ฝายหินประชารักษ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน................................................. ศูนย์เครือข่าย............................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 16คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ9คนนักเรียนทั้งหมดรวม25คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กชายณรงศักดิ์ พลงาม
/
8
2
เด็กชายศราวุธ เครือฟ้า
X
9
3
เด็กชายณัฐพงษ์ สีหานาม
X
10
4
เด็กชายรณภพ สีสอน
X
11
5
เด็กชายดำรงศักดิ์ นัยนิตย์
X
12
6
เด็กชายอาทิตย์ ศรีอุดม
X
13
7
เด็กชายธนวัฒน์ หูมแพง
X
14
8
เด็กชายบรรพต แก้วอ่อนตา
X
15
9
เด็กชายทวีวัฒน์ อาจหาญ
/
16
10
เด็กชายณภัทร หอมมันทา
/
17
11
เด็กหญิงสโรชา ผลจันทร์
/
18
12
เด็กหญิงจิราวรรณ แสงใสย์
X
19
13
เด็กหญิงปาลินี อินทร์เจริญ
/
20
14
เด็กหญิงอรพรรณ นามวงษ์
/
21
15
เด็กหญิงภัทรมัย พรมพยัพ
/
22
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตาลตะโนตย์
/
23
17
เด็กหญิงตะวันฉาย มะติยะภัก
/
24
18
เด็กหญิงจิราพร พรมดี
/
25
19
เด็กหญิงสุวรรณา นามวงค์
/
26
20
เด็กหญิงกรวิภา พฤกษชาติ
/
27
21
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วันดี
/
28
22
เด็กหญิงสุธิดา โพธิเศษ
X
29
23
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา สิทธิโชติ
/
30
24
ด.ญ. เขสรา ศิริวรรณ
/
31
25ด.ช. อชิร ขันบุญ/
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...