2.แจ้ง ผลการทดสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
ได้
2
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลเลขที่
เลขประ
จำตัว
ห้อง
num
คะแนน
3
Monday, 12 January 2015สิริวรรณ์ บัวอ่อน17342195412
4
Monday, 12 January 2015สิรินยา มีทรัพย์1734253758
5
Monday, 12 January 2015สิรินยา มีทรัพย์1734253768
6
Monday, 12 January 2015จิรัฐกร สายมั่น13338591375
7
Monday, 12 January 2015นาย ณัฐภัทร ปาณะวงศ์28341328813
8
Monday, 12 January 2015ณัชพงษ์ แผนสุพัฒน์4338298913
9
Monday, 12 January 2015ธนภัทร แก้วมีศรี193401781013
10
Monday, 12 January 2015ปฏิภาณ มารักษ์313414881113
11
Monday, 12 January 2015นางสาวสร้อยธิดา ตาทอง15340301127
12
Monday, 12 January 2015นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวัต233433251312
13
Monday, 12 January 2015นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวัต233433351412
14
Monday, 12 January 2015นัดดา ไตรมูล13399013158
15
Monday, 12 January 2015สุพัตรา สินเติม263415011613
16
Monday, 12 January 2015
นางสาวสุทธาทิพย์ ลุสมบัติ
55375571178
17
Monday, 12 January 2015ภควัต. คุณวุฒิ463455210183
18
Tuesday, 13 January 2015จุฑามาศ กงทอง203416191913
19
Tuesday, 13 January 2015กาญจนาวรรณ พรมสอน333436092013
20
Tuesday, 13 January 2015วรัชยา วงศ์บา38376559214
21
Tuesday, 13 January 2015กัลยา โคตนนท์30343379224
22
Tuesday, 13 January 2015ภิญรดา รัตนบุญยกร37376549234
23
Tuesday, 13 January 2015วรัชยา วงศ์บา383765592413
24
Tuesday, 13 January 2015ภิญรดา รัตนบุญยกร373765492513
25
Tuesday, 13 January 2015กัลยา โคตนนท์303433792613
26
Tuesday, 13 January 2015กัลยา โคตนนท์303433792713
27
Tuesday, 13 January 2015มะลิษา. สุดเพียร273426492813
28
Tuesday, 13 January 2015กรกนก ดวงเนตร283428392914
29
Tuesday, 13 January 2015
นายธราธิป จันทร์โสภณพงศ์
13382393013
30
Tuesday, 13 January 2015
นางสาวมนทกานต์ สังขฤกษ์
22343393318
31
Tuesday, 13 January 2015วิชุดา สายเจียง533757333212
32
Tuesday, 13 January 2015ณัฐนันท์ สมรส45347123336
33
Tuesday, 13 January 2015กมลชนก เอื้อทาน93398493413
34
Tuesday, 13 January 2015พรทิพย์ ทองจันทร์343773413356
35
Tuesday, 13 January 2015นางสาวยอดหทัย เนตรกาล353459853611
36
Tuesday, 13 January 2015ศิริลักษณ์ บุญเติม93397353712
37
Tuesday, 13 January 2015ศิริพร เผ่าผาง133440413387
38
Tuesday, 13 January 2015น.ส ภัสฎาพร ประเสริสังข์303454053910
39
Tuesday, 13 January 2015นางสาวกฤตยาพร เนินทราย403759254010
40
Tuesday, 13 January 2015น.ส.ชไมพร ธรรมสาร463759954110
41
Tuesday, 13 January 2015นางสาวกรรณิกา แผนพนา393759154210
42
Tuesday, 13 January 2015นางสาว รสสุคนธ์ อุดมลาภ333458054310
43
Tuesday, 13 January 2015ธเนศพล หมายสิน183411624410
44
Tuesday, 13 January 2015นางสาวธิตินันท์ พานทอง133400924512
45
Tuesday, 13 January 2015นางสาวทัศนีย์ สินอ้วน143401024612
46
Tuesday, 13 January 2015นางสาวสายชล ศรีสุราช163406124712
47
Tuesday, 13 January 2015นางสาวสุวนัน ไพรจิตร373450ุ624812
48
Tuesday, 13 January 2015นายบุญญฤทธิ์ เขตนิมิตร1737720134910
49
Tuesday, 13 January 2015นาย ชญตน์ วีระวงศ์634599135010
50
Tuesday, 13 January 2015นาย รณฤทธิ์ เชื้อสิงห์834680135110
51
Tuesday, 13 January 2015นางสาวสิริรัตน์ มลสิน2834185135211
52
Tuesday, 13 January 2015นางสาววราภรณ์ ตาแสง333890125312
53
Tuesday, 13 January 2015เมธาวี ผายพิมพ์58338914545
54
Tuesday, 13 January 2015สุภาวดี จันทร์เวียง4338544555
55
Tuesday, 13 January 2015นาย ชนชล เชาว์วันดี24342414569
56
Tuesday, 13 January 2015นายฉลองชัย โลหะสาร273401613576
57
Tuesday, 13 January 2015น.ส ณัฐวิภา ทุมรัตน์173448512588
58
Tuesday, 13 January 2015น.ส ณิชาพัชร์ หาดี313768912598
59
Tuesday, 13 January 2015จุฬาทิพย์ ฉลองคุณ39345943605
60
Tuesday, 13 January 2015น.ส.เมฆขลา ต้นพันธ์1234314126114
61
Tuesday, 13 January 2015จุฬาทิพย์ ฉลองคุณ3345943623
62
Tuesday, 13 January 2015เกศิณี บุตรวงศ์163771713636
63
Tuesday, 13 January 2015นาย ฤทธิชัย ยาวิชัย2233845136412
64
Wednesday, 14 January 2015นายสหภาพ กิ่งชา343441246512
65
Wednesday, 14 January 2015จุฬาลักษณ์ คุณาสิทธิ์23318646612
66
Wednesday, 14 January 2015ดวงลดา โคตรแก้ว383453446710
67
Wednesday, 14 January 2015
นางสาว ฐิติธพันธ์ สร้อยเพชร
423459346811
68
Wednesday, 14 January 2015น.ส.ณัฏฐณิชชา สุดแสง143405246912
69
Wednesday, 14 January 2015
นาย ขจรศักดิ์ พิมพ์พรสุทธิ์
33384867012
70
Wednesday, 14 January 2015น.ส.รัตน์ติยา หมายมั่น93383797113
71
Wednesday, 14 January 2015นางสาว ดวงมณี ปัจถาพรรณ293584112725
72
Wednesday, 14 January 2015นางสาวสุนิตา บุตรี1834487127310
73
Wednesday, 14 January 2015นายภาณุพงศ์ ชมพูพื้น73395597413
74
Wednesday, 14 January 2015นางสาววิภาพร เพียงเกษ443462547511
75
Wednesday, 14 January 2015ธนารักษ์ ราชพัฒน์113400797613
76
Wednesday, 14 January 2015
นางสาว สุวนันท์ ทิตะพันธ์
53390612776
77
Wednesday, 14 January 2015นางสาว อนุธิดา บุญรักษ์373453347814
78
Wednesday, 14 January 2015ภัทรวดี ศรีขาว423460427911
79
Wednesday, 14 January 2015นางสาว สโรทิพย์ ศรีพลาย543758748014
80
Wednesday, 14 January 2015นาย วศรุต ยืนสุข163407248114
81
Wednesday, 14 January 2015นาย ธนากร วิเชียร133404948213
82
Wednesday, 14 January 2015นางสาว ชาลิตา หัวนิล413459248314
83
Wednesday, 14 January 2015นาย สหรัตน์ สิงห์สา183409148414
84
Wednesday, 14 January 2015
นางสาว ฐิติวรดา เจริญวงศ์พิสิฐ
223419348514
85
Wednesday, 14 January 2015นายนำโชค สาโดด313435298613
86
Wednesday, 14 January 2015ศิรินันท์ สุวิโรจน์กุล543765188713
87
Wednesday, 14 January 2015นาย ฤทธิชัย ยาวิชัย2233846138813
88
Wednesday, 14 January 2015
นัยรัตน์ เดชเสงี่ยมศักดิ์
243421498911
89
Wednesday, 14 January 2015นางสาวปิญญา วิสุทธยา33387619016
90
Wednesday, 14 January 2015นางสาว วิภาพร เพียงเกษ443462549112
91
Wednesday, 14 January 2015นางสาววนัชพร ธรรมชอบ433439789212
92
Wednesday, 14 January 2015ศุภณัฐ โพธิ์แก้ว483405112939
93
Wednesday, 14 January 2015ปวิชญา ทองเสริม734607139411
94
Wednesday, 14 January 2015นายวศินาทร นีระพันธ์153409399513
95
Thursday, 15 January 2015น.ส.แพรวระพี พากเพียร25343593966
96
Thursday, 15 January 2015
นาย ธวัชชัย พิมพ์กินรีย์
443462819715
97
Thursday, 15 January 2015นาย ตระกูล เต้าทอง423451819814
98
Thursday, 15 January 2015นายชาญชัย พวงปัญญา563775119913
99
Thursday, 15 January 2015นายพงศ์ศกร หอมสมบัติ3834587310012
100
Thursday, 15 January 2015นายพงศ์ศกร หอมสมบัติ383458731014
Loading...
Main menu