PCD01-รายชื่อผู้สอบ_นตท60_ทั่วไป.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบแรก(ข้อเขียน) ในการรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2560
2
* สถานที่สอบ 1 = มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคาร = ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 2 = มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3
4
ลำดับชื่อสกุล
สถานที่
อาคารชั้นห้องแถวหมายเหตุ
5
1ศุภโชคแสงสด1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
6
2วิชยุตม์ศักดิ์สุ่มมาตย์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
7
3ณัฐวัฒน์ก้อนพิมาย1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
8
4กษิิดิศเนื่องมี1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
9
5พงศกรแก้วไพรสี1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
10
6รีดูวรรณ์ดอเล๊าะ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
11
7ปิติภูมิบันดร1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
12
8พงศกรหอมชวน1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
13
9ธนาวุฒิธรรมไหม1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
14
10พลวัฒน์พิชัยกาล1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
15
11กรกฎพรมคำน้อย1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
16
12พีรพัฒน์ประเสริฐสังข์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
17
13ลาภศักดิ์มีทอง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
18
14กฤษดารักสุดที1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
19
15จิตติณรงค์ชัยจันทร์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
20
16ณัฐสิทธิ์สุทัศน์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
21
17ทิชานนท์ปักโคทะกัง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
22
18ภาวิชญ์อาภาทิพยานุกุล1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
23
19สหรัตน์สุขีรัตน์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
24
20ศุภขจรณัฐบุญชูวงศ์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
25
21รชตหอทอง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
26
22ทศพลชาสำโรง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
27
23เก่งกาจบุญมี1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
28
24กฤตวุฒิวิจิตหัตถกุล1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
29
25อำนาจรักการ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
30
26จิรภัทรโพธิ์คำ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
31
27ธนภัสวิเชียรกัลยารัตน์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
32
28ศุภกฤตคงสมบัติ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
33
29ภูวนัยเต้าทิพย์ภูมิรักษ์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
34
30กิตติพงศ์ศรีสวาท1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
35
31ธีรวุฒิเพชรรักษ์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
36
32จิรเดชบุบผา1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
37
33ปฎิพัทธิ์บุญอรัญ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
38
34นันทิพัฒน์ทัศนเปรมสิน1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
39
35ธนกฤตอินต๊ะปาน1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
40
36ภัทรพงศ์อนุไพร1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
41
37สุรกิตติ์แสนอุบล1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
42
38ดนุสรณ์สุวรรณเตมีย์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
43
39ธีรภัทรชัยวงษ์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
44
40ศักดินนท์ศิริสลุง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
45
41ศุภวิชญ์แสนรักษ์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
46
42ภีรวิศน้อยดัด1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
47
43พชรรัตนเกษม1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
48
44ภูมิรพีพละเลิศ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
49
45มโนชพันธุ์พฤกษ์วิทยา1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
50
46ณัฐพงศ์เสนคำสอน1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
51
47ปฏิภาณจงเสริมกลาง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
52
48วงศธรมาเอื้อย1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
53
49ภูผาวงษ์สมบัติ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
54
50จิรวัฒน์ไชยพันธ์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
55
51ปพนธีร์วรรณาลัย1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
56
52อฒัยวัตรตันจิตวนิช1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
57
53นิธิวัตสัมมาวิภาวีกุล1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
58
54จักรินภิญวัย1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
59
55พีระพลแสนแก้ว1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
60
56ศุภวุฒิมะโนรส1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
61
57ฉัตรดนัยคอทอง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
62
58ประสบโชคคำโทน1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
63
59ภัคพลสุคนธจันทร์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
64
60เอกสิทธิ์ลาโพธิ์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
65
61รัชชานนท์แก้วแรมเรือน1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
66
62ภพธรคงศิลป์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
67
63ทัพไทพิทยาวุธวินิจ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
68
64วรานุวัฒน์หลงชรา1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
69
65ธีรภัทรวิไลรัตน์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
70
66กรวิสิทธิ์ศิริวัฒน์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK1
71
67วิทวัสธีรากิจ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
72
68พีรณัฐสำราญ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
73
69พชรพลหมีทอง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
74
70ธัญพิสิษฐสุทธิอาจ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
75
71อภิสิทธิ์ผุยคำภา1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
76
72ณัฐวุฒิภิรมย์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
77
73นาขวัญชาญสมุทร1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
78
74ธีรภัทรอุทัยมา1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
79
75ภูธเนศเล็กโสภา1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
80
76ศุภวิชญ์โทมา1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
81
77รุจิโรจน์พิมพ์จำนงค์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
82
78ศุภกรณ์ผดุงโภชน์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
83
79มนัสวีประสาน1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
84
80กัมพลผาสุข1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
85
81ยศภัทรเสือสา1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
86
82ธนพลภู่ทอง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
87
83พรรณพชรพิลาอ่อน1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
88
84รัชชานนท์ขาวผ่อง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
89
85ริวนิพิฐวัธนะผล1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
90
86ศุภณัฐแพงคำ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
91
87ณัฐพลขันติธงชัย1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
92
88จักรินผิวเเดง1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
93
89วิชยุตม์เมืองมูล1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
94
90พลวัฒน์เชาว์พงษ์เจริญ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
95
91เบญจมินทร์จันทร์ชมภู1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
96
92ศักดิธัชคงนาค1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
97
93เทวัญแจ่มจำรัส1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
98
94จตุรพิธชูบุญลาภ1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
99
95ณัฐวรุตม์เกิดมาลัย1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
100
96พีรวิชญ์เวชสิทธิ์1ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์1THE DECK2
Loading...
Main menu