ม.1_8
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ โสพัฒน์ นางสาวภคภรณ์ สังวิบุตร
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกวีพัทธ์ ถิ่นขาม
ม.1/8
0.00FALSE
9
2
เด็กชายกัปตัน เพ็ญนิเวศน์สุข
ม.1/8
0.00FALSE
10
3
เด็กชายกิตติศักดิ์ สาธรวิศิษฐ์
ม.1/8
0.00FALSE
11
4
เด็กชายคมมน แก้วบุตร
ม.1/8
0.00FALSE
12
5
เด็กชายจิระพัฒน์ แก้วลา
ม.1/8
0.00FALSE
13
6
เด็กชายเจตนา ชินวงษ์
ม.1/8
0.00FALSE
14
7
เด็กชายณัฐตภูมิ ลุนพันธ์
ม.1/8
0.00FALSE
15
8
เด็กชายดุจพลังธรรม์ ศรัทธาพันธ์
ม.1/8
0.00FALSE
16
9
เด็กชายทศพร ทวีสุข
ม.1/8
0.00FALSE
17
10
เด็กชายธนธรรม ประดับแก้ว
ม.1/8
0.00FALSE
18
11
เด็กชายนนทกร มุ่งหมาย
ม.1/8
0.00FALSE
19
12
เด็กชายประตินันท์ พุ่มทอง
ม.1/8
0.00FALSE
20
13
เด็กชายพิริยณัฐ มุทุจิตต์
ม.1/8
0.00FALSE
21
14
เด็กชายพีรดนย์ ไพเราะ
ม.1/8
0.00FALSE
22
15
เด็กชายพุฒิพงศ์ อาสา
ม.1/8
0.00FALSE
23
16
เด็กชายพูรีภัทร ถีระทัน
ม.1/8
0.00FALSE
24
17
เด็กชายยุทธภูมิ ด้วงหว้า
ม.1/8
0.00FALSE
25
18
เด็กชายรชานนท์ ฉลาดเอื้อ
ม.1/8
0.00FALSE
26
19
เด็กชายวรวิทย์ ทองสี
ม.1/8
0.00FALSE
27
20
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองใบ
ม.1/8
0.00FALSE
28
21
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีรมย์
ม.1/8
0.00FALSE
29
22
เด็กชายอธิวัฒน์ ตังคณิกะ
ม.1/8
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงดารุณี มหิศยา
ม.1/8
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงกัลยารัตน์ รัตนมงคล
ม.1/8
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงจารุมน พาบุญ
ม.1/8
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พิมพ์ทอง
ม.1/8
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงญาณิศา ปู่อินทร์
ม.1/8
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงณญาดา เชิดชู
ม.1/8
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงธนาภรณ์ สายแวว
ม.1/8
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงเบญจวรรณ กิตติพานิชกุล
ม.1/8
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงพันฑิตา สุหงษา
ม.1/8
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงพิพัตญา ผูกมิตร
ม.1/8
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมจันทร์
ม.1/8
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงรัญชิดา โนนตูม
ม.1/8
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงวิรัลยา บุญวิจิตร
ม.1/8
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงสิรามล กิจทรัพย์
ม.1/8
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงอนัญญา วิเศษชาติ
ม.1/8
0.00FALSE
45
38
เด็กหญิงอภิญญา กิ่งวัน
ม.1/8
0.00FALSE
46
39
เด็กหญิงอรวรรณ สิทธิศักดิ์
ม.1/8
0.00FALSE
47
40
เด็กหญิงณัฐิกา ร่วมรักษ์
ม.1/8
0.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu