ม.4_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1นายเจษฎา แก้วใส
ม.4/3
0.00FALSE
9
2
นายปภาวิชญ์ การะเกษ
ม.4/3
0.00FALSE
10
3
นายหทัยทัต รัชฏะ
ม.4/3
0.00FALSE
11
4
นายประดิพัทธ์ จิตรสิงห์
ม.4/3
0.00FALSE
12
5นายปฏิภาณ ราชยา
ม.4/3
0.00FALSE
13
6
นายอุกกฤษฏ์ วาสโสหา
ม.4/3
0.00FALSE
14
7นายเดชา ทองทับ
ม.4/3
0.00FALSE
15
8
นายสุรดิษ ศรีพูล
ม.4/3
0.00FALSE
16
9
นายกิตติพงษ์ มังคะกาล
ม.4/3
0.00FALSE
17
10
นายตรีเทพ หลักดี
ม.4/3
0.00FALSE
18
11
นายวีระศักดิ์ สะวะรัมย์
ม.4/3
0.00FALSE
19
12นายเนวิน คงดี
ม.4/3
0.00FALSE
20
13
นายเกียรติภูมิ ก้องเสียง
ม.4/3
0.00FALSE
21
14
นางสาวชลธิญา สีแสด
ม.4/3
0.00FALSE
22
15
นางสาวศศิธร คณะพัฒน์
ม.4/3
0.00FALSE
23
16
นางสาวเนตรนภา เกษแก้ว
ม.4/3
0.00FALSE
24
17
นางสาวพิชามญช์ สุวรรณโชติ
ม.4/3
0.00FALSE
25
18
นางสาวศศิกานต์ มหิศยา
ม.4/3
0.00FALSE
26
19
นางสาวกานต์พิชชา ทาทอง
ม.4/3
0.00FALSE
27
20
นางสาวธารทิพย์ กำศร
ม.4/3
0.00FALSE
28
21
นางสาวภคพร แสนทวีสุข
ม.4/3
0.00FALSE
29
22
นางสาวกีรนา ทนทาน
ม.4/3
0.00FALSE
30
23
นางสาวณัฐธิตา สาสีมา
ม.4/3
0.00FALSE
31
24
นางสาวธัญญลักษณ์ จรเจริญ
ม.4/3
0.00FALSE
32
25
นางสาวธิดารัตน์ ฤาชัย
ม.4/3
0.00FALSE
33
26
นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิริกุล
ม.4/3
0.00FALSE
34
27
นางสาวดวงใจ สุดสุข
ม.4/3
0.00FALSE
35
28
นางสาวสุกัญญารัตน์ สาระพันธ์
ม.4/3
0.00FALSE
36
29
นางสาวรุจี ศรีนัคเรศ
ม.4/3
0.00FALSE
37
30
นางสาวจอมขวัญ หวังลาภ
ม.4/3
0.00FALSE
38
31
นางสาวอุบลลักษณ์ สุวรรณพิมพ์
ม.4/3
0.00FALSE
39
32
นางสาววันวิสาข์ บุญยืน
ม.4/3
0.00FALSE
40
33
นางสาวชรินรัตน์ บัวบาน
ม.4/3
0.00FALSE
41
34
นางสาวนัฐกานต์ ศรีหารัตน์
ม.4/3
0.00FALSE
42
35
นางสาวประภัสสร ศรีชื่น
ม.4/3
0.00FALSE
43
36
นางสาวภารดี ธรรมวงค์
ม.4/3
0.00FALSE
44
37
นางสาวอรอินทร์ สายอินต๊ะ
ม.4/3
0.00FALSE
45
38
นางสาวมนทิพย์ บุญภิวัฒน์
ม.4/3
0.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu