งานศิลปะหัตถกรรม อำเภอนาทวี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการอำเภอนาทวี ปีการศึกษา 2559
3
๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
4
ที่ชื่อ สกุลครูผู้ฝึกซ้อมโรงเรียนคะแนนที่ได้ระดับรางวัลลำดับที่
5
ป.4 - 6
6
11.เด็กชายธรา วรานุเศรษฐ์นางปรีดา ศรีถกลบ้านนาทวี173ทอง1
7
2.เด็กหญิงภัทรมล แก้วเจริญนางนรีกานต์ แก้วศรีบ้านนาทวี
8
3.เด็กชายธนศักดิ์ ชนม์เรืองฉายบ้านนาทวี
9
10
21.เด็กหญิงปณิตา สัมพัชนีนางสุวินัย ขวัญแก้วชุมชนบ้านสะท้อน154เงิน2
11
2.เด็กหญิงรจเรจ เรืองเดชรัตน์นางกฤษณา กมลเจริญชุมชนบ้านสะท้อน
12
3.เด็กชายจุฑาวัฒน์ แก้วทองชุมชนบ้านสะท้อน
13
14
31.เด็กชายวัศพล พุดเอียด
นางสาวไตรทิพย์ รัตนเสถียร
สายชล149เงิน3
15
2.เด็กหญิงภายุมาศ ชุมจันสายชล
16
3.เด็กหญิงจิรัญญา จันทร์เกื้อสายชล
17
18
41.เด็กชายโอสธี สุวรรณมณีนางสาวจุรีรัตน์ แก้วทองเทศบาลตำบลนาทวี140เงิน4
19
2.เด็กชายคมชาญ สุวัชรชัยติวงศ์เทศบาลตำบลนาทวี
20
3.เด็กหญิงอามานีน นกแอนหมานเทศบาลตำบลนาทวี
21
22
51.เด็กหญิงปัณฑารีย์ เหมือนขาวนางสาวสาลูม๊ะ เอียดแอบ้านลำชิง124ทองแดง5
23
2.เด็กหญิงพรรณรมล อุทัยรัตน์บ้านลำชิง
24
3.เด็กชายณปกรณ์ ตันตสุทธิกุลบ้านลำชิง
25
26
61.เด็กชายปณิธิ จันเนียมนางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะเด็งวัดท่าประดู่124ทองแดง5
27
2.เด็กหญิงยัสมี ใบสะเหล็ม
นางสาวจิระนันท์ ละอองนวล
วัดท่าประดู่
28
3.เด็กหญิงปิยฉัตร เดชแก้ววัดท่าประดู่
29
30
31
71.เด็กชายนันทิพัฒน์ ขวัญดีนางณัฐวรา ผะอบทองวัดลำพดจินดาราม121.5ทองแดง7
32
2.เด็กหญิงน้ำฝน ภาคสุโพธิ์วัดลำพดจินดาราม
33
3.เด็กหญิงอารยา สารีโทวัดลำพดจินดาราม
34
35
81.เด็กหญิงรีฮาม หมัดอาดัมนางกาญจนา ปาลรัตน์บ้านป่าเร็ด121ทองแดง8
36
2.เด็กหญิงจัยดา แหละแอนางสุชาดา เจนสัญญายุทธบ้านป่าเร็ด
37
3.เด็กหญิงนูรีต้า หมัดอาดัมบ้านป่าเร็ด
38
39
91.เด็กหญิงศริญญา หวันเส็นนางสาวนุรมา ปียาบ้านโมย120ทองแดง9
40
2.เด็กหญิงนูรอัยนี ทองเส็มบ้านโมย
41
3.เด็กหญิงศิรินทร์ญา เส็นเหมาะบ้านโมย
42
43
101.เด็กชายปวริศ เอียดเพชรนางพารีด๊ะห์ สาแล๊ะบ้านคลองกวางเขาวัง104.5เข้าร่วม10
44
2.เด็กชายพัทธพล โนระดีนางสาวสุภาพร ยอดเพชรบ้านคลองกวางเขาวัง
45
3.เด็กชายรุ่งอรุณ แสงมณีบ้านคลองกวางเขาวัง
46
47
111.เด็กหญิงดาอียะห์ ดอรอแมงนายก้อสาลี นุ้ยสมันบ้านลำลอง96.5เข้าร่วม11
48
2.เด็กหญิงดารีซะห์ ดะแม็งบ้านลำลอง
49
3.เด็กหญิงนาฟีซัน กาแบบ้านลำลอง
50
51
121.เด็กชายมูฮำหมัดบัยฮากี สาและนางสาวชารีดาห์ มูเก็มมิฟตาฮุดดีน---
52
2.เด็กหญิงลานนิตา สุวรรณตานนท์มิฟตาฮุดดีน
53
3.เด็กหญิงอนิส อิตันมิฟตาฮุดดีน
54
55
56
หมายเหตุ ลำดับที่ 1 - 3 ของทุกกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
57
58
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
59
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
60
ที่ชื่อ สกุลครูผู้ฝึกซ้อมโรงเรียนคะแนนที่ได้ระดับรางวัลลำดับที่
61
ม.1-ม.3
62
11.นางสาวอาญาดา อุมานางกาญจนา ปาลรัตน์บ้านป่าเร็ด
เป็นตัวแทนระดับ
63
2.นางสาวมันฑนา โสะหัดนายปฐมพงศ์ สังข์สรบ้านป่าเร็ดอำเเภอ
64
3.นายคมสัน สันขะหรีบ้านป่าเร็ด
65
66
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
67
3.การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
68
ที่ชื่อ สกุลครูผู้ฝึกซ้อมโรงเรียนคะแนนที่ได้ระดับรางวัลลำดับที่
69
ป.4 - 6
70
11.เด็กหญิงอาภัสรา ร่มแก้วนางณิชนันทน์ ชูชื่นบ้านเคลียง93.58ทอง1
71
2.เด็กหญิงวริญญา คงเย็นนางนงเยาว์ กลับวงศา
72
3.เด็กหญิงน้อยฟ้า เสมมณีย์
73
74
21.เด็กหญิงลักษิกา นันทกาญจน์นางกฤษณา กมลเจริญชุมชนบ้านสะท้อน92.83ทอง2
75
2.เด็กหญิงธันยพร มหารงค์นางสุวินัย ขวัญแก้ว
76
3.เด็กหญิงวิมลทิพย์ แก้วทอง
77
78
31.เด็กหญิงจิราพร ศุภวิบูลย์นางนุสรา จินเดหวาบ้านประกอบ87.5ทอง3
79
2.เด็กหญิงพิมนภา ชูถนอม
80
3.เด็กหญิงนูรีฮัน แวดอยี
81
82
41.เด็กชายธนกฤต ทองไสยนายธีรวัฒน์ ทองเสนอ
ศรีนรินทร์วิทยานุเคราะห์
87.5ทอง4
83
2.เด็กชายปรวีร์ นวลแก้วนางพนิดา นวลแก้ว
84
3.เด็กหญิงสิริภัทท์ ศักพันธุ์
85
86
51.เด็กชายวุฒิพร ทองเพ็งนางทิวาพร คงบ้านควนบ้านนาทวี86.17ทอง5
87
นางสาวกมลชนก อินชัย
88
3.เด็กหญิงพิยดา วรรณจิตร
89
90
61.เด็กหญิงอรปรียา แก้วเต็มนางรุ่งฤดี ชัยเชื้อบ้านสะพานเคียน83.5ทอง6
91
2.เด็กหญิงแสงระวี เรืองศาสตร์นางสาวสุวรรณี ชุมช่วย
92
3.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุขจันทร์
93
94
95
96
หมายเหตุ ลำดับที่ 1 - 3 ของทุกกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
97
98
99
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
100
4.การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
Loading...
 
 
 
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
คณิต
พัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม
ปฐมวัย
ศิลปะ_ทัศนศิลป์
ศิลปะ_ดนตรี
ศิลปะ_นาฏศิลป์
Sheet106
Sheet107
การงาน(งานอาชีพ)
การงาน(คอมฯ)
การงาน(หุ่นยนต์)
ภาษาไทย
สุขศึกษา
ภาษาต่างประเทศ