังน้ำขาว11001616110000000000
55
64010061 - บ้านห้วยไคร้0000131300141400000000
56
64010062 - บ้านลานทอง000000001100000011
57
64010063-บ้านวังลึก000077000000000000
58
64010064 - บ้านหนองสองตอน000000000000000000
59
64010065 - บ้านหนองตม000011000000000000
60
64010066 - หนองหญ้าปล้อง(กม.78)000033007700000000
61
64010067 - บ้านหนองจิกตีนเนิน000022005500000000
62
64010068 - บ้านหนองไม้กอง000011002200001100
63
64010069 - บ้านวังตะคร้อ001111001100000000
64
64010071 - บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
000055000000000011
65
64010072 - บ้านยางแหลม000033000000000000
66
64010073 - บ้านเนินประดู่000000001100000000
67
64010074 - วัดหนองกก
68
64010075 - บ้านวังกร่าง000000002200000011
69
64010076 - บ้านยางเมือง00002323000000000011
70
64010077 - บ้านคลองน้ำเย็น000033000011000022
71
64010079 - อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
000066004400000000
72
64010082 - บ้านนาเชิงคีรี000033000000000000
73
64010083 - บ้านขุนนาวัง000099002200000000
74
64010084 - บ้านโว้งบ่อ000033000000001100
75
64010085 - บ้านนาโพธิ์000000000000000000
76
64010086 - บ้านน้ำลาด000020000000000000
77
64010087 - บ้านเขาทองผางับ000022112200000000
78
64010088 - บ้านน้ำพุ00001010002200000011
79
64010089 - บ้านลานเอื้อง000044003300001100
80
64010090 - มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
000022001100000000
81
64010091 - บ้านเนินยาง000022110000000000
82
64010092 - บ้านนากาหลง000066000000000011
83
64010093 - บ้านป้อมประชานุกูล001133000000000000
84
64010094 - บ้านนาไผ่ล้อม000000000000000000
85
64010095 - บ้านนาสระลอย000000100000000000
86
64010096 - บ้านหนองตลับ000055000000000000
87
64010097 - ศรีคีรีมาศวิทยา00001616112200000000
88
64010099 - บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
00001010001100000000
89
64010100 - บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
000088000000110000
90
64010102 - บ้านหนองกระดิ่ง000077000000000000
91
64010103 - บ้านลำคลองยาง110055000000000011
92
64010104 - บ้านเนินพยอม000000101000000000
93
64010105 - บ้านใหม่เจริญผล000000000000000000
94
64010106 - บ้านหนองยาง000011000000000000
95
64010107 - หนองบัวเขาดิน000000000000000000
96
64010108 - วัดมุจลินทาราม00001111110000000000
97
64010109 - สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
000011000000000000
98
64010110 - บ้านบึงหญ้า00001010000000000000
99
64010111 - วัดปรักรัก000033002200000000
100
64010112 - วัดกกแรต00221313112200000000
Loading...
 
 
 
เด็กพิการเรียนร่วม
ความสามารถพิเศษ
ความรู้ทักษะอาชีพ
 
 
Main menu