ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลานักเรียนเข้าใจคำชี้แจงหรือไม่คำนำหน้าชื่อ - นามสกุลชั้นเลือกวิชาที่อยู่อีเมลคะแนน
3
4
1/11/2021, 8:21:16เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงกฤติยา รัตนพันธ์ม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์
ratnphanthkvtiya@gmail.com
5
1/11/2021, 8:21:18เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงนภัสกมล สุวรรณรัตน์ม.3/2จ23203 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
napatkamon2364@gmail.com
6
1/11/2021, 8:21:32เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง
ภัทรานิษฐ์ สังข์น้อย
ม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
pattranitsungnoi06@gmail.com
7
1/11/2021, 8:22:22เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงจินดาภา เขียวเจริญม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
Jindapa.mew@gmail.com
8
1/11/2021, 8:22:46เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวครองสิริ ศรีสุขม.3/2ศ23213 วาดภาพระบายสีcare2649@gmail.com
9
1/11/2021, 8:22:48เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง
กชวรรณ กาญจนประดิษฐ์
ม.3/9ศ23211 ศิลปะไทยgg1245xd@gmail.com
10
1/11/2021, 8:22:48เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวด.ญ.มัณฑิตา หนูจันทรม.3/2ศ23213 วาดภาพระบายสี
mantita2019a@gmail.com
11
1/11/2021, 8:22:50เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวชนาภา ชูเลี้ยงม.3/2ศ23213 วาดภาพระบายสี
chanapa254988@gmail.com
12
1/11/2021, 8:22:58เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวพิมพ์ชนก หนูคงม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์
oppo0993080664@gmail.com
13
1/11/2021, 8:23:02เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายพุฒินาท สุกกระม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
k.0955149182@gmail.com
14
1/11/2021, 8:23:10เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายศุภกร สุวรรณรัตน์ม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
saksuwannarat6008@gmail.com
15
1/11/2021, 8:23:14เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายพรภวิษย์ ทารัฐสินม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
phornphawhic@gmail.com
16
1/11/2021, 8:23:15เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายธนกร เกิดสมบูรณ์ม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
torttanakorn@gmail.com
17
1/11/2021, 8:23:19เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายขจรพงศ์ พรหมทองม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
khachonponh3031@gmail.com
18
1/11/2021, 8:23:22เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงณัฐพัฒน์ ประชุมชนะม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
banhan.prachumchana@gmail.com
19
1/11/2021, 8:23:23เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงบุญยาพร ชุ่มชื่นม.3/6ว23211การพัฒนาแอพลิเคชัน
booyaporn327@gmail.com
20
1/11/2021, 8:23:33เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายเมธา นฤพงศ์ม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์
khawoon2550@gmail.com
21
1/11/2021, 8:23:50เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวภคมน​ สรรพ​มรรค​ม.3/2ศ23213 วาดภาพระบายสี
pakamon.far@gmail.com
22
1/11/2021, 8:25:16เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวจิตสุภา อินทานุกูลม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
yxinthanukul@gmail.com
23
1/11/2021, 8:25:28เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง
เด็กหญิงวิลาสินี สวยงาม
ม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
wilasini0611@gmail.com
24
1/11/2021, 8:25:29เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงคณัสนันท์ ช่วยมากม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
tootoon2549@gmail.com
25
1/11/2021, 8:25:34เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวประวีณา สุดทองม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
praweena6724@gmail.com
26
1/11/2021, 8:25:45เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวจิรกัญญา ขุนละเอียดม.3/3ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
jirakanya1380@gmail.com
27
1/11/2021, 8:26:07เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงอริตา สายสะอิดม.3/2ศ23213 วาดภาพระบายสีjenjira.four@gmail.com
28
1/11/2021, 8:26:08เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายภรัณยู โอพุ่ม ม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
parunyuophum@gmail.com
29
1/11/2021, 8:26:22เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงจิราภา เผื่อคงม.3/6ศ23212 ศิลปะประยุกต์
jirapa16749@gmail.com
30
1/11/2021, 8:26:22เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงนัฐยา ศรีนุ่นม.3/6ศ23212 ศิลปะประยุกต์pale00760@gmail.com
31
1/11/2021, 8:26:32เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายด.ช.ศิวกร มีลายม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
siwakonmeelay@gmail.com
32
1/11/2021, 8:26:37เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวธาราวรรณ เอี่ยมศิริม.3/6ศ23211 ศิลปะไทย
tarawan2549@gmail.com
33
1/11/2021, 8:26:41เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวผุสดี พิกุลม.3/3
ว23210 อินโฟกราฟิกและการนำเสนอ ครูทิวาพร อังศุกาญจนกุล
khawbud11@gmail.com
34
1/11/2021, 8:26:42เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายแสนสุข เปลี่ยนพงศ์ม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสีxzas1123@gmail.com
35
1/11/2021, 8:26:44เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงนรีกานต์ แจ่มแจ้งม.3/3ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
maneenuch5488@gmail.com
36
1/11/2021, 8:26:50เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงภัทรวดี ทองจืดม.3/2ศ23213 วาดภาพระบายสี
samsung0649088846@gmail.com
37
1/11/2021, 8:27:05เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงด.ญ.อิงธิรา ศรีราชม.3/3ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
ingthirasrirat@gmail.com
38
1/11/2021, 8:27:05เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงงามม.3/3ว23211การพัฒนาแอพลิเคชัน
supalak38930@gmail.com
39
1/11/2021, 8:27:08เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายดุลยวัต สุขสารม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
kinglovezaazza18@gmail.com
40
1/11/2021, 8:27:08เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายกิตติศักดิ์ นิลโอภาม.3/6ศ23211 ศิลปะไทย
kittisak0962513918@gmail.com
41
1/11/2021, 8:27:08เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวกชกร เพชบูรณ์ม.3/3จ23203 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
kodchakorn250949@gmail.com
42
1/11/2021, 8:27:09เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาว
สุทธิกานต์ ช่วยบำรุง
ม.3/2ศ23213 วาดภาพระบายสี
suththikantchwybarung@gmail.com
43
1/11/2021, 8:27:11เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงวรพร จิตต์รัตน์ม.3/3
ว23210 อินโฟกราฟิกและการนำเสนอ ครูทิวาพร อังศุกาญจนกุล
waraporn75188@gmail.com
44
1/11/2021, 8:27:15เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายปกรณ์ ซุ้นสุวรรณม.3/3ว23211การพัฒนาแอพลิเคชัน
pkrnsunauwrrn@gmail.com
45
1/11/2021, 8:27:22เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงสุชานาถ ช่วยเพชรม.3/5ศ23212 ศิลปะประยุกต์
suchanadchuaiphey12341234@gmail.com
46
1/11/2021, 8:27:42เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงรติรส นพรัตน์ม.3/3ศ23213 วาดภาพระบายสี
rtirsnphratn@gmail.com
47
1/11/2021, 8:27:44เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงนัทธ์หทัย การสนม.3/5ศ23213 วาดภาพระบายสี
nuthatai558811@gmail.com
48
1/11/2021, 8:27:50เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง ธัญชนก โพธิ์เกษมม.3/6ศ23212 ศิลปะประยุกต์
thanchanok.031249@gmail.com
49
1/11/2021, 8:27:56เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงอรกมล สิกพันธ์ม.3/6ว23211การพัฒนาแอพลิเคชันbbjgg50@gmail.com
50
1/11/2021, 8:28:06เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงอารียา สุกแก้วม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์
areeyasukkeaw@gmail.com
51
1/11/2021, 8:28:09เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาว
สิริวัฒนา บึงกระเสริม
ม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
siriwathnabungkraserim@gmail.com
52
1/11/2021, 8:28:15เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงด.ญ.ปิยณัฐ ขุนนิยมม.3/3ศ23213 วาดภาพระบายสี
piyanat.022550@gmail.com
53
1/11/2021, 8:28:19เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงเนตรนภา แก้วเจริญม.3/6ว23211การพัฒนาแอพลิเคชัน
porn1978pp@gmail.com
54
1/11/2021, 8:28:34เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง
สิริทรัพย์ ขันธ์เเก้ว
ม.3/3
ว23210 อินโฟกราฟิกและการนำเสนอ ครูทิวาพร อังศุกาญจนกุล
Sirithraphykhanthkaew@gamil.com
55
1/11/2021, 8:28:39เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายธนกร จารุมณีม.3/6ศ23213 วาดภาพระบายสี
sorn.thana1234@gmail.com
56
1/11/2021, 8:29:00เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงอภิชญา สืบสกุลม.3/9ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
12aphichaya12@gmail.com
57
1/11/2021, 8:29:00เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงวรรณนิสา ตันทเลิศม.3/9ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
mmook9671@gmail.com
58
1/11/2021, 8:29:01เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาว
นิภาวรรณ หนูทองรักษ์
ม.3/3ว23211การพัฒนาแอพลิเคชัน
nipavannootongruk@gmail.com
59
1/11/2021, 8:29:04เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวปิยะวรรณ ลอยสาครม.3/9ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
piyawan15549@gmail.com
60
1/11/2021, 8:29:05เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายสรวิชญ์ นนท์ลายม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์
sorrawitnonlai@gmail.com
61
1/11/2021, 8:29:07เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงวรารัตน์ ยิ้มแย้มม.3/3
ว23210 อินโฟกราฟิกและการนำเสนอ ครูทิวาพร อังศุกาญจนกุล
infinityf9f9@gmail.com
62
1/11/2021, 8:29:11เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายกฤษฎา ฉุ้นประดับม.3/3ว23211การพัฒนาแอพลิเคชัน
kird999sada@gmail.com
63
1/11/2021, 8:29:12เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงอภิญญา จันทคลาดม.3/6ศ23212 ศิลปะประยุกต์
ploy.622549@gmail.com
64
1/11/2021, 8:29:15เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงธนัชญา เพ็งรักษ์ม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
thanatyapengrak@gmail.com
65
1/11/2021, 8:29:16เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงวิภาวี ชูชาติม.3/6ศ23212 ศิลปะประยุกต์
wipawi14you@gmail.com
66
1/11/2021, 8:29:22เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง
ชนาภรณ์ ทิศศักดิ์บุรี
ม.3/9ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
chanaporn172250@gmail.com
67
1/11/2021, 8:29:23เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายกฤตภาส กมโลบลม.3/9ง23213 อาหารหลายรส
kittapaskomlobol@gmail.com
68
1/11/2021, 8:29:25เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงเมธิดา รักเลิศม.3/6ศ23212 ศิลปะประยุกต์
metida.raklerd28@gmail.com
69
1/11/2021, 8:29:28เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงกนกวรรณ ริยาพันธ์ม.3/9ง23213 อาหารหลายรส
riyapan2549@gmail.com
70
1/11/2021, 8:29:28เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงนาถตยา ช่อมณีม.3/9ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
natthyachxmni9@gmail.com
71
1/11/2021, 8:29:45เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง
ชนากานต์ หวั่นเลี่ยง
ม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์jjii65058@gmail.com
72
1/11/2021, 8:30:04เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายณัฐวุฒิ ยัสสระม.3/3จ23203 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
gunnattawut22@gmail.com
73
1/11/2021, 8:30:05เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายปิติกร ดำดีม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์pitikon675@gmail.com
74
1/11/2021, 8:30:07เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาววิภารัตน์ เถี้ยมไล่ม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์
k.0855477509@gmail.com
75
1/11/2021, 8:30:16เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายพงศา ณมณีม.3/3
ว23210 อินโฟกราฟิกและการนำเสนอ ครูทิวาพร อังศุกาญจนกุล
k.0989349909@gmail.com
76
1/11/2021, 8:30:17เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายพีรพัฒน์ นวลละอองม.3/9ง23213 อาหารหลายรส
basdoit222@gmail.com
77
1/11/2021, 8:30:17เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายณัฐกิตน์ คำแก้วม.3/3
ว23210 อินโฟกราฟิกและการนำเสนอ ครูทิวาพร อังศุกาญจนกุล
anat0823681325@gmail.com
78
1/11/2021, 8:30:19เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายธนวัต ธิบดีม.3/9ง23213 อาหารหลายรส
thanawat612886@gmail.com
79
1/11/2021, 8:30:23เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายธันวา สุราตะโกม.3/2ก23203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา
thanwasuratako0@gmail.com
80
1/11/2021, 8:30:25เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงเบญญาภา โชติโยม.3/4ศ23210 นาฎศิลป์ไทยประยุกต์
benyaphachoti@gmail.com
81
1/11/2021, 8:30:27เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายอาเซี๊ยะ นิลรัตน์ม.3/8ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
zearchannelomg@gmail.com
82
1/11/2021, 8:30:29เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชาย
ปัณณพัชร์ ขันทกะพันธ์
ม.3/6ว23211การพัฒนาแอพลิเคชัน
pannphachrkhanthkaphanth@gmail.com
83
1/11/2021, 8:30:31เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายกันตภณ เอี่ยมอินทร์ม.3/6ว23211การพัฒนาแอพลิเคชัน
r0619574417@gmail.com
84
1/11/2021, 8:30:35เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงชนิดาภา แสงจันทร์ม.3/6ศ23212 ศิลปะประยุกต์
chanidapa254913@gmail.com
85
1/11/2021, 8:30:40เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวศศิภา ทองนิมิตรม.3/4ศ23212 ศิลปะประยุกต์
ssiphathxngnimitr@gmail.com
86
1/11/2021, 8:31:10เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงปิ่นมุก​ หมัดหลีม.3/2ง23212 การบัญชีบริการ
pearl69690@gmail.com
87
1/11/2021, 8:31:19เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชาย
สิทธิศักดิ์ เกื้อกูล
ม.3/3ศ23211 ศิลปะไทย
ruk0990741282@gmail.com
88
1/11/2021, 8:31:20เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายสิรวิชญ์ แดงยวงม.3/3จ23203 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
sirawitdaengyoung@gmail.com
89
1/11/2021, 8:31:27เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายสรวิศ หนูคง ม.3/3
ว23210 อินโฟกราฟิกและการนำเสนอ ครูทิวาพร อังศุกาญจนกุล
sorawishnukong@gmail.com
90
1/11/2021, 8:31:32เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชายนราธิป ปักสีแซ่ม.3/3
ว23210 อินโฟกราฟิกและการนำเสนอ ครูทิวาพร อังศุกาญจนกุล
narathip1010.2549@gmail.com
91
1/11/2021, 8:31:36เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนายถิรวัฒน์ แสงศรีคำม.3/4ศ23211 ศิลปะไทย
nampu0991821697@gmail.com
92
1/11/2021, 8:31:56เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงศุภัชญา ศรีสุวรรณม.3/3ม23204 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
kawfang899522@gmail.com
93
1/11/2021, 8:31:56เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กชาย
วชิรวิทย์ เขีบวประดิษฐ
ม.3/3ศ23211 ศิลปะไทย
dreamwatchirawit123@gmail.com
94
1/11/2021, 8:32:01เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง
ด.ญ.ชุติกาญจน์ ขาวมัน
ม.3/9ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
chutikarnkhawman@gmail.com
95
1/11/2021, 8:32:04เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงด.ญ.ญาณิศา จันทรังษีม.3/6ศ23212 ศิลปะประยุกต์
yanisajantarungsri@gmail.com
96
1/11/2021, 8:32:04เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวสุชาดา เขียวชุมม.3/9ญ23204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
suchada2549you@gmail.com
97
1/11/2021, 8:32:05เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวธัญรดา สิทธิพันธ์ม.3/3ม23204 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
chompho1203@gmail.com
98
1/11/2021, 8:32:07เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิงสุภาทิพย์ สายทองม.3/3ม23204 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
supatip2006@gmail.com
99
1/11/2021, 8:32:14เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวสาธิกา ราชเดชม.3/5ศ23216 ระบำโบราณคดี
bitoey1027@gmail.com
100
1/11/2021, 8:32:26เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงนางสาวกิติฑา พันธ์สินม.3/3ม23204 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
kititapansin@gmail.com
101
1/11/2021, 8:32:27เข้าใจและปฏิบัติตามคำชี้แจงเด็กหญิง
พิชญ์สินี อุรัชโนประกร
ม.3/3ม23204 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
kaem086955@gmail.com