FI (เสาร์-อาทิตย์) 1-62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชานวัตกรรมอาหาร (เสาร์-อาทิตย์)
2
ตารางสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
3
เริ่มวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
4
วัน/เวลา
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
13:30 - 14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
17:30-18:20
5
เสาร์GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 SN208GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมปฏิบัติการการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ
6
7
214092140922303
8
อาทิตย์
SN102 ชีวเคมีทางอาหารเบื้องต้น SN102 ชีวเคมีทางอาหารเบื้องต้น
9
SN 203 ผู้ประกอบการทางอาหารSN 203 ผู้ประกอบการทางอาหาร
10
SN106 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เกษตรSN106 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เกษตร
11
2230222302
12
13
รหัสวิชา
ชื่อวิชาผู้สอน
วันสอบกลางภาค
เวลา
วันสอบปลายภาค
เวลา
14
1GE002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
15
2GE101การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurships)
อาจารย์จากศูนย์ IDE
16
3SN102ชีวเคมีทางอาหารเบื้องต้น
(Fundamental Food Biochemistry )
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลางจัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
17
4SN203ผู้ประกอบการทางอาหาร
(Food Entrepreneur)
อ.พิเศษจัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
18
5SN208การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ
(Food Processing for Business)
ผศ.สุภางค์จัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
19
6SN106การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เกษตร
(Raw Material Management and Agricultural Product Technology)
ผศ.สิรินาถจัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
20
7
Loading...