חלוקת הש"ס מושב גמזו
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
סיוםשם ומשפחהעד דףמדףמסכתסיוםשם ומשפחהעד דףמדףמסכתסיוםשם ומשפחהעד דףמדףמסכתסיוםשם ומשפחהעד דףמדףמסכתסיוםשם ומשפחהעד דףמדףמסכת
2
יגבמנחותיגבבבא בתראידבנזיריבבסוכהידבברכות
3
כהידכדידכזטוכגיגכוטו
4
לזכולוכהמכחלדכדלטכז
5
מטלחמחלזנגמאמהלהנאמ
6
סבננטמטסונדנומוסדנב
7
עד סגעאסיגבסוטהידבביצהיגבשבת
8
פועהפגעבכהידכזטוכהיד
9
צחפזצדפדלזכומ כחלזכו
10
קיצטקוצהמטלחיאבתעניתמטלח
11
יגבחוליןקיחקזידבגיטיןכאיבסאנב
12
כהידקכטקיטכוטולאכבעגסב
13
לוכוקמאקללטכזיאבמגילהפהעד
14
מחלזקנגקמבנבמכביבצזפו
15
סבמטקסדקנדסהנגלבכגקטצח
16
עבסאקעוקסהעזסוטובמועד קטןקכאקי
17
פגעגיגבסנהדריןצעחכטטזקלגקכב
18
צהפדכוידיגבקידושיןידבחגיגהקמהקלד
19
קזצולחכזכדידכזטוקנזקמו
20
קיטקחנאלטלוכהיגביבמותיגבערובין
21
קלקכסגנבמזלזכהידכדיד
22
קמבקלאעוסדנטמחלזכולוכה
23
יגבבכורותפחעזעסומטלחמזלז
24
כהידקאפטפבעאסבננטמח
25
לזכוקיגקביגבבבא קמאעד סגעסב
26
מטלחיגבמכותכהידפועהפבעא
27
סאנכדידלוכוצחפזצגפג
28
יבבערכיןיגבשבועותמחלזקיצטקהצד
29
כגיגכהידסמטקכבקיאיגבפסחים
30
לדכדלזכועבסאיגבכתובותכהיד
31
יבבתמורהמטלחפדעגכוידלזכו
32
כגיגידבעבודה זרהצהפהלחכזמטלח
33
לדכדכוטוקזצונאלטסאנב
34
טובכריתותלטכזקיטקחסגנבעגסב
35
כחטזנאמיגבבבא מציעאעהסדפהעד
36
יבבמעילהסדנבכהידפזעוצזפו
37
כביגעוסהלוכוקפחקטצח
38
יבתמידידבהוריותמחלזקיבקאקכאקי
39
יגבנידהיגבזבחיםסמטיבבנדריםיבבראש השנה
40
כהידכהידעבסאכדיגכדיג
41
לזכולזכופדעגלהכהלהכה
42
מטלחמטלחצהפהמולויגביומא
43
סאנסאנבקזצונזמזכויד
44
עגסבעבסבקיטקחסטנחלחכז
45
פדעגפענאלט
46
צופהצאפאסגנב
47
קחצזעוסד
48
קכ קטפחעז
49
50
0נלקחו %
51
0נלמדו %
52
53
00225
54
00430047004300450047
55
001001001001001
56
001001001001001
57
001001001001001
58
001001001001001
59
001001001001001
60
001001001001001
61
001001001001001
62
001001001001001
63
001001001001001
64
001001001001001
65
001001001001001
66
001001001001001
67
001001001001001
68
001001001001001
69
001001001001001
70
001001001001001
71
001001001001001
72
001001001001001
73
001001001001001
74
001001001001001
75
001001001001001
76
001001001001001
77
001001001001001
78
001001001001001
79
001001001001001
80
001001001001001
81
001001001001001
82
001001001001001
83
001001001001001
84
001001001001001
85
001001001001001
86
001001001001001
87
001001001001001
88
001001001001001
89
001001001001001
90
001001001001001
91
001001001001001
92
001001001001001
93
001001001001001
94
001001001001001
95
001001001001001
96
001001001001001
97
001001001001001
98
000001000001001
99
000001000001001
100
000001000000001
Loading...
 
 
 
תשע"ו
תשע"ד-תשע"ה
תשע"ג - תשע"ד
תשע"ב - תשע"ג