ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2563 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCFGSXYZAAABACADAEAF
1
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลจบจากโรงเรียน
เลือกกลุ่มเรียน ลำดับที่ 1
เลือกกลุ่มเรียน ลำดับที่ 2
เลือกกลุ่มเรียน ลำดับที่ 3
2
001นายอิทธกร
เกี้ยวไธสง
พุทไธสงภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
3
002นายธราเทพแอ้นไธสงบ้านแคน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
4
003นางสาวกมลวร สีสลวยพุทไธสงภาษาไทย-สังคม
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
5
004นายไพชยนต์
บุบผามาตานัง
พุทไธสง
วิทย์คณิตทั่วไป
เตรียมนิติศาสตร์
วิทย์-คณิต-คอม
6
005นางสาวภัชราพรเจ้ยไธสงพุทไธสง
วิทย์คณิตทั่วไป
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ
ภาษาไทย-สังคม
7
006นางสาว
จิรภิญญา
สิงห์จันทร์
พุทไธสง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
8
007นางสาวทิฆัมพรอุโคตร์พุทไธสงภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
9
008นางสาววิจิตราศรศิลป์
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
วิทย์-คณิต-คอม
เตรียมนิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
10
009นาย
กิตติศักดิ์
กิจคติพุทไธสง
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
ภาษาไทย-สังคม
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
11
010นางสาว
รัชฎาวัลย์
โฮมนา
ลำทะเมนไชยพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
ภาษาไทย-สังคมภาษาจีน
12
011นางสาวสุดาพรเตไธสงพุทไธสง
วิทย์คณิตทั่วไป
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ
ภาษาไทย-สังคม
13
012นาย
พรรษวุฒิ
จีนอนันต์พุทไธสงภาษาไทย-สังคม
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
วิทย์คณิตทั่วไป
14
013
เด็กหญิง
เเพรวนภา
ใจดี
โรงเรียนพุทไธสง
ภาษาไทย-สังคม
เตรียมนิติศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
15
014นางสาวอารียา บุญกองพุทไธสง
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
วิทย์คณิตทั่วไป
ภาษาไทย-สังคม
16
015นางสาวอารียาบุญกองพุทไธสง
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
17
016นางสาวมณิสราทองประมูลบ้านเขว้าวิทย์-คณิต-คอมภาษาไทย-สังคม
วิทย์คณิตทั่วไป
18
017นาย
คาร์วิณท์
จงเพียรพุทไธสงภาษาไทย-สังคม
เตรียมนิติศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ
19
018นางสาวธิญาดาบุดดาซุย
บ้านคูณสระแก้ว
ภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีน
20
019นางสาวพรพรรณพรมภา
บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
21
020นายกฤษณพลแฟมไธสง
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
22
021นายเอกนัฐ จันเหลือง
โรงเรียนบ้านเขว้า
วิทย์-คณิต-คอม
วิทย์คณิตทั่วไป
ภาษาไทย-สังคม
23
022นายพีรภัทรลอยสนั่นพุทไธสง
ห้องเรียนพิเศษนาฏศิลป์
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ
ห้องเรียนพิเศษดนตรี
24
023นางสาว
สุพัชราภา
เฉียงไธสงพุทไธสง
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอมภาษาจีน
25
024นางสาวอทิตยาโลไธสง
บ้านคูณสระเเก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)
ภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
26
025นางสาว
สมิตานันท์
ตองติดรัมย์
บ้านเขว้าวิทย์-คณิต-คอมภาษาไทย-สังคม
วิทย์คณิตทั่วไป
27
026นายธนดลศรีนนท์บ้านเขว้าวิทย์-คณิต-คอมภาษาไทย-สังคม
วิทย์คณิตทั่วไป
28
027นางสาว
วิลาวัณย์
ขันแข็งพทไธสงภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
29
028นางสาวอัญมณีพลายงาม
บ้านครบุรีศึกษา
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
30
029นายภรัณยูบุญศิริพุทไธสงวิทย์-คณิต-คอม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
31
030
เด็กชาย
ภูธเนศจ้อยสาคู
กู่สวนแตงพิทยาคม
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
วิทย์คณิตทั่วไป
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
32
031นางสาว
ภัทรธิดา
คงพิมาย
ชุมชนบ้านหายโศก
วิทย์คณิตทั่วไป
ภาษาไทย-สังคมวิทย์-คณิต-คอม
33
032นางสาวจิรนนท์ปัจฉิม
ชุมชนบ้านหายโศก
ภาษาไทย-สังคม
ห้องเรียนพิเศษมวย
ห้องเรียนพิเศษกรีฑา
34
033นายชิวัตรมุ่งพร
ชุมชนบ้านหายโศก
ภาษาไทย-สังคม
ห้องเรียนพิเศษดนตรี
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ
35
034นางสาว
สุรัสวดี
ท่อมกระโทก
เมืองยางศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์คณิตทั่วไป
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
36
035
เด็กหญิง
ทัศนีย์บุญเลี้ยงพุทไธสง
เตรียมนิติศาสตร์
ภาษาไทย-สังคมวิทย์-คณิต-คอม
37
036นางสาวนันทิชาแสไธสง
โรงเรียนพุทไธสง
วิทย์-คณิต-คอม
วิทย์คณิตทั่วไป
เตรียมนิติศาสตร์
38
037นาย
นายอัสฎาวุฒิ
บุตรศิริบ้านแคนภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
39
038นายวีรภาพสัมฤทธิ์บ้านแคนภาษาไทย-สังคม
เตรียมนิติศาสตร์
ภาษาไทย-สังคม
40
039นางสาว
สุชานันท์
หมอปุย
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาจีน
41
040นางสาวทัศนีย์
ตามสีรัมย์
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนพิเศษดนตรี
ภาษาญี่ปุ่น
42
041นายสหภาพพุฒภูงาเมืองบัววิทยาภาษาไทย-สังคมวิทย์-คณิต-คอม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
43
042นางสาว
นภาวัลย์
ประสมทอง
กู่สวนแตงพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เตรียมนิติศาสตร์
44
043นางสาวสุทธิดาแรกไธสง
กู่สวนแตงพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เตรียมนิติศาสตร์
45
044นางสาวธนิศราตุใยรัมย์
ชุมชนบ้านหนองขมาร
ภาษาไทย-สังคม
เตรียมนิติศาสตร์
วิทย์คณิตทั่วไป
46
045นางสาวศศิวิมลรักษา
ชุมชนบ้านหนองขมาร
ภาษาไทย-สังคมภาษาญี่ปุ่น
วิทย์คณิตทั่วไป
47
046
เด็กหญิง
เสาวลักษณ์
กะตะโท
กระเบื้องนอกพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
48
047
เด็กหญิง
เสาวลักษณ์
กะตะโท
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
49
048นายวินัยเกษไธสงเมืองบัววิทยา
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
50
049
เด็กหญิง
ศิริลักษณ์
กะตะโท
กระเบื้องนอกพิทยาคม
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
วิทย์คณิตทั่วไป
51
050นาย
ภูรินทร์
อินไธสงพุทไธสง
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
52
051นายชินวัตรมุ่งพร
ชุมชนบ้านหายโศก
ภาษาไทย-สังคม
ห้องเรียนพิเศษดนตรี
ห้องเรียนพิเศษนาฏศิลป์
53
052
เด็กหญิง
กุลภรณ์สุวันดีแก้งคร้อวิทยาภาษาญี่ปุ่นภาษาไทย-สังคมภาษาจีน
54
053นางสาวอรอนวค์คืดนอก
วัดสุคันธารมย์
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
55
054
เด็กหญิง
พลอยกิติสกนธ์
กระเบื้องนอกพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
56
055นางสาว
สุพัชราภา
เฉียงไธสงพุทไธสง
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์-คณิต-คอม
57
056
เด็กหญิง
ศิริลักษณ์
กะตะโท
กระเบื้องนอกพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
58
057นางสาว
วชิราภรณ์
ม่วงทา
กู่สวนแตงพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เตรียมนิติศาสตร์
59
058นายเมธีศิริโทพุทไธสง
เตรียมนิติศาสตร์
ภาษาไทย-สังคม
เตรียมนิติศาสตร์
60
059นายธนกร
วิจิตรอลงกรณ์
กระเบื้องนอกพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
61
060
เด็กหญิง
เสาวลักษณ์
กะตะโท
กระเบื้องนอกพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
62
061นางสาวดวงพร ทองภูพุทไธสง
วิทย์คณิตทั่วไป
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
ภาษาไทย-สังคม
63
062นายกนกเทพหงษ์ศิริ
ห้วยทับทันวิทยาคม
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์คณิตทั่วไป
64
063นาย
ภูริพัฒน์
รอบรู้
กระเบื้องนอกพิทยาคม
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
ภาษาไทย-สังคม
65
064นายธนกร
วิจิตรอลงกรณ์
กระเบื้องนอกพิทยาคม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
66
065นางสาวสุนิสากอนไธสงวัดท่าเยี่ยม
วิทย์คณิตทั่วไป
ภาษาไทย-สังคม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
67
066นาย
ศักดิพัฒน์
ธีรวุฒิโกศล
โรงเรียนบ้านบุ่ง้งาว
ภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
68
067นาย
ภูริพัฒน์
รอบรุ้
กระเบื้องนอกพิทยาคม
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
ห้องเรียนพิเศษกรีฑา
เตรียมนิติศาสตร์
69
068
เด็กหญิง
อภินันท์
ปักไธสงบ้านบุ่งง้าวภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
70
069นายทรงวุฒิอินทะชัย
สระขุดดงสำราญวิทยา
วิทย์คณิตทั่วไป
ห้องเรียนพิเศษดนตรี
วิทย์-คณิต-คอม
71
070นายพศวัตวะณาไธสง
กู่สวนแตงพิทยาคม
ภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
72
071นางสาวปนัดดาปาคำสี
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
วิทย์-คณิต-คอมวิทย์-คณิต-คอมวิทย์-คณิต-คอม
73
072
เด็กชาย
เจษฎากรทำอาษา
โรงเรียน วัดสุคันธารมย์
ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
74
073นางสาววิชญาดาเดชบุญ
สระขุดดงสำราญวิทยา
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์-คณิต-คอม
75
074นางสาว
ธิติสุดา
พันแสนซา
สระขุดดงสำราญวิทยา
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์-คณิต-คอม
76
075นางสาว
ธิติสุดา
พันแสนซา
สระขุดดงสำราญวิทยา
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์-คณิต-คอม
77
076นางสาว
พิมพ์วิมล
เวียงไธสงพุทไธสงภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น
วิทย์คณิตทั่วไป
78
077
เด็กหญิง
สุริวิภา
อาจสุรินทร์
บ้านบุ่งง้าวภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
79
078นางสาวพัชรีรักศรี
กู่สวนแตงพิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เตรียมนิติศาสตร์
80
079นายชุติเดชพิตอน
สระขุดดงสำราญวิทยา
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์-คณิต-คอม
81
080นางสาว
อมรทิพย์
ปัญญาสิทธิ์
บ้านครบุรีศึกษา
ภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
82
081นางสาวอรอนงค์คืดนอก
วัดสุคันธารมย์
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
83
082นางสาวอมลณัฐวิมลธาดา
บ้านอ้อประชาสามัคคี
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
84
083นาย
อัครพนธ์
สกุลจรพุทไธสง
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทย์-คณิต-คอม
ห้องเรียนพิเศษศิลปะ
85
084นายณัฐภัทรแก้วคำอนุบาลพุทไธสง
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
วิทย์-คณิต-คอม
ห้องเรียนพิเศษดนตรี
86
085นาย
ภาณุวัฒน์
จิตมะกล่ำ
โรงเรียนบัวหวงวิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาไทย-สังคม
87
086นาย
ภาณุวัฒน์
จิตมะกล่ำ
โรงเรียนบัวหวงวิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาไทย-สังคม
88
087นางสาวกุลฤดีนามศรีพุทไธสง
ห้องเรียนพิเศษดนตรี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์คณิตทั่วไป
89
088นายร่มฉัตร
ทิพย์บูลย์
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาไทย-สังคม
90
089นายอรรถพรวงศ์ขัน
บังหลวงวิทยาคม
ห้องเรียนพิเศษวอลเลย์บอล
ภาษาไทย-สังคม
วิทย์คณิตทั่วไป
91
090นางสาว
อัฉริยาพร
ยิ่งนอก
สระขุดดงสำราญวิทยา
ภาษาไทย-สังคม
ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล
ห้องเรียนพิเศษวอลเลย์บอล
92
091นางสาว
ศิโรรัตน์
ศรีภา
โรงเรียนวัดสระบัว
ภาษาไทย-สังคมภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น
93
092นางสาว
รัชดาวรรณ
คงสนิทพะเนา
โรงเรียนลำปลายมาศ
วิทย์-คณิต-คอม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาจีน
94
093นางสาวชาริษา
เจริญรัมย์
สระขุดดงสำราญวิทยา
ห้องเรียนพิเศษวอลเลย์บอล
ภาษาไทย-สังคม
ห้องเรียนพิเศษนาฏศิลป์
95
094นางสาวอภิชญากิจคติบ้านเพียแก้ว
เตรียมนิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทย์คณิตทั่วไป
96
095นางสาว
เบญญทิพย์
เวหา
บ้านละหานสามัคคี
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาจีน
97
096นางสาว
เบญญทิพย์
เวหา
บ้านละหานสามัคคี
วิทย์คณิตทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาจีน
98
097นางสาว
รุ้งราวี
นันตะรัมย์
บ้านแคน
วิทย์คณิตทั่วไป
วิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตย์
ภาษาไทย-สังคม
99
098นางสาวมณิสราทองประมูลบ้านเขว้าภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
วิทย์คณิตทั่วไป
100
099นายเอกนัฐจันเหลือง
โรงเรียนบ้านเขว้า
ภาษาไทย-สังคมภาษาไทย-สังคม
วิทย์คณิตทั่วไป
Loading...