ม.5_5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวจิตรา ทองไทย นางมะลิวรรณ สิมมาเคน
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายจักรพันธ์ คำมาโฮม
ม.5/5
0.00FALSE
9
2
นายปรเมษฐ พรมจันทร์
ม.5/5
0.00FALSE
10
3
นายจิรทีปต์ ธามธนัตต์รัตน์
ม.5/5
0.00FALSE
11
4นายชยารพ บุญชิต
ม.5/5
0.00FALSE
12
5
นายอัศวิน เห็นถูก
ม.5/5
0.00FALSE
13
6
นายพีรพงษ์ ทาทอง
ม.5/5
0.00FALSE
14
7
นายกิติพงษ์ พวงอินทร์
ม.5/5
0.00FALSE
15
8
นายจิรายุส ผดุงกิจ
ม.5/5
0.00FALSE
16
9
นายธีร์ธวัช แก่นเผือก
ม.5/5
0.00FALSE
17
10
นายปุญญพัฒน์ ลาหมัน
ม.5/5
0.00FALSE
18
11
นายสุรเชษฐ์ เลิศบรรลือชัย
ม.5/5
0.00FALSE
19
12
นายนวรัตน์ ซื่อสัตย์บุญ
ม.5/5
0.00FALSE
20
13
นางสาวกฤตพร รัตนโกเศศ
ม.5/5
0.00FALSE
21
14
นางสาวปิยธิดา ขำตา
ม.5/5
0.00FALSE
22
15
นางสาววิลาวรรณ สีสิทธิ์
ม.5/5
0.00FALSE
23
16
นางสาวศศิประภา คำเวบูลย์
ม.5/5
0.00FALSE
24
17
นางสาวอรุณี ดีเลิศ
ม.5/5
0.00FALSE
25
18
นางสาวพรปวีณ์ มะลิ
ม.5/5
0.00FALSE
26
19
นางสาวกนกพร รูปแข็ง
ม.5/5
0.00FALSE
27
20
นางสาวอรปรียา คำประวัติ
ม.5/5
0.00FALSE
28
21
นางสาวกมลชนก จอมหงษ์
ม.5/5
0.00FALSE
29
22
นางสาวเกษณี ประภูชะเนย์
ม.5/5
0.00FALSE
30
23
นางสาวจันธิรา ผูกจันทร์
ม.5/5
0.00FALSE
31
24
นางสาวจินดารัตน์ เบ้านาค
ม.5/5
0.00FALSE
32
25
นางสาวจุฑามาศ อุ้มบุญ
ม.5/5
0.00FALSE
33
26
นางสาวชนิดา ดวงใจ
ม.5/5
0.00FALSE
34
27
นางสาวณัฏฐิตารีย์ คำศรี
ม.5/5
0.00FALSE
35
28
นางสาวธิดาวรรณ โคตรเมือง
ม.5/5
0.00FALSE
36
29
นางสาวปริดา ประชุมเหล็ก
ม.5/5
0.00FALSE
37
30
นางสาวเยาวลักษณ์ สายนรา
ม.5/5
0.00FALSE
38
31
นางสาวรักษิตา ปุญญเนตร
ม.5/5
0.00FALSE
39
32
นางสาวสุภาพร สมรักษ์
ม.5/5
0.00FALSE
40
33
นางสาวอาทิตยา อกอุ่น
ม.5/5
0.00FALSE
41
34
นางสาวอารียา พรมงาม
ม.5/5
0.00FALSE
42
35
นางสาวชิดชนก แดงทน
ม.5/5
0.00FALSE
43
36
นางสาวมาริสา วรวัตร
ม.5/5
0.00FALSE
44
37
นางสาวสุภาพิชญ์ บรรยงค์
ม.5/5
0.00FALSE
45
38
นางสาวหยาดนภา กุนรักษ์
ม.5/5
0.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu