FCT_ทะเบียนเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
2
ตำแหน่ง.............................................หน่วยบริการ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานลาน
3
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
4
ประจำเดือน.มกราคม พ.ศ.2558 (ข้อมูล ณวันที่..........เดือน...................พ.ศ.2558)
5
ลำดับ
คำนำหน้า
อายุ
บ้าน เลขที่
หมู่
ประเภท(รวมผู้สูงอายุที่พิการ)
โรคเรื้อรัง
ผู้ดูแล/ อสม.
โทรศัพท์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ(มี/ไม่มี)
6
กลุ่ม 1 (ติดสังคม)กลุ่ม 2 (ติดบ้าน)กลุ่ม 3 (ติดเตียง)ผู้สูงอายุ ที่พิการเบา หวานความดันโลหิตสูงเบาหวานและความดันโลหิตสูงเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆ
7
1นางภูมีหาคำ711/1.11
8
2นายอัสสารักพรม70311
9
3นางเพลินรักพรม673111
10
4นางบรรจงธิมาทาน687/1.111
11
5นางลีโสภา961011
12
6นางคำเสริญโสภา701011
13
7นายตาโสภา6911111
14
8นางหนูนาโสภา611111
15
9นางบุญเพ็งศิลชาติ721211
16
1011
17
11นางเจียงเทียมทัศน์6918111
18
12นายทองใสเทียมทัศน์691811
19
13นางถวิลละม่อม751911
20
14นายเปลี่ยนละม่อม691911
21
15นายสวัสดิ์บูชาพันธ์7521111
22
16นางพันบูชาพันธ์712111
23
17นายสอนสาระพา7321/1.11
24
18นางภูมีสาระภา7121/1.1111
25
19นางหม่อนบุญรอด7922111
26
20น.ส.ดอนบุญรอด742211
27
21นายวิชัยสมภพ6123/1.11
28
22นางสุบินทนงค์732811
29
23นายเฉลิมทนงค์732811
30
24นายวิชาญอานนท์613111
31
25นางทองจันวริสาร6726111
32
26นายเสนอานนท์924011
33
27นายอ่อนบูชาพันธ์884111
34
28นายเสนไชยขาว7941/111
35
29นางทองศรีไชยขาว7541/1111
36
30นายคำ
แก้วคูณเมือง
8142111
37
31นางเขี่ยง
วิเศษดอนหวาย
8244111
38
32นายแอดปราณีวงค์79205111
39
33นายเหมสุดสี744711
40
34นางฉวีสุดสี734711
41
35นายแปลงสุวรรณพรม874911
42
36นางชันสุวรรณพรม824911
43
37นางนิลบูชาพันธ์795011
44
38นายบุญธิมาทาน865411
45
39นางบับพารอบโลก7167111
46
40นายเคนทุมมาทะฤทธิ์64831111
47
41นางบุญสุขบูชาพันธ์628411
48
42นางสายหนูสิน6785111
49
43นายขุนอัปกาญจน์711411
50
44นางปัดอัปกาญจน์651411
51
45นางกรจันทร์แรม825111
52
46นางหนูจร
แก้วคูณเมือง
77411
53
47นายทวีเทียมทัศน์62411
54
48นางมณีจันเทียมทัศน์604111
55
49นายมนตรีเทียมทัศน์6139/1111
56
50นางฉวีมาหา675311
57
51นายคำสอนวริสาร6456111
58
52นายจรรยาเบ้าคำ6420811
59
53นาง
สุดสายตา
ปราณีวงศ์7451/1111
60
54นายขำปราณีวงศ์7351/111
61
55นางพยุงศิลบุตร607111
62
56นายนิเวศแก้วมุกดา6020211
63
57นายจาดศิลชาติ603411
64
58นางทองมียืนนาน75121
65
59นางพุทธามาสา631721
66
60นางทองมีละม่อม6817/1.21
67
61นางหนูสีทา724521
68
62นายอวนสายเสนา664721
69
63นางบุญเลิงสายเสนา654721
70
64นายกองสูนพูลอ่อน645521
71
65นางบุตรมาสา8131/1.211
72
66นางหวันสำราญสุข7432/1.21
73
67นางจันทีสิงสู่743921
74
68นาย
สมศักดิ์
สืบสร้อย624021
75
69นายบุญทันสิงห์สู่6643/1.21
76
70นายสุธีสิงห์เงิน714121
77
71นางสงค์สิงห์เงิน744121
78
72นายสมานทองนนท์67321
79
73นางทองศรีทองนนท์633211
80
74นายถวิลบุญตาม643621
81
75นายอุทัยมาสา663121
82
76นางถาวรมาสา643121
83
77นายถาวรบุญตาม6411211
84
78นางอัมพรบุญตาม6311211
85
79น.ส.เปี้ยงสมพร6154211
86
80นางอ่อนตาดาวัลย์802821
87
81นางบุบผายืนนาน642621
88
82นางแพงศรีเทียมทัศน์823431
89
83นางเป้งไกยพันธ์646311
90
84นางพังปาลา77831
91
85นางบังบุญฉวี7926311
92
86นางภูมีจรรยาเลิศ8328/1.31
93
87นายวันดีสีดา8130/1.31
94
88นางสูนย์สีดา7630/1.311
95
89นางแย้มบุญธรรม6147311
96
90นายหนูกรบุญธรรม644731
97
91นางปัดเบ้าคำ714931
98
92นายสาสีจำปา785231
99
93นางโสมสีจำปา7452311
100
94นายเดือยพันธ์จำปา8461311
Loading...
Main menu