9. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการร้อยมาลัยตอกไม้สด (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
25/7/2019, 10:44:55ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เด็กชายพุฒิพงษ์ หมีกุละ ,เด็กชายนิศรุทธิ์ คำจันทร์ ,เด็กหญิงนฤมล แสงสุข
นายสุรจิต พันตรี ,นางสาวไพรินทร์ แก้วแก่นคูณ
653206386นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
4
25/7/2019, 12:54:04ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖ชุมชนบ้านนากอก
ด.ญ.พัทธ์ธีรา นันตา ด.ญ.พรรณเพียงเดือง เพ็งคำศรี ด.ญ.ศุภนุช พรมดวงดี
นางสาวนวลศรี ผ่านพูล นางสาวศนิญา คงเขตชินบุต
0885630286
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
5
25/7/2019, 13:01:18ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คนบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง ๖ชุมชนบ้านนากอก
ด.ช.ณัฐภัทร มูลวารี ด.ช.วิชราวุธ ชัยมาลา ด.ช.วิรัช โพธิ์หล้า
นางสาวนวลศรี ผ่านพูล นางสาวศนิญา คงเขตชินบุต
0885630286
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
6
26/7/2019, 12:12:33ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6
หนองผือราษฎร์บำรุง
ด.ญ.น้ำฝน จันพรมมี
ด.ญ.วนิดา กองสุข
ด.ญ.เกวลิน โคตรทา
นางดวงแข แสงหาชัย
นางฐิตาพร สิทธิจันทร
0930833041 , 0883088086
นายสายธาร ศักดา0897113673
7
26/7/2019, 16:23:17ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านหนองสะแบง
1. เด็กหญิงจันจิรา วิบูลอัฒน์
2. เด็กชายชัยวัฒน์ สุวัด
3. เด็กหญิงพรกนก ปิ่นลำ
1. นางพรรณี หัสเดช
2. นางสาวธนาภรณ์ สาครขันธ์
0995429575
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
8
28/7/2019, 22:59:48ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
1. เด็กหญิงพิยะดา สุดชาติ
2. เด็กชายดนัย บุญหวัง
3. เด็กจันทรรัตน์ สุวรรณบล
1. นางสาวปริศนา ริยะบุตร
2. นางสาวเกศสุดา จรุงพันธ์
3.นายชัยพิทักษ์ ภูเขม่า
0878547769นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ0621945189
9
30/7/2019, 15:15:05ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
1.เด็กหญิงจิรภิญญา ม่องคำหมื่น
2.เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชัยกอง
3เด็กหญิงสักสิณา ผ่านแสงเสาร์
นางวีระ อินพิมพ์-นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
10
31/7/2019, 13:40:28ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เด็กหญิงสาธิมา สุระดะนัย , เด็กหญิงพรทิพย์ คีรีนิมิต ,เด็กหญิงวรรณวิสา คำลือชัย
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง , นางสาวอารีรัตน์ สารีแก้ว
0921898899
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
11
31/7/2019, 14:19:00ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงกนกวรรณ สิงการ เด็กหญิงมลิษา สอนประเทศ เด็กหญิงศิริวรรณ แสงสว่าง
นางสาวนิภาพร นิลนามะ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐพร คำพวงค์
0652509514
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
12
31/7/2019, 16:18:00ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4ดอนปอวิทยา
1.ด.ญ.วรรณวิษา ไชยทองคำ
2.ด.ญ.อริสรา ประสานเนตร
3.ด.ญ.อรธิดา แสนเลิศ
1.นางสาวนุชจรีย์ พรมวิจิตร
0909153837
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100