ม.1_7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวเกศรา อักษรภัคดิ์ นางสาวกนกวรรณ งามสนิท
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกฤตยชญ์ สุวรรณแสนทวี
ม.1/7
0.00FALSE
9
2
เด็กชายจักรภพ ถูระวัน
ม.1/7
0.00FALSE
10
3
เด็กชายฐิติกร นามแสง
ม.1/7
0.00FALSE
11
4
เด็กชายณัฐพงษ์ คชธานี
ม.1/7
0.00FALSE
12
5
เด็กชายตรัยคุณ พันธะไชย
ม.1/7
0.00FALSE
13
6
เด็กชายเทพฤทธิ์ คงชม
ม.1/7
0.00FALSE
14
7
เด็กชายธีระพัฒน์ เครื่องแก้ว
ม.1/7
0.00FALSE
15
8
เด็กชายนันธวัช จันทร์ทรง
ม.1/7
0.00FALSE
16
9
เด็กชายนิธิพัฒน์ สุภักดี
ม.1/7
0.00FALSE
17
10
เด็กชายเนตต์นวรรษ พรชัยธนสุกล
ม.1/7
0.00FALSE
18
11
เด็กชายบุญธชิต บุญบัง
ม.1/7
0.00FALSE
19
12
เด็กชายปฏิภาณ จันทร์ชนะ
ม.1/7
0.00FALSE
20
13
เด็กชายปรเมษฐ์ ภักดีไทย
ม.1/7
0.00FALSE
21
14
เด็กชายปรัชญา ตลับทอง
ม.1/7
0.00FALSE
22
15
เด็กชายปิยะบุตร คำเอก
ม.1/7
0.00FALSE
23
16
เด็กชายพนัสบดี ดอกบัว
ม.1/7
0.00FALSE
24
17
เด็กชายพัทธนันท์ ประเทืองวงค์
ม.1/7
0.00FALSE
25
18
เด็กชายภานรินทร์ ชูไทย
ม.1/7
0.00FALSE
26
19
เด็กชายภานุวิขน์ ผิวจันทร์
ม.1/7
0.00FALSE
27
20
เด็กชายภาสกร เอื้อเฟื้อ
ม.1/7
0.00FALSE
28
21
เด็กชายภูมิภัทร์ เมฆทอง
ม.1/7
0.00FALSE
29
22
เด็กชายภูริภัทร์ คูณป้อง
ม.1/7
0.00FALSE
30
23
เด็กชายภูวนัตถ์ สาระขันธ์
ม.1/7
0.00FALSE
31
24
เด็กชายราเมศวร์ ศรีมันตะ
ม.1/7
0.00FALSE
32
25
เด็กชายฤทธิรงค์ ธรรมสัตย์
ม.1/7
0.00FALSE
33
26
เด็กชายวรปรัชญ์ คำประวัติ
ม.1/7
0.00FALSE
34
27
เด็กชายวีรภัทร สมหมาย
ม.1/7
0.00FALSE
35
28
เด็กชายสุรษิต พิมพ์วงษ์
ม.1/7
0.00FALSE
36
29
เด็กชายหณุมาศ บรรจงศิริกุล
ม.1/7
0.00FALSE
37
30
เด็กชายอัศม์เดช พละบุตร
ม.1/7
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงกนกพร บำรุงศิลป์
ม.1/7
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สายแวว
ม.1/7
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วคะตา
ม.1/7
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงเนตรธิดา สบายใจ
ม.1/7
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงพัชรพร ปินธุ
ม.1/7
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงพัณณิตา ธงไชย
ม.1/7
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงมณีรัตน์ บัวแดง
ม.1/7
0.00FALSE
45
38
เด็กหญิงมััญชุภา ลักขณัติ
ม.1/7
0.00FALSE
46
39
เด็กหญิงวรินทร ยุพา
ม.1/7
0.00FALSE
47
40
เด็กหญิงสิดาพร ออนา
ม.1/7
0.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu