NRD60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNSTUVWXYZAAABAC
1
รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 จังหวัดนครสวรรค์
2
14
อำเภอจำนวนพื้นที่เป้าหมายผลการดำเนินงาน
15
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเสร็จแล้ว
16
ดำเนินการ
จำนวนจัดเก็บข้อมูลฯบันทึกข้อมูลฯ
17
เขตพื้นที่(แห่ง)
หมู่บ้าน/ชุมชน
XX
(หมู่บ้าน/ชุมชน)
(หมู่บ้าน/ชุมชน)จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
18
เก้าเลี้ยว538XX0382360.5312.63
19
โกรกพระ1057XX57000.0000.00
20
ชุมตาบง223XX23000.0000.00
21
ชุมแสง13125XX0125125100.00125100.00
22
ตากฟ้า876XX07676100.001823.68
23
ตาคลี12125XX0125125100.00125100.00
24
ท่าตะโก11111XX01117063.0600.00
25
บรรพตพิสัย14118XX17101118100.0010185.59
26
พยุหะคีรี11105XX0105105100.00105100.00
27
ไพศาลี997XX09797100.009193.81
28
เมืองนครสวรรค์
18172XX1648782454.65782454.65
29
แม่เปิน124XX02424100.0024100.00
30
แม่วงก์466XX0665684.851421.21
31
ลาดยาว14148XX1444307207.4300.00
32
หนองบัว10104XX0104104100.00104100.00
33
รวมทั้งจังหวัด
1421,389XX4059842,012144.851,490107.27
34
35
36
37
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Loading...
 
 
 
รายงาน
แผ่น18
แผ่น15
ตากฟ้า
พยุหะคีรี
ชุมแสง
ตาคลี
เมืองฯ
บรรพตฯ
ไพศาลี
แผ่น14
โกรกพระ
แผ่น16
แผ่น17
หนองบัว
เก้าเลี้ยว
ท่าตะโก
ลาดยาว
แผ่น8
แผ่น7
แม่วงก์
แม่เปิน
ชุมตาบง
 
 
Main menu