Tổng hợp sản lượng điện Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tháng 12-2017.xlsx