ABCD
1
ตารางเวลาเรียนประจำวันที่
เดือน/วัน/ปี4/10/22 13:25
2
เรียนคาบเรียนละ
0:55ชั่วโมง
3
โฮมรูม
0:10ชั่วโมง
4
พักกลางวัน ม.ต้น คาบที่
4
5
พักกลางวัน ม.ปลาย คาบที่
5
6
เวลาเริ่มเรียน
8:00น.
7
คาบที่
เวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดหมายเหตุ
8
18:109:05
9
29:0510:00
10
310:0010:55
11
410:5511:50พักกลางวัน ม.ต้น
12
511:5012:45พักกลางวัน ม.ปลาย
13
612:4513:40
14
713:4014:35
15
814:3515:30คาบสุดท้าย