แบบรายงานค่าใช้จ่ายประจำ สสอ.รพ.สต..xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณต่อปี ให้ สสอ...................................................... ปีงบประมาณ 255๙
2
อำเภอ..................................... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3
(ลงข้อมูลให้ครบทุก สสอ.)
4
ลำดับ
รายการค่าใช้จ่ายประจำขั้นต่ำ ต่อ ปี
จำนวนจำนวนเงิน
5
จำนวน จนท. ใน สสอ. ทั้งหมด (คน)
6
จำนวน รพ.สต. (แห่ง)
7
8
1ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พกส.
9
2ค่าเบี้ยเลี้ยง/นิเทศติดตามงาน
10
3ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
11
4ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
12
5ค่าวัสดุสำนักงาน
13
6ค่าใช้สอย (บริหารจัดการ)
14
7ค่าบำรุงรักษารถยนต์......... คัน
15
ค่าน้ำประปา
16
ค่าอินเตอร์เน็ต
17
8ค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท
18
รวมรายการค่าใช้จ่ายประจำขั้นต่ำ ต่อ ปี0
19
20
21
(ลงชื่อ)..........................................................
22
(.......................................................)
23
ตำแหน่ง......................................................
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu