เหนือคลอง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
เดือน
2
รายการ
หน่วย
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
3
1จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริง)รายงานเฉพาะต้นปีเดือนตุลาคมคน87
4
1.1จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา คน216613261366321
5
1.2
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบตามเกณฑ์
คน
6
2งบประมาณที่ตั้งไว้ รายงานเฉพาะต้นปีเดือนตุลาคมบาท
7
2.1เงินเครือข่ายบริการสุขภาพ บาท
8
2.2เงินบำรุงหน่วยงานบาท
9
2.3งบ Non UCบาท
10
2.4งบจาก อปท.บาท
11
2.5งบอื่นๆบาท
12
3ค่าใช้จ่าย
13
3.1เงินเครือข่ายบริการสุขภาพ บาท
14
3.2เงินบำรุงหน่วยงานบาท11400161835778445002339855652458754203011028122907455
15
3.3งบ Non UCบาท
16
3.4งบจาก อปท.บาท
17
3.5งบอื่นๆบาท
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...