ม.3_9
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายกณวรรธน์ บุญจอม
ม.3/9
0.00FALSE
9
2
เด็กชายกันต์ธีภพ บุสุวะ
ม.3/9
0.00FALSE
10
3
เด็กชายธนกฤต สายงาม
ม.3/9
0.00FALSE
11
4
เด็กชายปฏิพล ผาสิน
ม.3/9
0.00FALSE
12
5
นายภูวนนท์ ชาเสน
ม.3/9
0.00FALSE
13
6
เด็กชายรัฐศาสตร์ สมสนุก
ม.3/9
0.00FALSE
14
7
นายวิษณุ วงศ์สวัสดิ์
ม.3/9
0.00FALSE
15
8
นายศักรินทร์ พินิจ
ม.3/9
0.00FALSE
16
9
เด็กชายอธิป สินทองน้อย
ม.3/9
0.00FALSE
17
10
นายอัฑฒนันท์ แก้วอิ่มดวง
ม.3/9
0.00FALSE
18
11
นายถิรวัฒน์ ทวีสุข
ม.3/9
0.00FALSE
19
12นายนิธิศ วี
ม.3/9
0.00FALSE
20
13
นายปรัชญากรณ์ ชื่นอุระ
ม.3/9
0.00FALSE
21
14
เด็กชายศุภณัฐ ปัญญาเฉียบ
ม.3/9
0.00FALSE
22
15
นายสุวินัย ศรีเมือง
ม.3/9
0.00FALSE
23
16
นายวาสุกรี สุขสวาท
ม.3/9
0.00FALSE
24
17
นายพุฒิธร สนองวงค์
ม.3/9
0.00FALSE
25
18
นางสาวกัลยา เสือทอง
ม.3/9
0.00FALSE
26
19
นางสาวจณิสตา จีนวงศ์
ม.3/9
0.00FALSE
27
20
นางสาวจิราพร แก้วมาลา
ม.3/9
0.00FALSE
28
21
นางสาวฉัตรนภา แจ่มกระจ่าง
ม.3/9
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ถานา
ม.3/9
0.00FALSE
30
23
นางสาวปพัทชรา ชูวงค์
ม.3/9
0.00FALSE
31
24
นางสาวปานหทัย วงศ์เสนา
ม.3/9
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงพิชชาพร เบ้าทอง
ม.3/9
0.00FALSE
33
26
นางสาวพิชญานิน เจริญวัย
ม.3/9
0.00FALSE
34
27
นางสาววรรวิภา พรมทา
ม.3/9
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงศิรประภา การกล้า
ม.3/9
0.00FALSE
36
29
นางสาวสุดที่รัก บุญเฉลิม
ม.3/9
0.00FALSE
37
30
นางสาวอภิชญา พรมจำปา
ม.3/9
0.00FALSE
38
31
นางสาวจีรนันท์ สามารถ
ม.3/9
0.00FALSE
39
32
นางสาวณัฐรดา จินตะเวช
ม.3/9
0.00FALSE
40
33
นางสาวณัฐสุณี หวานอารมณ์
ม.3/9
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงดลพร อมแก้ว
ม.3/9
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงปารณีย์ โรจนศักดิ์โสธร
ม.3/9
0.00FALSE
43
36
นางสาวพัสตราภรณ์ สีทอง
ม.3/9
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรียันต์
ม.3/9
0.00FALSE
45
38
นางสาววราภรณ์ มุสิกวัน
ม.3/9
0.00FALSE
46
39
นางสาวสุริวิภา แสงจันทร์
ม.3/9
0.00FALSE
47
40
นางสาวรัตนาภรณ์ ปานสรวย
ม.3/9
0.00FALSE
48
41
เด็กหญิงรวงข้าว อินทร์ทองหลาง
ม.3/9
0.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu