สำเนาของ ม.2/6
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกฤตภาส คาน
0.00FALSE
8
2
เด็กชายกิตติภพ โสมเกษตรินทร์
0.00FALSE
9
3
เด็กชายจิรภัทร ภูริปัญญา
0.00FALSE
10
4
เด็กชายจิรวัฒน์ พงษ์ภาพ
0.00FALSE
11
5
เด็กชายณัฐกมล ประเสริฐทรง
0.00FALSE
12
6
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงทอง
0.00FALSE
13
7
เด็กชายนครินทร์ บุญทรง
0.00FALSE
14
8
เด็กชายบัณทัต กาหาวงค์
0.00FALSE
15
9
เด็กชายปรเมศ วงศ์จำปา
0.00FALSE
16
10
เด็กชายปิยเชษฐ์ แสนชาติ
0.00FALSE
17
11
เด็กชายพรประสิทธิ์ จำปาพันธ์
0.00FALSE
18
12
เด็กชายวรพล มุสิกสาร
0.00FALSE
19
13
เด็กชายวรากร ไกยสิทธิ์
0.00FALSE
20
14
เด็กชายสราวุธ มานุช
0.00FALSE
21
15
เด็กชายสุรธัช พุทธิผล
0.00FALSE
22
16
เด็กชายอดิศักดิ์ สุดศรี
0.00FALSE
23
17
เด็กชายอนุชา กลมเกลียว
0.00FALSE
24
18
เด็กชายอภิชัย ชัยช่วย
0.00FALSE
25
19
เด็กชายก้องกิตติ ขาววงศ์
0.00FALSE
26
20
เด็กชายฐิติศักดิ์ สายโสภา
0.00FALSE
27
21
เด็กชายทรงศักดิ์ โคกโพธิ์
0.00FALSE
28
22
เด็กชายศุภกฤช แสงทอง
0.00FALSE
29
23
เด็กชายอรรถพล ซาเสน
0.00FALSE
30
24
เด็กชายฉัตรชัย ทองเสียน
0.00FALSE
31
25
เด็กชายธรรมรัตน์ เบญมาตย์
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงกนกวรรณ โขติแก้ว
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อาตวงค์
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงจารุณี ป้องปิด
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงจิตราพร จุปะมานะ
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงธนาภรณ์ พุทธวงศ์
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงธัญพิชชา นาคำ
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงนันท์นภัส นิสาภัย
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงมุฑิตา พลภักดี
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงวรัญญา ทิมา
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงวริศรา เฉลิมศรี
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงสุทธวีร์ คันธพันธ์
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงสุธาสินี ไชยรัตน์
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงหทัยภัทร อาจมาลา
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงอรวดี แช่มชื่น
0.00FALSE
46
40
เด็กหญิงอารียา พรมหล่อ
0.00FALSE
47
41
เด็กหญิงสิริยากร กลิ่มหอม
0.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1