ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
เลขทะเบียนรับ
ที่ลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติหมายเหตุ
2
ศธ ๐๔๓๔๖/๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test ( ATK) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3
ศธ ๐๔๓๔๖/๓๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. (ฉบับที่ ๑๘)
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ , บุคคล
4
ศธ ๐๔๓๔๖/๕๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
5
ศธ ๐๔๓๔๖/๙๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม The Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLASS) ๒๐๒๑/๒๐๒๒
กลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
6
ศธ ๐๔๓๔๖/๑๗๕ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบับที่๑๘)
กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
7
ศธ ๐๔๓๔๖/๑๘๕ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
8
ศธ ๐๔๓๔๖/๒๑๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การสมัครเข้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
9
ศธ ๐๔๓๔๖/๒๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
10
ศธ ๐๔๓๔๖/๒๕๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร
กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
11
๑๐ศธ ๐๔๓๔๖/๓๓๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
12
๑๑ศธ ๐๔๓๔๖/ว๓๔๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนพิเศษประเทศอิตาลี ทุนเต็มจำนวน ๑ ทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ๑ ปีการศึกษา รุ่น ๓๖ ปี ๒๐๒๒/๒๐๒๓
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
13
๑๒ศธ ๐๔๓๔๖/๔๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
14
๑๓อว ๖๘๒๐๒/๖๔-ว๑๘๔๑๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิจัยประสานทุกฝ่ายดำเนินการ
15
๑๔ศธ ๐๔๓๔๖/๕๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การคัดเลือกรางวัล “ครูดีศรีสุราษฎร์” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ.๒๕๖๕อ.ประทีป
16
๑๕ศธ ๐๔๓๔๖/๕๘๗ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
17
๑๖ศธ ๐๔๓๔๖/๖๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบ E - COVID ๑๙ Reportกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
18
๑๗ศธ ๐๔๓๔๖.๔๑/ว๐๑๑๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอเชิญคณะกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ประชุมกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
19
๑๘ศธ ๐๔๓๔๖/๕๓๗ ธ.ค. ๒๕๖๔สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
20
๑๙สฎ ๑๖๑๙/ว๑๐๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอมติการให้การรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21
๒๐ศธ ๐๔๓๔๖/๘๖๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ประชาสัมพันธ์
22
๒๑ศธ ๐๔๓๔๖/๗๙๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แนวทางการขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิท ๑๙ (ชุดตรวจ ATK)กลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
23
๒๒ศธ ๐๔๓๔๖/๘๒๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
24
๒๓ศธ ๐๔๓๔๖/๙๐๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
25
๒๔ศธ ๐๔๓๔๖/๘๔๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล OICT. ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SETกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
26
๒๕ศธ ๐๔๓๔๖/๘๘๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
27
๒๖ศธ ๐๔๓๔๖/๙๙๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
28
๒๗ศธ ๐๔๓๔๖/๙๒๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การอบรมครูเชิงปฏิบัติการ เขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ สู่เวทีการแข่งขัน Robot Camp และเตรียมความพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
29
๒๘ศธ ๐๔๓๔๖/๑๐๑๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)กลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
30
๒๙ศธ ๐๔๓๔๖/๑๐๔๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และรับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการ
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
31
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
32
๓๐ศธ ๐๔๓๔๖/๑๓๒๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ ๕ ปี ขึ้นไป ถึงอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
33
๓๑ศธ ๐๔๓๔๖/๑๔๐๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การมอบรางวัล “ครูดีศรีสุราษฎร์” เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
34
๓๒ศธ ๐๔๓๔๖/๑๔๒๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite และผสมผสาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
35
๓๓ศธ ๐๔๓๔๖/ว๑๔๖๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
36
๓๔ศธ ๐๔๓๔๖/๑๔๘๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
37
๓๕สฎ ๐๐๓๒.๓/๕๒๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่หอประชุมเพื่อจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (cohort ward)แจ้งทุกฝ่ายดำเนินการ
38
๓๖ศธ ๐๔๓๔๖/๑๔๒๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบอัคคีภัยกลุุ่่มบริหารงานบุคคล
39
๓๗ศธ ๐๔๓๔๖/๑๖๑๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษากลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
40
๓๘ศธ ๐๔๓๔๖/๑๖๕๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
41
๓๙ศธ ๐๔๓๔๖/๑๖๙๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่องกลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
42
๔๐ศธ ๐๔๓๔๖/๑๗๑๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การขับเคลื่อนงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
43
๔๑ศธ ๐๔๓๔๖/๑๗๒๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระยะที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประเภทโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
44
จริยธรรมฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
45
๔๒ศธ ๐๔๓๔๖/๑๗๓๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีกลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
46
๔๓ศธ ๐๔๓๔๖/๑๗๗๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
47
๔๔ศธ ๐๔๓๔๖/๑๘๑๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาเก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
48
๔๕ศธ ๐๔๓๔๖/๑๘๖๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สรุปผลการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ Students Caring and Support System (SCSS) ประจำปี ๒๕๖๔
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
49
๔๖ศธ ๐๔๓๔๖/๑๔๘๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
50
๔๗ศธ ๐๔๓๔๖/๑๘๘๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การจัดการ
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
51
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้าง
52
นวัตกรรมทางภาษาด้วย GPAS ๕ Steps
53
๔๘ศธ ๐๔๓๔๖/๑๙๒๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕แจ้งทุกฝ่ายดำเนินการ
54
๔๙สฎ ๑๖๐๙/ว๐๑๐๔ ม.ค. ๒๕๖๕ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
55
๕๐ศธ ๐๖๔๖.๑๒/๒๔๕๒๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความร่่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษากลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
56
๕๑ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๒๒๗๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔สพฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอบคุณที่เป็นคณะทำงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานที่เป็นรูปแบบข้อสอบเขียนตอบ (Essay Test) เพื่อให้บริการในระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน
อ.กิตติมา และ อ.อุไรวรรณ
57
(SIBS) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไลน์
58
๕๒มศ ๐๐๐๔/(ว)๔๑๘๒๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔สมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙" ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live (ระดับการศึกษา
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
59
ขั้นพื้นฐาน)
60
๕๓สฎ ๕๒๔๐๑/ว๒๓๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕สนง.เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลเกาะพะงันรองผู้อำนวยการโรงเรียน
61
๕๔ศธ ๕๒๑๐๖๗/๐๖๘๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕สำนักงาน สกสค. สุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
62
๕๕ศธ ๐๔๓๔๖.๖๕/๘๕๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความร่วมมืือในการทำวิจัยกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
63
๕๖ศธ ๐๔๓๔๖/๑๙๖๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่งกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
64
๕๗ศธ ๐๔๓๔๖/ว ๒๐๔๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
65
๕๘ศธ ๐๔๓๔๖/๒๑๒๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
66
๕๙ศธ ๐๔๓๔๖/๒๒๙๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขยายระยะเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุุ่่มบริหารงานบุคคล
67
๖๐ศธ ๐๔๓๔๖/๒๔๖๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๔๘กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
68
๖๑ศธ ๐๔๓๔๖/๒๔๘๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
69
๖๒ศธ ๐๔๓๔๖/๒๕๓๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
70
๖๓ศธ ๐๔๓๔๖/๒๕๑๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ฉบับที่ ๘๔)กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
71
๖๔ศธ ๐๔๓๔๖/๒๖๐๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรสารในราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุุ่่มบริหารงานบุคคล
72
๖๕ศธ ๐๔๓๔๖/๒๖๒๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๒
กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
73
๖๖ศธ ๐๔๓๔๖/๒๖๔๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอจัดส่งคู่มือการใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
74
๖๗ศธ ๐๔๓๔๖/๒๖๙๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
75
๖๘ศธ ๐๔๓๔๖/๒๗๐๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕กลุ่มสาระสังคมศึกษา
76
๖๙ศธ ๐๔๓๔๖/๒๗๓๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟรี “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance
ประชาสัมพันธ์
77
Agreement-Based Management PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือ” ให้โรงเรียนทราบ
78
๗๐ศธ ๐๔๓๔๖/๒๗๖๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ประชาสัมพันธ์
79
๗๑ศธ ๐๔๓๔๖/๒๗๖๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ประชาสัมพันธ์
80
๗๒ศธ ๐๔๓๔๖/๒๘๕๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
81
๗๓ศธ ๐๔๓๔๖/๒๑๘๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แจ้งเวียนหนังสือกลุุ่่มบริหารงานบุคคล
82
๗๔ศธ ๐๔๓๔๖/๒๑๙๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัญชีนวัตกรรมไทยกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
83
๗๕ศธ ๐๔๓๔๖/๒๙๕๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การถ่ายทอดสดการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
84
๗๖ศธ ๐๔๓๔๖/๓๐๔๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขออนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
85
๗๗ศธ ๐๔๓๔๖/๓๐๙๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูปี ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
86
๗๘ศธ ๐๔๓๔๖/๓๒๐๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
87
๗๙ศธ ๐๔๓๔๖/๓๒๕๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ ๑๕"กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
88
๘๐ศธ ๐๔๓๔๖/๓๒๖๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี ๒๕๖๕"กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
89
๘๑ศธ ๐๔๓๔๖/๓๒๙๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ.... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์(Google Form)
กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
90
๘๒ศธ ๐๔๓๔๖/ว ๓๓๑๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
91
๘๓ศธ ๐๔๓๔๖/๓๓๔๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การลงทะเบียนเพื่อรับเครือมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
92
๘๔ศธ ๐๔๓๔๖/๓๓๙๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การจัดสรรงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
93
๘๕ศธ ๐๔๓๔๖/๓๕๕๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
94
๘๖ศธ ๐๔๓๔๖/๓๖๐๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขยายเวลาในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
กลุุ่่มบริหารงานบุคคล
95
๘๗ศธ ๐๔๓๔๖/๓๗๒๓๐ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรวจสอบและรายงานผลกการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัดกลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
96
๘๘ศธ ๐๔๓๔๖/๓๗๑๒๙ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอเชิญประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
กลุุ่่มบริหารงานวิชาการ
97
๘๙ศธ ๐๔๓๔๖/๓๗๕๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕สพม.สฎชพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕รองผู้อำนวยการโรงเรียน
98
๙๐สล.๖๕/๐๐๐๗๔ ม.ค. ๒๕๖๕หจก. สมุยโลจิสติกส์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขออนุมัติใช้วัสดุ วงกบ-ประตูไฟเบอร์กลาสกลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
99
๙๑สล.๖๕/๐๐๐๘๔ ม.ค. ๒๕๖๕หจก. สมุยโลจิสติกส์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขออนุมัติใช้วัสดุ วงกบ-หน้าต่างเหล็กสำเร็จรูป และช่องแสงเหนือหน้าต่างและประตูกลุุ่่มบริหารงานทั่วไป
100
๙๒สล.๖๕/๐๐๐๙๔ ม.ค. ๒๕๖๕หจก. สมุยโลจิสติกส์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขออนุมัติใช้วัสดุ กระเบื้องลอนคู่กลุุ่่มบริหารงานทั่วไป