Hien trang giao xu Hat Mang Lang 2014
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
HIEÄN TÌNH TRONG GIAÙO XÖÙ, GIAÙO HOÏ, HAÏT MAÈNG LAÊNG 2014
21
GIAÙO XÖÙ SOÂNG CAÀUÑÒA CHÆ: P. Xuaân Phuù, Tx. Soâng Caàu, Phuù Yeân
22
TOÅNG SOÁ GIA ÑÌNH: 189TOÅNG SOÁ GIAÙO DAÂN: 625
23
BOÅN MAÏNG: Thaùnh Taâm Chuùa GieâsuNGAØY: Thaùng 6
24
STTGIAÙO HOÏ, GIAÙO KHUÑÒA CHÆNHAØ THÔØ, N. NGUYEÄNTÌNH HÌNH GIAÙO DAÂNTHAÙNH HIEÄUNGAØY BMGHI CHUÙ
25
X.DÖÏNGHIEÄN TRAÏNGGIA ÑÌNH GIAÙO DAÂN
26
1SOÂNG CAÀUP. Xuaân Phuù, Tx. Soâng Caàu199280%116373TT Chuùa Gieâsu
Thaùng 6
27
2Leä UyeânXuaân Phöông, Soâng Caàucoøn neàn2478Thaùnh Giuse 19/3
28
3Trieàu SônP.Xuaân Ñaøi, Soâng Caàutröng duïng 724S.Nhaät Gioan Taåy Giaû24/06
29
4Phöông LöuXuaân Thoï 1, Soâng Caàutröông duïng1963
Ñöùc Meï Voâ Nhieãm
8/12
30
5Haûo DanhXuaân Thoï 2, Soâng Caàucoøn neàn35
31
6Phuù DöôngXuaân Thònh, Soâng Caàutröng duïng 1570Thaùnh Giuse thôï01/05
32
7Haûo NghóaXuaân Thoï 2, Soâng Caàucoøn neàn512
33
35
GIAÙO XÖÙ MAÈNG LAÊNGÑÒA CHÆ: NT. Maèng Laêng, thoân Hoäi Tín, xaõ An Thaïch, huyeän Tuy An, Phuù Yeân
36
TOÅNG SOÁ GIA ÑÌNH: 634TOÅNG SOÁ GIAÙO DAÂN: 2026
37
BOÅN MAÏNG: Thaùnh GiuseNGAØY: 19.03
38
STTGIAÙO HOÏ, GIAÙO KHUÑÒA CHÆNHAØ THÔØ, N. NGUYEÄNTÌNH HÌNH GIAÙO DAÂNTHAÙNH HIEÄUNGAØY BMGHI CHUÙ
39
X.DÖÏNGHIEÄN TRAÏNGGIA ÑÌNH GIAÙO DAÂN
40
1
Maèng Laêng
An Thaïch, Tuy An, Phuù Yeân
189250%270914Thaùnh Giuse19/3
41
2Hoäi Tín
An Thaïch, Tuy An, Phuù Yeân
199760%162505
cung hieán ñeàn thôø ÑM
5/8
42
3Goø Chung
An Daân, Tuy An, Phuù Yeân
199060%93287
Ñöùc Meï Voâ nhieãm
8/12
43
4Khu Taây
Chí Thaïnh, An Ninh, An Nghieäp, An Xuaân
khoâng coù58194
44
5Khu Ñoâng
An Ninh Ñoâng, An Ninh Taây
khoâng coù51126
45
48
GIAÙO XÖÙ ÑOÀNG TREÑÒA CHÆ: NT. Ñoàng Tre, Xuaân Phöôùc, Ñoàng Xuaân, Phuù Yeân
49
TOÅNG SOÁ GIA ÑÌNH: 249TOÅNG SOÁ GIAÙO DAÂN: 893
50
BOÅN MAÏNG: Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân TrôøiNGAØY: 15/08
51
STTGIAÙO HOÏ, GIAÙO KHUÑÒA CHÆNHAØ THÔØ, N.NGUYEÄNTÌNH HÌNH GIAÙO DAÂNTHAÙNH HIEÄUNGAØY BMGHI CHUÙ
52
X.DÖÏNGHIEÄN TRAÏNGGIA ÑÌNH GIAÙO DAÂN
53
1ÑOÀNG TREXuaân Phöôùc,Ñoàng Xuaân, PY1972ñang xaây183682
Ñöùc Meï HX leân trôøi
15/8
54
2Suoái ReùXuaân Quang 3, Ñoàng Xuaân2000toát66211
Ñöùc Meï Voâ Nhieãm
08/12
55
56
57
GIAÙO XÖÙ GOØ DUOÁI
ÑÒA CHÆ: Nt Goø Duoái, Bình Thaïnh, Xuaân Bình, Tx. Soâng Caàu, Phuù Yeân
58
TOÅNG SOÁ GIA ÑÌNH: 84
TOÅNG SOÁ GIAÙO DAÂN:
329
59
BOÅN MAÏNG: Thaùnh Pheâroâ vaø PhaoloâNGAØY: 29/06
60
STTGIAÙO HOÏ, GIAÙO KHUÑÒA CHÆNHAØ THÔØ, N.NGUYEÄNTÌNH HÌNH GIAÙO DAÂNTHAÙNH HIEÄUNGAØY BMGHI CHUÙ
61
X.DÖÏNGHIEÄN TRAÏNGGIA ÑÌNH GIAÙO DAÂN
62
1Goø Duoái
Bình Thaïnh, Xuaân Bình, Soâng Caàu
29/6 /1996
60%61246
Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ
29/6
63
2
Thoân I (Tuùy Phong 7)
Xuaân Haûi, Soâng Caàutröng duïng38
64
3
Truøm Tröôøng
Xuaân Bình, Soâng Caàu
Maát veát tích
65
4Tuøy LöïcXuaân Caûnh, Soâng Caàu
Maát veát tích
412
66
5
Thaïch Kheâ
Xuaân Loäc, Soâng CaàuChöa coù1663
Ñöùc Meï HX leân trời
15/8
67
68
69
GIAÙO XÖÙ TRAØ KEÂÑÒA CHÆ: Sôn Hoäi, Sôn Hoøa, Phuù Yeân
70
TOÅNG SOÁ GIA ÑÌNH: 190
TOÅNG SOÁ GIAÙO DAÂN:
687
71
BOÅN MAÏNG: Thaùnh GiuseNGAØY: 19/03
72
STTGIAÙO HOÏ, GIAÙO KHUÑÒA CHÆNHAØ THÔØ, N.NGUYEÄNTÌNH HÌNH GIAÙO DAÂNTHAÙNH HIEÄUNGAØY BMGHI CHUÙ
73
X.DÖÏNGHIEÄN TRAÏNGGIA ÑÌNH GIAÙO DAÂN
74
1Traø Keâ
Sôn Hoäi, Sôn Hoøa, Phuù Yeân
2003ñang XD183671Thaùnh Giuse19/3
75
2Caø Luùi
Caø Luùi, Sôn Hoøa, Phuù Yeân
chöa coù NT716
76
77
78
79
GIAÙO XÖÙ ÑA LOÄCÑÒA CHÆ: thoân 5, Ña Loäc, Ñoàng Xuaân, Phuù Yeân
80
TOÅNG SOÁ GIA ÑÌNH: 148TOÅNG SOÁ GIAÙO DAÂN: 546
81
BOÅN MAÏNG: Thaùnh GiuseNGAØY: 19/03
82
STTGIAÙO HOÏ, GIAÙO KHUÑÒA CHÆNHAØ THÔØ, N.NGUYEÄNTÌNH HÌNH GIAÙO DAÂNTHAÙNH HIEÄUNGAØY BMGHI CHUÙ
83
X.DÖÏNGHIEÄN TRAÏNGGIA ÑÌNH GIAÙO DAÂN
84
Ña Loäc
thoân 5, Ña Loäc, Ñoàng Xuaân, PY
8/8/2002Toát
85
1
GK Thaùnh Linh
46185
Chuùa TT Hieän Xuoáng
86
2
GK Thaùnh Taâm
34111
Thaùnh taâm Chuùa Gieâsu
87
3
GK Thaùnh Maãu
34122Meï Thieân Chuùa01.01
88
4
GK Thaùnh Theå
34128
Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa
89
90
91
92
GIAÙO XÖÙ CHÔÏ MÔÙI
ÑÒA CHÆ: Nhaø thôø Chôï Môùi, thoân Haø Yeán, An Thaïch, Tuy An, Phuù Yeân
93
TOÅNG SOÁ GIA ÑÌNH: 340TOÅNG SOÁ GIAÙO DAÂN: 1070
94
BOÅN MAÏNG: Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân TrôøiNGAØY: 15.08
95
STTGIAÙO HOÏ, GIAÙO KHUÑÒA CHÆNHAØ THÔØ, N.NGUYEÄNTÌNH HÌNH GIAÙO DAÂNTHAÙNH HIEÄUNGAØY BMGHI CHUÙ
96
X.DÖÏNGHIEÄN TRAÏNGGIA ÑÌNH GIAÙO DAÂN
97
1Ñoàng Ñaát
Haø Yeán, An Thaïch, Tuy An, PY
15.9.2010Môùi162503Truyeàn Tin25.03
98
2
Ñoàng Chaùy
An Cö, Tuy An, Phuù Yeân199680%104339Sinh nhaät Ñöùc Meï08.09
99
3
Xoùm Laøng
An Thaïnh, Tuy An, Phuù Yeân
199680%74231
St. Gioakim vaø Anna
26.07
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Loading...