ADFGIJKLMNOPQRTY
1
ประทับเวลาประเภทผู้เข้าร่วมโครงการชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (กรอกเฉพาะตัวเลข)ออกใบเสร็จในนาม ออกใบเสร็จในนามที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินวัน/เดือน/ปี ที่โอนเงิน (พ.ศ.)เวลาที่โอนเงิน เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (กรอกเฉพาะตัวเลข)หลักฐานการชำระเงิน เลขที่ใบสำคัญรับเงินสถานะการสมัครหมายเลขส่งพัสดุ (R) https://track.thailandpost.co.thสังกัดส่วนงานอื่น
2
16/7/2021, 15:59:401. ยกเว้นค่าลงทะเบียนศุภกร ยอดรุ่งโรจน์ 1874ยืนยันการลงทะเบียน
3
16/7/2021, 15:59:421. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสุรีพร พรหมแพทย์1150ยืนยันการลงทะเบียน
4
17/7/2021, 0:08:301. ยกเว้นค่าลงทะเบียนศิริชัย ลิ้มมหาลาภ9964ยืนยันการลงทะเบียน
5
17/7/2021, 0:17:311. ยกเว้นค่าลงทะเบียนเมธาพร เณรหนู11102ยืนยันการลงทะเบียน
6
19/7/2021, 14:24:181. ยกเว้นค่าลงทะเบียนชาญวิทย์ สุนทรส11791ยืนยันการลงทะเบียน
7
19/7/2021, 14:30:351. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสุกัญญา คำบุญเรือง3022ยืนยันการลงทะเบียน
8
21/7/2021, 7:56:231. ยกเว้นค่าลงทะเบียนไตรทศ ช่างชุบ5670ยืนยันการลงทะเบียน
9
21/7/2021, 8:46:221. ยกเว้นค่าลงทะเบียน
นายสุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ
2450ยืนยันการลงทะเบียน
10
21/7/2021, 10:13:401. ยกเว้นค่าลงทะเบียนวรางคณา ธาตุรักษ์9927ยืนยันการลงทะเบียนกระทรวงกลาโหม มทบ.32
11
21/7/2021, 11:28:331. ยกเว้นค่าลงทะเบียนภาสกร ตั๋นเจริญ2496ยืนยันการลงทะเบียน
12
21/7/2021, 11:50:301. ยกเว้นค่าลงทะเบียนศศิภา จินาจิ้น1568ยืนยันการลงทะเบียน
13
21/7/2021, 11:52:481. ยกเว้นค่าลงทะเบียนพ.ต.สุทัศน์ เครือแก้ว3023ยืนยันการลงทะเบียน
14
22/7/2021, 10:54:321. ยกเว้นค่าลงทะเบียนกุลฑรีย์ อุ่นแสง3714ยืนยันการลงทะเบียน
15
22/7/2021, 10:58:021. ยกเว้นค่าลงทะเบียนขวัญชนนี ตาวารัตน์4377ยืนยันการลงทะเบียน
16
29/7/2021, 9:13:141. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสุหฤทัย เดชอูป4821ยืนยันการลงทะเบียน
17
29/7/2021, 9:14:301. ยกเว้นค่าลงทะเบียน
ชนมภูมิ วิวัฒน์ชุตินันท์
9627ยืนยันการลงทะเบียน
18
29/7/2021, 12:50:271. ยกเว้นค่าลงทะเบียนไกร​ทอง​ ช​มภู​พื้น​2839ยืนยันการลงทะเบียน
ศูนย์​บริการ​เทคนิค​การแพทย์​คลินิก ​คณะ​เทคนิค​แพทย์​ม.​เชียงใหม่​
19
30/7/2021, 9:18:431. ยกเว้นค่าลงทะเบียน
วสุวิภา เกษรจรุง(กังวาล)
2943ยืนยันการลงทะเบียนกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
20
30/7/2021, 9:57:011. ยกเว้นค่าลงทะเบียนกาญจนา แมลงภู่7584ยืนยันการลงทะเบียนกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
21
30/7/2021, 10:15:531. ยกเว้นค่าลงทะเบียนทศพล ชำนาญกิจ7384ยืนยันการลงทะเบียน
22
30/7/2021, 10:24:421. ยกเว้นค่าลงทะเบียนนริศรา ชัยมงคล2997ยืนยันการลงทะเบียน
23
30/7/2021, 10:47:491. ยกเว้นค่าลงทะเบียนวรพัฒน์ วรรธนะมณีกุล10089ยืนยันการลงทะเบียน
24
30/7/2021, 11:38:021. ยกเว้นค่าลงทะเบียนณัฐพัชร์ จันทร์แก้ว9831ยืนยันการลงทะเบียนเวชกรรมฟื้นฟู
25
30/7/2021, 12:38:411. ยกเว้นค่าลงทะเบียนพิชญา มณีจักร์7120ยืนยันการลงทะเบียน งานเวชกรรมฟื้นฟู
26
30/7/2021, 13:07:061. ยกเว้นค่าลงทะเบียนนางสาว ทิพวรรณ. พานเงิน5652ยืนยันการลงทะเบียน
27
31/7/2021, 8:23:221. ยกเว้นค่าลงทะเบียนจุฑารัตน์ มีสูงเนิน7378ยืนยันการลงทะเบียน
28
2/8/2021, 14:04:331. ยกเว้นค่าลงทะเบียนบุญรุ่ง อริยชัยกุล1065ยืนยันการลงทะเบียน
29
2/8/2021, 14:18:291. ยกเว้นค่าลงทะเบียนเมธัส ขีปนวัฒนา4050ยืนยันการลงทะเบียน
30
2/8/2021, 15:04:531. ยกเว้นค่าลงทะเบียน
ภักดิ์ศิริกาญจน์ ไชยปัญญา
4009ยืนยันการลงทะเบียนเวชกรรมฟื้น
31
2/8/2021, 15:10:071. ยกเว้นค่าลงทะเบียนเอกลักษณ์ คำบุญเรือง4906ยืนยันการลงทะเบียน
32
3/8/2021, 15:46:041. ยกเว้นค่าลงทะเบียน
อุไรรัตน์ สุทะพรหมพิงค์
8605ยืนยันการลงทะเบียน
33
3/8/2021, 15:46:551. ยกเว้นค่าลงทะเบียนพิงค์อำพา พึ่งทอง8598ยืนยันการลงทะเบียน
34
4/8/2021, 8:55:481. ยกเว้นค่าลงทะเบียนอินทิพร เผ่ากันทะ3477ยืนยันการลงทะเบียน
35
4/8/2021, 8:59:081. ยกเว้นค่าลงทะเบียนณรงค์ อวดเหลี้ยม8546ยืนยันการลงทะเบียน
36
4/8/2021, 13:52:041. ยกเว้นค่าลงทะเบียนณรงค์ กลิ่นหอมก936ยืนยันการลงทะเบียน
37
4/8/2021, 15:13:571. ยกเว้นค่าลงทะเบียนกิ่งแก้ว สงวนวรรณ1656ยืนยันการลงทะเบียน
38
5/8/2021, 7:36:462. ชำระค่าลงทะเบียนศรีวรรณ โดแลน666ศรีวรรณ โดแลน
47 ม.5 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
47 ม.5 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
5/8/20217:34:00
https://drive.google.com/file/d/1y252hMikx1V4AdSZBl-hlK9rJt2IxVVb/view?usp=sharing
1870/093493
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7535 2 THนักกายภาพบำบัดอิสระ
39
5/8/2021, 9:22:051. ยกเว้นค่าลงทะเบียนหนึ่งฤทัย จันทร์ขจรชัย4055ยืนยันการลงทะเบียน-
40
5/8/2021, 9:23:051. ยกเว้นค่าลงทะเบียนอัคคลักษณ์ ญาณโรจน์1448ยืนยันการลงทะเบียน
41
5/8/2021, 14:16:262. ชำระค่าลงทะเบียนนิคม กาวิละ3728
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 052-134777
โรงพยาบาลลานนา เลขที่ 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 052-134777
5/8/202113:49:00
https://drive.google.com/file/d/16hSpsNHX0lz5u5BfPmCgu-dagIY5OAAd/view?usp=sharing
1874/093662
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7530 4 TH
42
5/8/2021, 15:37:032. ชำระค่าลงทะเบียนวชิระพงษ์ หน่อคำ8601
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์จำกัด (มหาชน)
1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 052-134777
โรงพยาบาลลานนา 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 052-134777
5/8/202113:50:00
https://drive.google.com/file/d/1OHv24gPmGHPSNhGrp7Cca6jXNqmuPrAv/view?usp=sharing
1874/093663
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7529 5 TH
43
6/8/2021, 9:34:491. ยกเว้นค่าลงทะเบียนภาณุวัฒน์ ปานสุขสาร9262ยืนยันการลงทะเบียน
44
6/8/2021, 9:40:171. ยกเว้นค่าลงทะเบียน
ร.อ.หญิงสุนีรัตน์ ขำศรี
3111ยืนยันการลงทะเบียน
45
6/8/2021, 10:59:271. ยกเว้นค่าลงทะเบียนมิตรชตา วงศ์คำเชียง1672ยืนยันการลงทะเบียน
46
6/8/2021, 11:18:321. ยกเว้นค่าลงทะเบียนจุฑาลักษณ์ นามกร4806ยืนยันการลงทะเบียน
47
6/8/2021, 11:24:351. ยกเว้นค่าลงทะเบียนอัจฉราพร พวงแก้ว4822ยืนยันการลงทะเบียน
48
6/8/2021, 11:34:282. ชำระค่าลงทะเบียนพชรมณ สมสวาท4820พชรมณ สมสวาท
111/1 ม.5 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
111/1 ม.5 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
6/8/202111:31:00
https://drive.google.com/file/d/15od-afMLa0n1aMMeIIIygxQTsYsrLiqY/view?usp=sharing
1870/093496
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7534 9 TH
49
12/8/2021, 21:15:121. ยกเว้นค่าลงทะเบียนปิยพร วริสาร1354ยืนยันการลงทะเบียน
50
13/8/2021, 9:41:052. ชำระค่าลงทะเบียนธิดารัตน์ ก้อนทอง4474
นางสาวธิดารัตน์ ก้อนทอง
303 ม.7 โรงพยาบาลยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
303 ม.7 โรงพยาบาลยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
https://drive.google.com/file/d/1m3dtamxDOk0wScfKdW0ThZU7sOuZ4QfG/view?usp=sharing
1872/093596
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7533 5 TH
51
16/8/2021, 13:36:171. ยกเว้นค่าลงทะเบียนศิวพงศ์ สุขพ่อค้า10440ยืนยันการลงทะเบียน
52
16/8/2021, 13:41:381. ยกเว้นค่าลงทะเบียนจุฬาลักษณ์ คำเจริญ9866ยืนยันการลงทะเบียน
53
23/8/2021, 18:04:141. ยกเว้นค่าลงทะเบียนโกวิท อิ่มคำ4512ยืนยันการลงทะเบียน
54
23/8/2021, 18:05:411. ยกเว้นค่าลงทะเบียนทนุสินธ์ ศรีวิลัย4281ยืนยันการลงทะเบียน
55
6/9/2021, 14:49:521. ยกเว้นค่าลงทะเบียนนงนุช ปราบ ณ ศักดิ์3691ยืนยันการลงทะเบียน
56
9/9/2021, 12:02:341. ยกเว้นค่าลงทะเบียนชนมิตร แสงปิน498ยืนยันการลงทะเบียน
57
9/9/2021, 12:08:311. ยกเว้นค่าลงทะเบียนรุ่งนภา ปัญยัง1763ยืนยันการลงทะเบียน
58
9/9/2021, 13:27:242. ชำระค่าลงทะเบียนพิริยะ จันทราภรณ์ 7704พิริยะ จันทราภรณ์
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต, เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต, เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
9/9/202113:26:00
https://drive.google.com/file/d/1Gv7YW5P2bi_3ihVEh1b5ByG2NEEXJscA/view?usp=sharing
1872/093597
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7532 1 TH
59
15/9/2021, 11:20:171. ยกเว้นค่าลงทะเบียนชาติวุฒิ อินทวงศ์1681ยืนยันการลงทะเบียนเวชกรรมฟื้นฟู
60
15/9/2021, 11:25:511. ยกเว้นค่าลงทะเบียน
ณิชร์กาญจน์ วุฒิศักดิ์สกุล
10151ยืนยันการลงทะเบียนเวชกรรมฟื้นฟู
61
15/9/2021, 11:26:511. ยกเว้นค่าลงทะเบียนประพัฒน์พงศ์ เมืองนาง 5343ยืนยันการลงทะเบียน
62
15/9/2021, 11:27:511. ยกเว้นค่าลงทะเบียนณัชฌามาศ ธรรมแนบ12010ยืนยันการลงทะเบียน
63
15/9/2021, 19:41:491. ยกเว้นค่าลงทะเบียนฐิตาพร เผ่าศรีไชย9214ยืนยันการลงทะเบียน
64
15/9/2021, 20:13:241. ยกเว้นค่าลงทะเบียน
สุมลฑกานต์ กมลวิลาวัณย์
7708ยืนยันการลงทะเบียน
65
15/9/2021, 20:15:432. ชำระค่าลงทะเบียนนุชจรีย์ วันใจ9373นุชจรีย์ วันใจ
19/3 ถนนสนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
15/9/202120:14:00
https://drive.google.com/open?id=1zjJKDFYZ-S8QeEPVu5apb9NpV_vvbpVR
1860/092983
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7528 1 TH
66
15/9/2021, 20:19:071. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสุริยา ทุ่งสิบสาม2382ยืนยันการลงทะเบียน
67
16/9/2021, 13:35:121. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสุธินี อเนกศุภพล8944ยืนยันการลงทะเบียน
68
16/9/2021, 14:42:591. ยกเว้นค่าลงทะเบียนหัสยาพร อินทยศ3028ยืนยันการลงทะเบียน
69
16/9/2021, 14:44:581. ยกเว้นค่าลงทะเบียนธีระพงษ์ แจ้งใจ4503ยืนยันการลงทะเบียน
70
16/9/2021, 15:08:161. ยกเว้นค่าลงทะเบียนนพดล ขัตธิ12228ยืนยันการลงทะเบียนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
71
16/9/2021, 15:14:321. ยกเว้นค่าลงทะเบียนรังษิยา เชื้อเจ็ดตน6433ยืนยันการลงทะเบียน
72
16/9/2021, 15:16:441. ยกเว้นค่าลงทะเบียนพัทธดนย์ แสนสมเพชร6973ยืนยันการลงทะเบียน
73
16/9/2021, 15:17:051. ยกเว้นค่าลงทะเบียนนิพนธ์ เชื้อสะอาด826ยืนยันการลงทะเบียน-
74
16/9/2021, 15:22:081. ยกเว้นค่าลงทะเบียนปภัสรา มิตตา4962ยืนยันการลงทะเบียน
75
16/9/2021, 15:23:351. ยกเว้นค่าลงทะเบียนก้องนภา ใจกล้า11655ยืนยันการลงทะเบียน-
76
16/9/2021, 15:23:441. ยกเว้นค่าลงทะเบียนศักรินทร์ ยะจอม11861ยืนยันการลงทะเบียน-
77
16/9/2021, 15:27:011. ยกเว้นค่าลงทะเบียนอาภิมณ ดิษฐพานิช1212ยืนยันการลงทะเบียนงานกายภาพบำบัด รพ.พะเยา
78
16/9/2021, 15:30:452. ชำระค่าลงทะเบียนมนลดา ลู่ควร417มนลดา ลู่ควร
2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
16/9/256415:25:00
https://drive.google.com/open?id=1QgUsA4OFCAtHCzuRqZp5EEw0mmeySYDq
1860/092984
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7527 8 TH
79
16/9/2021, 15:34:502. ชำระค่าลงทะเบียนทนงชัย อนุปิม8935ทนงชัย อนุปิม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แผนกกายภาพบำบัด 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
16/9/256415:33:00
https://drive.google.com/open?id=1wfS89KFyhUKbS1Ampw-vq6XZe_Q2RSCb
1860/092985
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7526 4 TH
80
16/9/2021, 15:43:561. ยกเว้นค่าลงทะเบียนพิมลภรณ์​ แก้ว​วรรณะ​3736ยืนยันการลงทะเบียน
81
16/9/2021, 15:44:371. ยกเว้นค่าลงทะเบียนกรรณิการ์ แก้วปัญญา9826ยืนยันการลงทะเบียน
82
16/9/2021, 15:51:021. ยกเว้นค่าลงทะเบียนชวิศ ขัดคำวงศ์8337ยืนยันการลงทะเบียน
83
16/9/2021, 16:03:592. ชำระค่าลงทะเบียน
สุรีย์พร จันทร์ถิระติกุล
1110
สุรีย์พร จันทร์ถิระติกุล
81 ม.3 ลาวจกราช ต. เเม่จัน อ.เเม่จัน เชียงราย 57110
81 ม.3 ลาวจกราช ต. เเม่จัน อ.เเม่จัน เชียงราย 57110
16/9/256416:01:00
https://drive.google.com/open?id=1ZVKKY9bkmpQdozS_cfEZn1sfLQEOdFgO
1860/092986
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7525 5 TH
84
16/9/2021, 16:28:391. ยกเว้นค่าลงทะเบียนปัทมา เสาแก้วคำ3796ยืนยันการลงทะเบียน
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
85
17/9/2021, 13:28:391. ยกเว้นค่าลงทะเบียนรุจิรา คำสาร5080ยืนยันการลงทะเบียน
86
17/9/2021, 13:28:391. ยกเว้นค่าลงทะเบียนวรัชยา อินทจักร8195ยืนยันการลงทะเบียน
87
17/9/2021, 13:28:391. ยกเว้นค่าลงทะเบียนปิยะนุช แก้วทวี5538ยืนยันการลงทะเบียน
88
17/9/2021, 13:28:401. ยกเว้นค่าลงทะเบียนเวธกา กีรติบำรุงพงศ์7392ยืนยันการลงทะเบียน
89
17/9/2021, 13:28:401. ยกเว้นค่าลงทะเบียนนริศ แสนหลง9468ยืนยันการลงทะเบียน
90
20/9/2021, 9:17:511. ยกเว้นค่าลงทะเบียนนริสา โชติภิญโญกุล9654ยืนยันการลงทะเบียน
91
21/9/2021, 19:18:061. ยกเว้นค่าลงทะเบียนอัจฉรีย์ เหมือนสีไชย5532ยืนยันการลงทะเบียน
92
21/9/2021, 19:21:361. ยกเว้นค่าลงทะเบียนศราวุธ กุฎีรัตน์1609ยืนยันการลงทะเบียน
93
22/9/2021, 15:35:122. ชำระค่าลงทะเบียนนริศรา สีม่วง7044
นางสาวนริศรา สีม่วง
84 หมู่ 6 โรงพยาบาลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
84 หมู่ 6 โรงพยาบาลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
22/9/256415:33:00
https://drive.google.com/open?id=1uQx5vO1jgqtBOZLhKGuXWy0TVTJElLUx
1860/092987
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7524 7 TH
โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
94
23/9/2021, 18:41:262. ชำระค่าลงทะเบียนธัญกนกภร ดีสูงเนิน6147ธัญกนกภร ดีสูงเนิน
เดอะ เวลเนส คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคาร D-Tower เลขที่ 250 ถ มหิดล ต ป่าแดด อ เมือง จ เชียงใหม่ 50100
เดอะ เวลเนส คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคาร D-Tower เลขที่ 250 ถ มหิดล ต ป่าแดด อ เมือง จ เชียงใหม่ 50100
23/9/256418:40:00
https://drive.google.com/open?id=1MVbbyZI4JKmOJNB9gAOZarYOIaDMcg4Q
1860/092988
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7523 3 THเดอะ เวลเนส คลินิกกายภาพบำบัด
95
23/9/2021, 19:01:162. ชำระค่าลงทะเบียนวรดา เตจะน้อย12560น.ส.วรดา เตจะน้อย
89 ซ.4/3 ถ.บ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
89 ซ.4/3 ถ.บ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
23/9/256418:59:00
https://drive.google.com/open?id=143TwueTA1Abw2_X-dTRyhBITewF-wWo8
1860/092989
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7522 0 THโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
96
23/9/2021, 19:02:182. ชำระค่าลงทะเบียน
สิษฐวัศ ศักดิ์ธนานุรักษ์
7388
สิษฐวัศ ศักดิ์ธนานุรักษ์
49/2 ม.4 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
23/9/202119:00:00
https://drive.google.com/open?id=1q4OQ0NQzqbcU2WAPEfeqzlPZRLsYKf_J
1860/092990
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7521 6 TH
97
23/9/2021, 19:18:282. ชำระค่าลงทะเบียนพงศ์ผกา นุ่นเกลี้ยง6489
พงศ์ผกา นุ่นเกลี้ยง
โรงพยาบาลควนขนุน ต .ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
23/9/256419:17:00
https://drive.google.com/open?id=1UigpEvyd9H0VYTmDqrYdzX7Iwqi-RedL
1860/092991
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7520 2 THโรงพยาบาลควนขนุน
98
25/9/2021, 14:09:202. ชำระค่าลงทะเบียนจริยพร แตงขุด10145
นางสาวจริยพร แตงขุด
62 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
62 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
25/9/256414:06:00
https://drive.google.com/open?id=1ZTQhF_OTMfIX7XRwTVN-EplEeff1ZQOT
1860/092992
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7519 3 TH
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
99
25/9/2021, 15:39:572. ชำระค่าลงทะเบียนสุชาวลี บัวนุ่ม8840
นางสาวสุชาวลี บัวนุ่ม
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7จังหวัดพิษณุโลก 264 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7จังหวัดพิษณุโลก 264 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
25/9/256415:37:00
https://drive.google.com/open?id=199QU1054NDSwoL9lcNuugpE9ZvX0obpu
1860/092993
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7518 0 TH
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7จังหวัดพิษณุโลก
100
25/9/2021, 18:07:382. ชำระค่าลงทะเบียนปุญญพัฒน์ จินะ7722นายปุญญพัฒน์ จินะ
82/63 หมู่8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
264 หมู่8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
25/9/202118:06:00
https://drive.google.com/open?id=1K3LQzU10sh1w0VZS4CkOuT-nHlagdFT7
1860/092994
ยืนยันการลงทะเบียนRH 5576 7517 6 TH
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา7 จังหวัดพิษณุโลก