ABCDEFGQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
1
เอกสารใช้ร่วมกันทั้งระบบ ห้ามลบของโรงเรียนอื่นๆ โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะโรงเรียนของท่าน (กรอกเเล้วโปรแกรมจะบันทึกให้เอง ไม่ต้องหาที่บันทึก คะ)
2
โรงเรียนที่มีนักเรียน 1 - 120 คน ต้องมีคู่เรียนรวม อย่างน้อยที่สุด 1 ปีการศึกษา นะคะ จับคู่กับโรงเรียนใดก็ได้ใน สพป.นภ.1
3
ข้อมูลนักเรียน /ห้องเรียน 10 มิถุนายน 2562แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2563แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2564แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2565หมายเหตุ
4
ลำดับ
รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
นักเรียน
ห้องเรียน
เป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นเป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นเป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น
หากเป็นโรงเรียนหลัก โปรด ระบุ โรงเรียนที่มารวม ที่ช่องหมายเหตุ
5
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหา
โรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหาโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหาโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
เเละระบุ การบริหารจัดการเช่น คละชั้น/ DLTV / DLit/ชุมชนจ้างครูให้
6
139010026บ้านหินคูณบ้านขาม
เมืองหนองบัวลำภู
31บ้านดอนนาดีทั้งหมด131บ้านดอนนาดีทั้งหมด131บ้านดอนนาดีทั้งหมด121
7
239010058บ้านห้วยทรายหนองบัว
เมืองหนองบัวลำภู
1010บ้านภูพานทองทั้งหมด1168บ้านภูพานทองทั้งหมด1218บ้านภูพานทองทั้งหมด1258
8
339010027
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
บ้านขาม
เมืองหนองบัวลำภู
21722270บ้านข้องโป้ป.4-6222722170บ้านข้องโป้ป.4-6221722170บ้านข้องโป้ป.4-62217ใช้การสอนแบบ DLTV
9
439010019บ้านโนนคูณโนนขมิ้น
เมืองหนองบัวลำภู
2652265บ้านโนนขมิ้น
อ.2-3-ป.1-2-3
22652285บ้านโนนขมิ้น
อ.2-3-ป.1-2-3
22852295บ้านโนนขมิ้น
อ.2-3-ป.1-2-3
2295ใช้การสอนแบบ DLTV
10
539010077บ้านโนนม่วงหัวนา
เมืองหนองบัวลำภู
286บ้านโนนสวรรค์หนองเเกป.1-2
11
639010050บ้านลำภูลำภู
เมืองหนองบัวลำภู
297บ้านห้วยลึกป.5-63327บ้านห้วยลึกป.5-63357บ้้านห้วยลึกป.5-63387
12
739010016บ้านนาอ่าง
นามะเฟือง
เมืองหนองบัวลำภู
326บ้านนามะเฟืองทั้งหมด3306บ้านนามะเฟืองทั้งหมด2256
13
839010045บ้านห้วยหามต่าง
ป่าไม้งาม
เมืองหนองบัวลำภู
348
14
939010046บ้านห้วยลึกโพธิ์ชัย
เมืองหนองบัวลำภู
3673367บ้านลำภู3367บ้านลำภู3367บ้านลำภูบ้านลำภู/จัดการเรียนการสอน DLTV
15
1039010021บ้านห้วยไร่โนนขมิ้น
เมืองหนองบัวลำภู
4083-----------------------------
16
1139010034บ้านโคกม่วย
บ้านพร้าว
เมืองหนองบัวลำภู
418
17
1239010067บ้านโคกกลางโนนงาม
หนองสวรรค์
เมืองหนองบัวลำภู
418หนองบัวโซมทั้งหมด๔๑
18
1339010076บ้านดอนหันหัวนา
เมืองหนองบัวลำภู
418บ้านโนนสวรรค์หนองเเกป.4-63437บ้านโนนสวรรค์หนองแกป.4-63447โนนสวรรค์หนองแกป.4-63447
19
1439010048บ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัย
เมืองหนองบัวลำภู
4283428
ไทยรัฐวิทยา81(หนองภัยศูนย์)
อ.2-3-ป.1-62428
ไทยรัฐวิทยา81(หนองภัยศูนย์)
ทั้งหมด2๔๒8
ไทยรัฐวิทยา81(หนองภัยศูนย์)
ทั้งหมด2428
20
1539010024บ้านอ่างบูรพาโนนทัน
เมืองหนองบัวลำภู
458ร่มเกล้าป.4-5-60123ร่มเกล้าป.4-5-60183ร่มเกล้าป.4-5-60193
21
1639010049บ้านนาวังเวินโพธิ์ชัย
เมืองหนองบัวลำภู
458----------------------ตำแยป.4-5-62203
22
1739010057บ้านสุขเกษมหนองบัว
เมืองหนองบัวลำภู
508บ้้านตำแยทุกชั้น5508
23
1839010060บ้านเสาเล้าหนองบัว
เมืองหนองบัวลำภู
5086๖๐8
โรงเรียนพิศาลวิทยา (เลิกสถานศึกษา)
-----6๗๐8
โรงเรียนพิศาลวิทยา (เลิกสถานศึกษา)
---------โรงเรียนบ้านตำแยป.5-61202โรงเรียนพิศาลวิทยา (เลิกสถานศึกษา)
24
1939010006บ้านกุดจิกกุดจิก
เมืองหนองบัวลำภู
538ยางหลวงพิทยาคมป.4-62243
25
2039010033บ้านห้วยค้อ
บ้านพร้าว
เมืองหนองบัวลำภู
578บ้านบกโนนเรียงป.6171
26
2139010047บ้านตำแยโพธิ์ชัย
เมืองหนองบัวลำภู
6088ุ62887088828
บ้านนาวังเวิน , บ้านเสาเล้า , บ้านสุขเกษม
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน , โรงเรียนบ้านเสาเล้า , บ้านสุขเกษม
27
2239010017บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้น
เมืองหนองบัวลำภู
6384658บ้านโนนคูณป.1-346584708บ้านโนนคูณป1-347084758บ้้านโนนคูณป1-34758ใช้การสอนแบบ DLTV
28
2339010040บ้านบุ่งบก
ป่าไม้งาม
เมืองหนองบัวลำภู
648โคกกลางใหม่โพธิ์ทองป.5-61202
29
2439010013
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
นามะเฟือง
เมืองหนองบัวลำภู
66856780บ้านนามะเฟืองป.5-60132จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV
30
2539010030บ้านดอนนาดีบ้านขาม
เมืองหนองบัวลำภู
688
31
2639010015บ้านกุดเต่า
นามะเฟือง
เมืองหนองบัวลำภู
6980000000000000000000000บ้านหนองศาลาโนนสว่างป.4-62213
32
2739010059บ้านภูพานทองหนองบัว
เมืองหนองบัวลำภู
6983958บ้านห้วยทราย
33
2839010012บ้านทรายงาม
นามะเฟือง
เมืองหนองบัวลำภู
728บ้านนามะเฟืองป.4-61253
34
2939010008บ้านหนองกุงนาคำไฮ
เมืองหนองบัวลำภู
748ชุมชนนาคำไฮป.4-6203
35
3039010037บ้านศรีสุขนาล้อม
บ้านพร้าว
เมืองหนองบัวลำภู
7788778บ้านโนนสูงใหม่วังทองป.51111
36
3139010071
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
หนองหว้า
เมืองหนองบัวลำภู
818-------------------หนองหว้าวิทยาสรรค์ป.1 ป.2 ป.35608
37
3239010061
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
หนองภัยศูนย์
เมืองหนองบัวลำภู
828บ้านดอนยานางป.1-21152
38
3339010010บ้านกุดฉิมนาคำไฮ
เมืองหนองบัวลำภู
868-------------------บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ป.2 ป.41208
39
3439010023บ้านโนนทันโนนทัน
เมืองหนองบัวลำภู
878-------------------ร่มเกล้าป.6191
40
3539010064
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
หนองสวรรค์
เมืองหนองบัวลำภู
878------------------------ใช้การเรียนการสอนแบบ DLTV
41
3639010002บ้านโนนอุดมกุดจิก
เมืองหนองบัวลำภู
898--------------------ยางหลวงพิทยาคมป.4 ป.5 ป.61303ใช้การเรียนการสอนแบบ DLTV
42
3739010025บ้านภูพานคำโนนทัน
เมืองหนองบัวลำภู
9085908ร่มเกล้าป.6081
43
3839010068บ้านหนองปลาขาว
หนองสวรรค์
เมืองหนองบัวลำภู
968---------------------------ใช้การเรียนการสอนแบบDLTV
44
3939010075
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
หัวนา
เมืองหนองบัวลำภู
9788978บ้านดอนหัน8978ดอนหัน8978บ้านดอนหันใช้การเรียนการสอนแบบDLTV
45
4039010041
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ป่าไม้งาม
เมืองหนองบัวลำภู
1008----------------------------
46
4139010066บ้านหนองบัวโซม
หนองสวรรค์
เมืองหนองบัวลำภู
1028---------------------ใช้การเรียนการสอนแบบ DLTV
47
4239010063บ้านดอนยานาง
หนองภัยศูนย์
เมืองหนองบัวลำภู
1038๑๐๓
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง/ใช้การเรียนการสอนแบบ DLTV, DLIT
48
4339010070บ้านเพ็กเฟื้อยหนองหว้า
เมืองหนองบัวลำภู
1038---------------------------ใช้การเรียนการสอนแบบ DLTV
49
4439010039
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
บ้านพร้าว
เมืองหนองบัวลำภู
106861068
50
4539010062
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
หนองภัยศูนย์
เมืองหนองบัวลำภู
107111011010คึมชาดห้วยบง
ไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)
ป1-ป51295
51
4639010018บ้านห้วยโจดโนนขมิ้น
เมืองหนองบัวลำภู
1138
52
4739010078บ้านหนองแสงนาล้อมหัวนา
เมืองหนองบัวลำภู
1148
53
4839010073บ้านข่าดอนเข็มหัวนา
เมืองหนองบัวลำภู
1158
54
4939010031บ้านข้องโป้บ้านขาม
เมืองหนองบัวลำภู
1198101218สาขาบ้านค้อ101268สาขาบ้านค้อ101268สาขาบ้านค้อ
55
5039010057บ้านสุุขเกษมหนองบััว
เมืืองหนองบัวลำภู
508----------------------บ้านตำแยทุกชั้นเรียน5508
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100