ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
2
บรรจุ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
3
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
4
1
ว่าที่ ร.ต.หญิงศรัณรัชต์ สกุลนา
ชุมชนบ้านเมืองงาย
เชียงดาว
พลศึกษา2001
5
2
นายสุรพงษ์ จุระวะ
บ้านหนองเขียว
เชียงดาว
พลศึกษา7797
6
3
นางสาวณัฐหทัย ขันนอก
บ้านหนองเขียว
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
3275
7
4นายจตุพร แซ่ย่าง
บ้านหนองเขียว
เชียงดาว
สังคมศึกษา
7479
8
5
นางสาวอังศนา ยาวิลาศ
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
เกษตร554
9
6
ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยวงศ์
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
พลศึกษา9104
10
7
นางสาวสิรินลักษณ์ ปันตะทา
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
ภาษาไทย1241
11
8
ว่าที่ ร.ต.สมชาย แซ่หลิว
มิตรมวลชนเชียงใหม่
เชียงดาว
พลศึกษา3215
12
9
นางสาวกุลริศา สนธิคุณ
บ้านใหม่หนองบัว
ไชยปราการ
ประถมศึกษา
6447
13
10
นางณภรณ์ ธรรมชาดา
บ้านใหม่หนองบัว
ไชยปราการ
ภาษาอังกฤษ
8540
14
11นายบรรจง จิตตคำ
บ้านใหม่หนองบัว
ไชยปราการ
สังคมศึกษา
1172
15
12
นางสาวดาวัลย์ ปัญญาศรี
บ้านม่วงชุมฝาง
ประถมศึกษา
8427
16
13นางดวงกมล มหาไม้บ้านเวียงฝางฝาง
ประถมศึกษา
1174
17
14
นายธนนันท์ ธนูมาศ
บ้านเวียงฝางฝางพลศึกษา4537
18
15
นางพิมพ์ชนก อภิวงค์งาม
บ้านสันทรายคองน้อย
ฝางนาฏศิลป์782
19
16
นางศิรินทรา พุทธโส
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ฝางภาษาไทย3589
20
17นายเจตนา ลักขนามชุมชนบ้านคาย
แม่อาย
ภาษาไทย2028
21
18
นางเขมจิรา สุริยะวรรณ
บ้านสันต้นหมื้อ
แม่อาย
เคมี6186
22
19นางสาวจตุพร ทะนุ
บ้านสันต้นหมื้อ
แม่อาย
พลศึกษา8803
23
20
นางสาวประภาพรรณ วงค์สลี
เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
แม่อาย
คณิตศาสตร์
663
24
21นายวัฒนา ตานัน
เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
6849
25
22
นางเจนจิรา นวลน้อย
บ้านเวียงแหง
เวียงแหง
ประถมศึกษา
868
26
23
นายมลวัฒน์ มะลิวัลย์
บ้านเวียงแหง
เวียงแหง
สังคมศึกษา
9528
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100