ABCD
1
ตารางเวลาเรียนประจำวันที่
เดือน/วัน/ปี
7/26/21 13:36
2
เรียนคาบเรียนละ
0:45ชั่วโมง
3
โฮมรูม
0:00ชั่วโมง
4
พักกลางวัน ม.ต้น คาบที่
4
5
พักกลางวัน ม.ปลาย คาบที่
5
6
เวลาเริ่มเรียน
8:10น.
7
คาบที่
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
หมายเหตุ
8
18:108:55
9
28:559:40
10
39:4010:25
11
410:2511:10พักกลางวัน ม.ต้น
12
511:1011:55พักกลางวัน ม.ปลาย
13
611:5512:40
14
712:4013:25
15
813:2514:10
ม.3 เลิกเรียน 15:30
16
914:1014:55