BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561(เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงานได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาการเรียนรู้ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจำนวนผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
4
1760260103976026039010082กุดดู่โนนสังโนนสัง 4บ้านโสกช้าง1003000101นางอุดรทิพย์ แก้วก่านิคมสงเคราะห์ 225976434400042982325931
นางจุไรรัตน์ ลุนพรม
5
2760262103976026239010084กุดดู่โนนสังโนนสัง 4นิคมสงเคราะห์ 210040100.3310นายรุ่งเรือง วงษ์นครปกติบ้านโสกช้างกุดดู่โนนสัง209977111171100072862385354
นายรุ่งเรือง วงษ์นคร
6
3760263103976026339010085กุดดู่โนนสังโนนสัง 4บ้านกุดคอเมย10030000.501  นายพงษ์พันธ์   เกตุพัดปกติบ้านหนองเม็กกุดดู่โนนสัง1058565716400056
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
2933957373
นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด
7
4760291103976029139010099นิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4บ้านโคกสะอาด10070000.501นายคำพุ สักขวาปกตินิคมสงเคราะห์วิทยานิคมพัฒนาโนนสัง302416121011172016126849576323นายคำพุ สักขวา
8
5โนนสังโนนสัง 4บ้านหนองเเวง
9
6โนนสังโนนสัง 4บ้านหนองเม็ก
10
7โนนสังโนนสัง 4บ้านหัวขัว
11
8โนนสังโนนสัง 4นิิคมสงเคราะห์วิทยา
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100