ประจำเดือน พฤษภาคม แบบรายงาน สงป. 301 302 สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
***ขอความกรุณาอย่าปรับแก้ไขตาราง***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.เด็กที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้ม
เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มาใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดบริการ
ของ กศน.ตำบล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนที่ผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนำได้
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน / ประชาชน
ที่ดำเนินกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ (กก.)
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นวิทยากร
แกนนำหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล
จำนวน
ร้านค้า Online
ที่จัดตั้ง
โดยผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ
Smart Farmer
ข้อเสนอแนะ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนอาชีพอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ
(ต่อยอดอาชีพเดิม)
3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน3) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ก่อนประถมศึกษา
(ใน ศศช.)
2) ระดับประถมศึกษา44) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5) ระดับ ปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรที่มากกว่า 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง1 อำเภอ 1 อาชีพทวิศึกษาทวิภาคี
6
อำเภอเมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)22222325
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)22222325
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ22
11
พัฒนาตนเอง222322
12
สร้างรายได้2
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ1
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)2,8759,4206003,200
15
อำเภอป่าซางจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)1000100002130342090990001415928400009011009000
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)100010000219436406303603600001415928400009000000
17
จำนวนแห่ง9110000
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)100000009436400000000000000090000000
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ00000000000
20
พัฒนาตนเอง00100002100000
21
สร้างรายได้000000000000
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ000000000000
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)160000160000000000000000000000000000000
24
อำเภอแม่ทาจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)5012071130182303
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)5012071130182303
26
จำนวนแห่ง1
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)5012071
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
29
พัฒนาตนเอง
30
สร้างรายได้
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)
33
อำเภอบ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)35102560
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)40103060
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)40103060
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง1111
39
สร้างรายได้1313
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ16106
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)8,0001,0007,000
42
อำเภอเวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)0000000
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)0000000
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)0000000
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
47
พัฒนาตนเอง
48
สร้างรายได้
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)0000000
51
อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)4525205415010004396188
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)48285418913504396188
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)482820
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ54
56
พัฒนาตนเอง28
57
สร้างรายได้
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ20
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)14,300.002,80013,5003,400000
60
อำเภอบ้านธิจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)212203016254344
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)69628302366
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)69628302366
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)2,000.002,000
69
อำเภอลี้จำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)4145080981162050230100-
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)4145080981162050240281
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)36450809811620
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง5080201162050
75
สร้างรายได้
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ20
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)129,4505,75053,50039,9004,6003,20022,500
78
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)766117
79
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)1,258128
80
จำนวนแห่ง
81
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)1,208106
82
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ22
83
พัฒนาตนเอง78
84
สร้างรายได้0
85
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ020300610
86
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)155,35013,42576,42043,100011,6006,40025,90000
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สงป.301-302
แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ
แผ่น1
 
 
Main menu