รายชื่อผู้ประเมินภายในและภายนอกย้อนหลัง2559-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2
3
ลำดับที่
ชื่อสกุลอีเมลย์เบอร์ติดต่อหน่วยงาน
รหัสผู้ประเมิน
ตรวจหลักสูตร
ตรวจระดับคณะ/สถาบัน
4
1ผศ.กังวาลนาคศุภรังษีkangwal.n@rmutk.ac.th089-6683768คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมP
5
2อาจารย์สราณีย์สุทธิศรีปก
ssaranee.s@mail.rmutk.ac.th
084-3601765คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมP
6
3อาจารย์เพชราพิพัฒน์สันติกุลpba507@hotmail.com0615492336คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมP570561P
7
4
อาจารย์ปรียาภรณ์
มัชฌิกะ
Preeyaporn.m@mail.rmutk.ac.th
081-6133112คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมP590150P
8
5อาจารย์อัญชลีอินคำปาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมP
9
6อาจารย์มินตราศักดิ์ดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมP
10
7ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์swc_x9@yahoo.co.th085-168-3175คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมU570531PP
11
8อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมP
12
9อาจารย์คุณากรไวยวุฒิkunakorn.w@rmutk.ac.th080-3333221คณะบริหารธุรกิจP
13
10
อาจารย์พิรานันท์
จันทวิโรจน์Piranun.c@rmutk.ac.th089-7429119คณะบริหารธุรกิจP
14
11อาจารย์วรรณีสินศุภรัตน์Wannee.s@mail.rmutk.ac.th089-6864436คณะบริหารธุรกิจP590152P
15
12ผศ.ไพโรจน์เกตุภักดีกูลPairote.k@rmutk.ac.th086-3801075คณะบริหารธุรกิจP
16
13
อาจารย์หทัยวรรณ
วิชัยดิษฐ
hathaiwan.w@mail.rmutk.ac.th
086-6073366คณะบริหารธุรกิจP
17
14
อาจารย์เจษฎาภรณ์
ยานุพรหม
jessadaporn.y@mail.rmutk.ac.th
086-8163482คณะบริหารธุรกิจP
18
15ผศ.รุจิภาสโพธิ์ทองแสงอรุณrujipas.po@hotmail.com0636546191คณะบริหารธุรกิจU580298PP
19
16อาจารย์ปทิดาลิ้มชัยเจริญคณะบริหารธุรกิจP
20
17อาจารย์เชิงชายสุวรรณกูฏ
cherngchai.s@mail.rmutk.ac.th
0819146808คณะบริหารธุรกิจP
21
18อาจารย์ภัททิราแก้วเกิด
Phatthira.k@mail.rmutk.ac.th
0819127514คณะบริหารธุรกิจP
22
19อาจารย์คชภัคจิรวัชรพลคณะบริหารธุรกิจP
23
20อาจารย์อธิยุตทัตตมนัสathiyut.t@mail.rmutk.ac.th087-6896857คณะบริหารธุรกิจP
24
21
อาจารย์ภานุพงศ์
นิลตะโกคณะบริหารธุรกิจP
25
22ผศ.ภิญโญอุดมโภชน์คณะบริหารธุรกิจP
26
23
อาจารย์กรรณิการ์
แสงสุริศรี
Kannikar.s@mail.rmutk.ac.th
0812593841คณะบริหารธุรกิจP
27
24
อาจารย์กิตจิพงษ์
อิทธิธรรมสกุลคณะบริหารธุรกิจP
28
25อาจารย์ธนวิทย์ลายิ้มtanavit.one1@gmail.com085-8149913
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
29
26ผศ.วินิทรสอนพรินทร์winithorn@hotmail.com089168280
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
30
27
อาจารย์รุ่งทิพย์
วงศ์ต่อมdangsi2517@gmail.com0863993961
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
31
28ผศ.กมลวรรณสีใส
kamonwan.s@mail.rmutk.ac.th
089-8101321
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
32
29
อาจารย์จุฬาลักษณ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
t_chulaluck@hotmail.com089-4544227
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
33
30อาจารย์ณภัทรยศยิ่งยงnaphat.y@mail.rmutk.ac.th087-9334878
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
34
31ผศ.รัชนีวรรณเพ็งปรีชา081-6213550
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
35
32ผศ.อาภัสราแสงนาค
arpathsra.s@ mail.rmutk.ac.th
7240
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
36
33อาจารย์ศศธรสิงขรอาจ
sasathorn.s@mail.rmutk.ac.th
0842392451
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
37
34
อาจารย์พัชราวลัย
เซ็นเสถียร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
38
35อาจารย์กฤชนกศุขเกษม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
39
36ผศ.พิมพ์ชฎาอิทธิวัฒนพงศ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
40
37อาจารย์วรวิทย์จันทร์เนยamarat.b@mail.rmutk.ac.th0868147025
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
41
38อาจารย์วรรณีพรมนนท์amarat.b@mail.rmutk.ac.th0898101321
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
P
42
39ผศ.ประเสริฐศศิธรโรจนชัยprasert.s@mail.rmutk.ac.th089-5191961
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P570358/U570303
PP
43
40ผศ.อนุรักษ์นวพรไพศาลAnurag_nava@hotmail.com089-7704827
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
U570238PP
44
41ผศ.กรีฑายุทธเพิงใหญ่
kreethayut.p@mail.rmutk.ac.th
0864156948
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
45
42อาจารย์สุภาพรจันทร์คงsupaporn.c@rmutk.ac.th089-0218182
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P590158P
46
43อาจารย์สุริยาสงค์อินทร์peat.spy@gmail.com081-8500786
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
47
44อาจารย์ศศิวิมลวุฒิกนกกาญจน์sasiwimol.w@rmutk.ac.th089-4563981
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P570600P
48
45ผศ.นพรัตน์ภัยวิมุติ
Nopparat.p@mail.rmutk.ac.th
087-0601377
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
49
46อาจารย์สุรีพรนวลนิ่ม
sureeporn.n@mail.rmutk.ac.th
090-9723844
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
50
47ผศ.รุ่งทิวาเสาร์สิงห์rung.mahamek@gmail.com087-5005415
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
51
48อาจารย์อาทิตยามีหนองหว้าatittaya.m@mail.rmutk.ac.th0863564147
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
52
49ผศ.อุษารัตน์คำทับทิมusarat.k@mail.rmutk.ac.th089-1301001
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
53
50อาจารย์รัฐพลหงส์เกรียงไกรrattapon.h@mail.rmutk.ac.th084-7264138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
54
51
อาจารย์อิทธิณัฐ
ตันติวิทิตพงษ์081-4449439
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
55
52
อาจารย์ศุภศิลป์
เฟื่องฟุ้งsupasilpp@hotmail.com0817546194
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
56
53อาจารย์กลุชยาพงษ์์แสวง
kulchaya.p@mail.rmutk.ac.th
0851536335
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
57
54ผศ.ชัยมิตรแสวงมงคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P
58
55ผศ.ปทุมทิพย์ปราบพาล
pathumthip.t@mail.rmutk.ac.th
086-8841970คณะวิศวกรรมศาสตร์P570148P
59
56อาจารย์ธรรมมาเจียรธราวานิชthamma.j@mail.rmutk.ac.th0863236516คณะวิศวกรรมศาสตร์P
60
57
อาจารย์ชัชวาลย์
สุขมั่นames2517@gmail.com086-8129519คณะวิศวกรรมศาสตร์U580262P
61
58อาจารย์สุรัตน์บุญพึ่งsurat.b@rmutk.ac.th086-5409350คณะวิศวกรรมศาสตร์P590160P
62
59
อาจารย์ชาติสยาม
ธรรมจินดาchatsiam@windowslive.com0894481030คณะวิศวกรรมศาสตร์P
63
60อาจารย์ณรงค์เฉลิมวัฒนชัยjj_doreamon@hotmail.com081-6498217คณะวิศวกรรมศาสตร์P580151P
64
61อาจารย์รัตนาภรยวงสวัสดิ์
Ratanaporn.y@mail.rmutk.ac.th
081-3716357คณะวิศวกรรมศาสตร์P
65
62ผศ.วุฒิวัฒน์คงรัตนประเสริฐwuttiwat@hotmail.com063-9939299คณะวิศวกรรมศาสตร์P
66
63ผศ.ดร.ฉันทมณีพูลเจริญศิลป์
chantamanee.w@mail.rmutk.ac.th
089-9284256คณะวิศวกรรมศาสตร์P
67
64ผศ.จิราภรณ์พงษ์ศรีทัศน์
jiraporn.pongsritasana@gmail.com
081-5619595คณะศิลปศาสตร์U580096PP
68
65ผศ.วิไลพรเลิศมหาเกียรติwilaiporn_lib@hotmail.com0867561319คณะศิลปศาสตร์U570161PP
69
66อาจารย์รจนาศรีสังวรณ์rochana.s@mail.rmutk.ac.th0909478909คณะศิลปศาสตร์P
70
67อาจารย์สมิงจารย์คุณsaming.thaiuse@gmail.com094-4397926คณะศิลปศาสตร์P
71
68อาจารย์พรทิพย์รินนาศักดิ์porntip.r@mail.rmutk.ac.th086-8146303คณะศิลปศาสตร์P
72
69อาจารย์พจนีย์ศักดิ์เดชากุลPotjanee.s@mail.rmutk.ac.th0868146303คณะศิลปศาสตร์P
73
70ผศ.อมรรัตน์อนันต์วราพงษ์
amornrat.a@mail.rmutk.ac.th
081-5555180คณะศิลปศาสตร์P580201P
74
71ผศ.จำนงแก้วเพ็ชร
chamnong.k@mail.com.rmutk.ac.th
085-9013083คณะศิลปศาสตร์P580031P
75
72
อาจารย์ชฎาจันทร์
โชคนิรันดรชัยchadajan@yahoo.com0968619151คณะศิลปศาสตร์P
76
73อาจารย์จันทนาวงศ์หาญnuna676@gmail.com086-5651261คณะศิลปศาสตร์P
77
74ผศ.ธัญญวัฒน์ตรีเนตรคณะศิลปศาสตร์P
78
75
อาจารย์พรรณทิพย์
เดชตระกูลวงศ์puntipdej@hotmail.com0859726332คณะศิลปศาสตร์P
79
76อาจารย์สุวิมลนภาผ่องสกุลคณะศิลปศาสตร์P
80
77อาจารย์สุภาพรอรรคพิณ
supaporn.a@mail.rmutk.ac.th
0632289555คณะศิลปศาสตร์P
81
78
อาจารย์ดาราวรรณ
ไศลมณีsalaimanee.d@gmail.com0818018264คณะศิลปศาสตร์P
82
79
อาจารย์ธรรมรัตน์
จรูญชนม์
Thammarat.j@mail.rmutk.ac.th
0817268715คณะศิลปศาสตร์P
83
80ผศ.เขมชาติสุรกุลkemunicus@gmail.com088-5026946คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอU580259PP
84
81ผศ.บุญศรีคู่สุขธรรมkuboonsri@yahoo.com085-1310045คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอP
85
82รศ.ขนิษฐาเจริญลาภ
khanittha.c@mail.rmutk.ac.th
089-1425195คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
P590062/U570389
PP
86
83อาจารย์ศิริอรวณิชโชตยานนท์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอP
87
84อาจารย์ชฎาพรจันทร์พันธ์
chadaporn.c@mail.rmutk.ac.th
0991501956คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอP
88
85
อาจารย์พัชรินทร์
สังข์ขาว
patcharin.s@mail.rmutk.ac.th
0914964999คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอP
89
86
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...