ABCD
1
ตารางเวลาเรียนประจำวันที่
วัน/เดือน/ปี20/6/2023, 10:59:47
2
เรียนคาบเรียนละ
0:45ชั่วโมง
4
พักกลางวัน ม.ต้น คาบที่
4
5
พักกลางวัน ม.ปลาย คาบที่
5
6
เวลาเริ่มเรียน
8:10น.
7
คาบที่เวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดหมายเหตุ
8
07:408:10โฮมรูม
9
18:108:55
10
28:559:40
11
39:4010:25
12
410:2511:10พักกลางวัน ม.ต้น
13
511:1011:55พักกลางวัน ม.ปลาย
14
611:5512:40
15
712:4013:25
16
813:2514:10คาบสุดท้าย
17
914:1015:30กิจกรรมกลุ่มสี