Cultúr Club: Acmhainní 2018 | http://bit.ly/acmhainni2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
A
1
SÉANADH | DISCLAIMER
2
Cuireann Conradh na Gaeilge acmhainní Cultúr Club ar fáil tríd an suíomh gréasáin ag www.cnag.ie/CulturClub. Is ar leas an phobail agus chun críocha faisnéise ginearálta a chuirtear an tseirbhís agus na hacmhainní seo ar fáil, an bunachar sonraí seo san áireamh, ar mhaithe le heolas faoi na háiseanna Gaeilge agus cultúir atá ar fáil don diaspóra agus d'úsáideoirí féideartha eile a scaipeadh.
3
Cultúr Club is presented to you by Conradh na Gaeilge via the website at www.cnag.ie/culturclub. This service and these Cultúr Club materials, including this database, are being provided in the public interest to inform and to distribute data about Irish-language and culture resources available to members of the diaspora and other potential users.
4
5
Áirítear sna hacmhainní Cultúr Club naisc chuig suíomhanna atá faoi úinéireacht agus/nó arna oibriú ag tríú páirtithe. Ní léiríonn aidhmeanna ná spriocanna na soláthraithe seirbhíse, nó ceann ar bith acu, aidhmeanna ná spriocanna Chonradh na Gaeilge.
6
Some links to websites that are owned and/or operated by third parties are included in the Cultúr Club resources. The aims and the intentions of these service providers do not represent the aims and intentions of Conradh na Gaeilge.
7
8
Dá réir, ní dhéanann Conradh na Gaeilge aon uiríoll ná ráthaíocht ar bith, sainráite nó intuigthe, maidir leis na na suíomhanna tríú páirtí céanna, leis na tríú páirtithe lena mbaineann siad agus a dhéanann iad a oibriú, leis an bhfaisnéis a chuireann siad ar fáil, ná le comhláine, cruinneas, iontaofacht, oiriúnacht, caighdeán nó infhaighteacht na faisnéise, na dtáirgí ná na seirbhísí lena mbaineann.
9
Conradh na Gaeilge therefore makes no warranties or representations, express or implied about such linked websites, the third parties they are owned and operated by, the information contained on them, or the accuracy, the veracity, the suitability, the quality or the availability of the information or of any of their products or services that pertain to them.
10
11
Ní bheidh Conradh na Gaeilge freagrach as iontaofacht, cruinneas ná dleathacht an eolais atá ar fáil trí acmhainní Cultúr Club ná trí nasc idirlín seachtrach ar bith ar an suíomh CnaG.ie nó anseo. Is faoi do riosca féin é aon spleáchas dá bhfuil agat ar an bhfaisnéis sin. Ní bheidh Conradh na Gaeilge freagrach as damáiste ar bith nó costas ar bith, díreach nó indíreach a thabhófar mar thoradh ar phlé le hacmhainní Cultúr Club.
12
Conradh na Gaeilge will not be responsible for reliability, accuracy and legality of the information that is available through the Cultúr Club resources or through any other external link on the CnaG.ie website or here. You depend on this information at your own risk. Conradh na Gaeilge will not be responsible for any damage, direct or indirect that incurs as a result of dealing with Cultúr Club resources and materials.
13
14
Tá tú i dteideal leas a bhaint as an eolas atá curtha ar fáil trí acmhainní Cultúr Club le haghaidh d’úsáid phearsanta féin amháin.
15
You are entitled to use the information that is made available to you through the Cultúr Club resources for your own personal use only.
16
17
Tá an ceart ag Conradh na Gaeilge, faoina chomhairle féin, athrú ar bith a chur i bhfeidhm ar an eolas atá ar fáil trí acmhainní Cultúr Club ó am go chéile. Is ar do phriacal féin a chuireann tú muinín i gcruinneas an eolais sna hacmhainní atá ar fáil tríd an togra Cultúr Club.
18
Conradh na Gaeilge maintains the right, at its own will, to implement changes to any information that is available through the Cultúr Club resources from time to time. It is at your own risk that you trust the accuracy of information found through the resources associated with the Cultúr Club project.
19
20
Loading...
Main menu