ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBL
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ-สกุล12345678910111213141516171819201234567891011121314151617181920ท 1.1ท 2.1ท 3.1ท 4.1ท 5.1
สาระ 1
แปลผล
สาระ 2
แปลผล
สาระ3
แปลผล
สาระ4
แปลผล
สาระ5
แปลผล
รวม
แปลผล
5
(ไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อ)
321321123132211333382222222222222223333818.08.09.08.07.018.0
ดีมาก
8.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
50.00
ดีมาก
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีรเดช ศรีสมบรูณ์
13990000882201321321123132211333372222222222222223333718.07.09.08.07.018.0
ดีมาก
7.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
49.00
ดีมาก
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุกุลภัทร โนรี
139990042866312223211231322111.51.51.51.560202222222222221.51.51.51.5614.06.04.58.05.514.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
4.50ดี8.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
38.00
ดีมาก
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พิชาภพ โพธิ์ชัย
13990000911581321321123132211333342222222222222223333418.04.09.08.07.018.0
ดีมาก
4.00ดี9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
46.00
ดีมาก
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภัทร ทองยืน
139900009207313213211231322211.51.51.51.552222222222222021.51.51.51.5518.05.04.58.03.518.0
ดีมาก
5.00ดี4.50ดี8.00
ดีมาก
3.50ดี39.00
ดีมาก
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คุณานนท์ ช่างประดิษฐ์
11199026112031321321123132221333372222222222222023333718.07.09.08.05.018.0
ดีมาก
7.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.00ดี47.00
ดีมาก
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นนทพัทธ์ วงษ์จูม
13999004277991321321123132231333352222222222222023333518.05.09.08.05.018.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.00ดี45.00
ดีมาก
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปิยากร ศรีวิชา
13990000870701321321123132311333372222222222220223333718.07.09.06.07.018.0
ดีมาก
7.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
47.00
ดีมาก
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธณวัฒน์ ทองผาสุข
139900008616213213211231322111.51.51.51.552222222222222221.51.51.51.5518.05.04.58.05.518.0
ดีมาก
5.00ดี4.50ดี8.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
41.00
ดีมาก
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชินกรณ์ จันทร์หล้า
13990000903641321321123132321333362222222222220023333618.06.09.06.05.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
5.00ดี44.00
ดีมาก
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิลป์ชัย ธัญกร
15399011291291331321123132321333352022222222220023333516.05.09.06.05.016.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
5.00ดี41.00
ดีมาก
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิตติกวิน บรรเทา
13990000858161321321123132211333362222222222222223333618.06.09.08.07.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
48.00
ดีมาก
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปัญญา เรืองจรัส
1399000091735132133112313213231.531.5522220222222200031.531.5516.05.07.56.01.516.0
ดีมาก
5.00ดี7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
1.50
ปรับปรุง
36.00ดี
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กฤษณนัยน์ สุวรรณบล
13002013424191321321123132211333352222222222222223333518.05.09.08.07.018.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
47.00
ดีมาก
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนพล สุวรรณท้าว
13990000912631321321123132313333362222222222220203333618.06.09.06.05.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
5.00ดี44.00
ดีมาก
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กันตชาติ โคตรถา
139040114293613213211231323211.51.51.51.542222222222220021.51.51.51.5418.04.04.56.03.518.0
ดีมาก
4.00ดี4.50ดี6.00
ดีมาก
3.50ดี36.00ดี
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปุณณวัฒน์ นะละกุล
117040006319811233212231322131.51.51.51.530202220222222201.51.51.51.5312.03.04.58.03.512.0ดี3.00
พอใช้
4.50ดี8.00
ดีมาก
3.50ดี31.00ดี
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปุณยนุช ไชยรักษ์
13999004356942321221123132123333352220222222220003333516.05.09.06.03.016.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
3.00
พอใช้
39.00
ดีมาก
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุวิชาดา ภาวะหาให
139900008768123213211231323121.51.51.51.552222222222220201.51.51.51.5518.05.04.56.03.518.0
ดีมาก
5.00ดี4.50ดี6.00
ดีมาก
3.50ดี37.00ดี
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กัญญาภัค จันมา
13990000920492321321123132211333362222222222222223333618.06.09.08.07.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
48.00
ดีมาก
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธันยธรณ์ จันทาศรี
13990000867312321321123132211333372222222222222223333718.07.09.08.07.018.0
ดีมาก
7.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
49.00
ดีมาก
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปุญญาพร อ่อนสุวรรณ์
136890006500423213211231321211.51.51.51.552222222222220021.51.51.51.5518.05.04.56.03.518.0
ดีมาก
5.00ดี4.50ดี6.00
ดีมาก
3.50ดี37.00ดี
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชมพูนุชธิดา ดีไร่
1399000087924232132112313222331.533622222222222220031.533618.06.07.58.03.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
8.00
ดีมาก
3.00
พอใช้
42.50
ดีมาก
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วรกมล แสงโพธ์
13990000911232321321123132322333362222222222220003333618.06.09.06.03.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
3.00
พอใช้
42.00
ดีมาก
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
บัณฑิตา พรมพลเมือง
139860000013623213211231321321.51.51.51.542222222222220001.51.51.51.5418.04.04.56.01.518.0
ดีมาก
4.00ดี4.50ดี6.00
ดีมาก
1.50
ปรับปรุง
34.00ดี
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วศินี ฤกษ์ประกอบ
1309801662129212132112313211131.531.5502222222222202231.531.5516.05.07.56.05.516.0
ดีมาก
5.00ดี7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
40.00
ดีมาก
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เปมิกา อึ้งชัยภูมิ
13999004206622321321123132111333362222222222220223333618.06.09.06.07.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
46.00
ดีมาก
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พิชานันท์ ขันธิ์วิชัย
13904011425702321321123132231333362222222222222023333618.06.09.08.05.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.00ดี46.00
ดีมาก
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รุ่งฤดี สมภาร
13999004383912321321123132122333352222222222220003333518.05.09.06.03.018.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
3.00
พอใช้
41.00
ดีมาก
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พีรดา นาสำแดง
110070426893823213211231322111.51.51.51.552222222222222221.51.51.51.5518.05.04.58.05.518.0
ดีมาก
5.00ดี4.50ดี8.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
41.00
ดีมาก
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภัทรกร หาญจันทร์
139900008900513223212222312131.533082202220200202201.5330812.08.07.54.02.012.0ดี8.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
4.00ดี2.00
พอใช้
33.50ดี
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นราธิป บุไธสง
13990000866341321121121233212333352220222200202203333514.05.09.04.05.014.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
4.00ดี5.00ดี37.00ดี
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จารุพงษ์ สายเสมา
139900008936613233232232123131.531.5002202200220020201.531.50012.00.06.02.02.012.0ดี0.00
ปรับปรุง
6.00ดี2.00
พอใช้
2.00
พอใช้
22.00
พอใช้
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภัทร สารพิมพา
120970265434012313211221321131.5331.560022222202220201.5331.5612.06.07.56.03.512.0ดี6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
3.50ดี35.00ดี
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐชนนท์ สังสีแก้ว
1399900432148132132112213211131.533622222222022202231.533616.06.07.56.07.016.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
42.50
ดีมาก
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธวัชชัย แทนสา
1399000088947121223121111121233304000002000200220333042.04.09.04.02.02.0
ปรับปรุง
4.00ดี9.00
ดีมาก
4.00ดี2.00
พอใช้
21.00
พอใช้
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รัชชานนท์ บุญมาไชย
13990000865961321321323132211333342222220222222223333416.04.09.08.07.016.0
ดีมาก
4.00ดี9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
44.00
ดีมาก
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วีรชล พลเขต1399000090127122212331223131233306020020000020020333064.06.09.02.02.04.0
ปรับปรุง
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
2.00
พอใช้
2.00
พอใช้
23.00
พอใช้
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วีรภัทร์ แก้วธิ
14099040569811321321123132111333362222222222220223333618.06.09.06.07.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
46.00
ดีมาก
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อนาวิล กองเกิด
1399000090895123131313131232333333002200200002000333336.03.09.02.03.06.0
พอใช้
3.00
พอใช้
9.00
ดีมาก
2.00
พอใช้
3.00
พอใช้
23.00
พอใช้
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภัทร ประเสริฐไทย
13990000901511321321211132213331.530222222000222220331.53012.00.07.58.05.012.0ดี0.00
ปรับปรุง
7.50
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.00ดี32.50ดี
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนา ดวงภมร139900009255311212133212132131.5331.560220000200002201.5331.566.06.07.52.03.56.0
พอใช้
6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
2.00
พอใช้
3.50ดี25.00ดี
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิตติพัฒน์ จินดามล
13904011424481321321123131211333382222222222202223333818.08.09.06.07.018.0
ดีมาก
8.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
48.00
ดีมาก
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฉัตริน อินทรเพชร
139990042321112223211231313111.533360202222222200221.5333614.06.07.54.07.014.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
4.00ดี7.00
ดีมาก
38.50
ดีมาก
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เพ็ญนภา ฤทธิ์ไธสง
13990000891452213321122331221331.51.54000222220020202331.51.5410.04.07.54.03.510.0ดี4.00ดี7.50
ดีมาก
4.00ดี3.50ดี29.00ดี
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปัญญาพร ขันวิชัย
139900008993521233211211322213331.560202222202222023331.5612.06.09.08.03.512.0ดี6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
3.50ดี38.50
ดีมาก
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เกศกนก วงษ์ธรรม
139990041465422213233213132123331.560222200200002203331.5610.06.09.02.03.510.0ดี6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
2.00
พอใช้
3.50ดี30.50ดี
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐชยา บุญดี
139040114256121213221231312231.51.53330222202222202001.51.533314.03.06.06.03.014.0
ดีมาก
3.00
พอใช้
6.00ดี6.00
ดีมาก
3.00
พอใช้
32.00ดี
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กมลชนก เห็มดี
139900008817323223232332131231.530032202200020000001.5300310.03.04.50.00.010.0ดี3.00
พอใช้
4.50ดี0.00
ปรับปรุง
0.00
ปรับปรุง
17.50
พอใช้
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรรณกาญจน์ แสงโพธิ์
139990044230521232133323211211.533360200000000000021.533362.06.07.50.05.02.0
ปรับปรุง
6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
0.00
ปรับปรุง
5.00ดี20.50
พอใช้
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วัชราภรณ์ ไชยา
1399000090623223123132213121333336002002020220220333366.06.09.06.05.06.0
พอใช้
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
5.00ดี32.00ดี
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชลิตา ทระทึก
1399000090399223221331222322133305000000000000202333050.05.09.02.02.00.0
ปรับปรุง
5.00ดี9.00
ดีมาก
2.00
พอใช้
2.00
พอใช้
18.00
พอใช้
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เปมิกา กอบแดง
110430131093022131231131323230031.540000202022220000031.546.04.03.06.01.56.0
พอใช้
4.00ดี3.00
พอใช้
6.00
ดีมาก
1.50
ปรับปรุง
20.50
พอใช้
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นรินทร ชินตุ
13990000882112323321122131211333342202222202202223333414.04.09.06.07.014.0
ดีมาก
4.00ดี9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
40.00
ดีมาก
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศศิประภา วงษ์ตรีศรี
13991000010372221321123132221333360222222222222023333616.06.09.08.05.016.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.00ดี44.00
ดีมาก
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ดุษิตา กุลนารัตน์
13999004427632223331122132311333340202022202220223333410.04.09.06.07.010.0ดี4.00ดี9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
36.00ดี
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัชรินทร์ อินทร์เพชร
139900008228122213233221131231.5331.540222200202000001.5331.5410.04.07.52.01.510.0ดี4.00ดี7.50
ดีมาก
2.00
พอใช้
1.50
ปรับปรุง
25.00ดี
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิตติมา แสนขุรัง
13999004341592321321323132211331.51.58222222022222222331.51.5816.08.07.58.05.516.0
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
45.00
ดีมาก
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พิมพ์ชนก จานศรีเพ็ง
147900005171623233211221322221.533382202222202222001.5333814.08.07.58.03.014.0
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
8.00
ดีมาก
3.00
พอใช้
40.50
ดีมาก
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
139990043027713213211221212123331.532222222202002203331.5316.03.09.04.03.516.0
ดีมาก
3.00
พอใช้
9.00
ดีมาก
4.00ดี3.50ดี35.50ดี
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พงษ์พิพัฒน์ กองกุล
120970264100113313111211312113331.532022022202202223331.5312.03.09.06.05.512.0ดี3.00
พอใช้
9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
35.50ดี
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพงษ์ พรมโชติ
139990043702613213111211331111.51.51.51.532222022202200221.51.51.51.5314.03.04.54.05.514.0
ดีมาก
3.00
พอใช้
4.50ดี4.00ดี5.50
ดีมาก
31.00ดี
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รัฐภูมิ มิปะทัง
13990000878861332321113132311333352002222022220223333512.05.09.06.07.012.0ดี5.00ดี9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
39.00
ดีมาก
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปัณฑาศิลป์ อินธรรม
139900008899813213211211323111.533352222222202220221.5333516.05.07.56.07.016.0
ดีมาก
5.00ดี7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
41.50
ดีมาก
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภานุเดช ถนอมจิตร
140990400193113113212231323111.51.531.562022220222220221.51.531.5614.06.06.06.05.514.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
6.00ดี6.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
37.50
ดีมาก
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐภูมินทร์ ทองภูธร
139990043339012133311221332111.51.51.51.530002022202202221.51.51.51.538.03.04.56.05.58.0
พอใช้
3.00
พอใช้
4.50ดี6.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
27.00ดี
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วีรภัทร อินทรเพชร
139900009273113223212211332121.531.51.532202220202202201.531.51.5312.03.06.06.03.512.0ดี3.00
พอใช้
6.00ดี6.00
ดีมาก
3.50ดี30.50ดี
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กรวินท์ ทันรังกา
139900008561113213211221323113331.552222222202220223331.5516.05.09.06.05.516.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
41.50
ดีมาก
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนพัฒน์ สิทธิยศ
13999004327501321321132113211331.51.53222222200200222331.51.5314.03.07.54.05.514.0
ดีมาก
3.00
พอใช้
7.50
ดีมาก
4.00ดี5.50
ดีมาก
34.00ดี
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อินทรเดช สุดา
139990041380113213111122121113331.532222022000020223331.5312.03.09.02.05.512.0ดี3.00
พอใช้
9.00
ดีมาก
2.00
พอใช้
5.50
ดีมาก
31.50ดี
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วายุ โพธิพรม
139900008691011213111211121111.51.51.51.530222022202020221.51.51.51.5312.03.04.54.05.512.0ดี3.00
พอใช้
4.50ดี4.00ดี5.50
ดีมาก
29.00ดี
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชาญวิทย์ โคตรเพชร
139990043948713213111121121113331.532222022002020223331.5312.03.09.04.05.512.0ดี3.00
พอใช้
9.00
ดีมาก
4.00ดี5.50
ดีมาก
33.50ดี
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เทพไชยา จันเทพา
157990150082011213111211121111.51.51.51.540222022202020221.51.51.51.5412.04.04.54.05.512.0ดี4.00ดี4.50ดี4.00ดี5.50
ดีมาก
30.00ดี
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัครเดช วงค์ศรีจันทร์
13990000879321311321123132111333352022222222220223333516.05.09.06.07.016.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
43.00
ดีมาก
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศุกลวัฒน์ ขันแก้ว
110070430149813233213211332111.531.51.532202220202202221.531.51.5312.03.06.06.05.512.0ดี3.00
พอใช้
6.00ดี6.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
32.50ดี
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนกฤต กันหาสินธุ์
139900009157312213211121312111.531.51.550222222002202221.531.51.5512.05.06.06.05.512.0ดี5.00ดี6.00ดี6.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
34.50ดี
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปริญญาพร ภูสีดิน
139990041631223213212221323111.533352222220202220221.5333514.05.07.56.07.014.0
ดีมาก
5.00ดี7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
39.50
ดีมาก
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรัปภา หาญคำแพง
139990044383223213111131322121.5331.562222022022222201.5331.5614.06.07.58.03.514.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
8.00
ดีมาก
3.50ดี39.00
ดีมาก
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วิมลวัลย์ สุนทะวงศ์
139990042600823213211211323111.533372222222202220221.5333716.07.07.56.07.016.0
ดีมาก
7.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
43.50
ดีมาก
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ดัชนี ฤาชา1399900443018232132112313221331.533822222222222222031.533818.08.07.58.05.018.0
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.00ดี46.50
ดีมาก
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปิยาภัทร หล้ากองสี
13990000855732321321122132221333352222222202222023333516.05.09.08.05.016.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.00ดี43.00
ดีมาก
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิติพร ภูดอนม่วง
13990000893312311321121132111331.537202222220222022331.53714.07.07.56.07.014.0
ดีมาก
7.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
41.50
ดีมาก
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุพิศชา ศรีสอาด
139900009068223213231232322211.5331.552222202220222021.5331.5516.05.07.56.03.516.0
ดีมาก
5.00ดี7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
3.50ดี38.00
ดีมาก
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีรดา ไพรเขต
139990044274723312211233322311.51.51.51.532020222220222021.51.51.51.5314.03.04.56.03.514.0
ดีมาก
3.00
พอใช้
4.50ดี6.00
ดีมาก
3.50ดี31.00ดี
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วริศรา มณีโชติ
139900008870023213111231322111.533352222022222222221.5333516.05.07.58.07.016.0
ดีมาก
5.00ดี7.50
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
43.50
ดีมาก
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กชพร พาน้อย139990044237223213231231322113331.552222202222222223331.5516.05.09.08.05.516.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
5.50
ดีมาก
43.50
ดีมาก
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เพชรลดา ชุมโท่โล่
139900008584123213211211322111.533362222222202222221.5333616.06.07.58.07.016.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
44.50
ดีมาก
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พิชญานิน อุดชา
17399025372532321321223131211331.536222222022220222331.53616.06.07.56.07.016.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.50
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
42.50
ดีมาก
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปณชัย ภูกิ่งนา
13999004188541321321123132111323242222222222220223232418.04.08.06.06.018.0
ดีมาก
4.00ดี8.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
42.00
ดีมาก
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรเทพ แพงชัยภูมิ
13990000870961321322323132211333382222200222222223333814.08.09.08.07.014.0
ดีมาก
8.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
46.00
ดีมาก
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เรวัต ศรีบัวลา
14099040201961321321123132211333252222222222222223332518.05.09.08.06.018.0
ดีมาก
5.00ดี9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
46.00
ดีมาก
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รณวีร์ นามคำ
16799008475661321321123132111322262222222222220223222618.06.07.06.06.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
43.00
ดีมาก
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คณาธิป สาฆ้อง
13990000869871321321123132231333262222222222222023332618.06.09.08.04.018.0
ดีมาก
6.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
8.00
ดีมาก
4.00ดี45.00
ดีมาก
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณฐพร ชินตุ13999004325041321321123132122332352222222222220003323518.05.08.06.03.018.0
ดีมาก
5.00ดี8.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
3.00
พอใช้
40.00
ดีมาก
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พิชานนท์ ทองทัด
13990000873121322321123232122333382202222220220003333816.08.09.04.03.016.0
ดีมาก
8.00
ดีมาก
9.00
ดีมาก
4.00ดี3.00
พอใช้
40.00
ดีมาก
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนโชติ สิงห์เส
14499010099311321321121132111223282222222202220222232816.08.07.06.06.016.0
ดีมาก
8.00
ดีมาก
7.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
6.00
ดีมาก
43.00
ดีมาก