ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
CreaTech LMS
2
6 tháng1 năm
3
Server Website2.400.000 đ3.600.000 đ
4
Sever chống download Video2.400.000 đ3.600.000 đ
5
4.800.000 đ7.200.000 đ
6
7
Thanh toán 1 lần (khởi tạo)
8
Platform Elearning + Plugin2.000.000 đ
9
Platform Upload Video3.000.000 đ
10
Setup & Training3.000.000 đ
11
8.000.000 đ
12
13
Demo
14
https://huyenminh.edu.vn
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100