สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
3
สพป. เลย เขต 11
4
5
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
6
ณ โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนบ้านนาโคก โรงเรียนบ้านน้ำภู 
7
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 
8
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
9
10
ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับโรงเรียนนักเรียนครู
11
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.395ทองชนะเลิศโรงเรียนเมืองเลย1. เด็กหญิงนาฏรักษ์  พักกระโทก1. นางนิรมล  จันทิหล้า
12
13
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.697ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านยาง1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทานา1. นางวันดี  โปรถนัด
14
15
3ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.395ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด1. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
16
17
4ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.384.38ทองชนะเลิศโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"1. เด็กหญิงชนากานต์  เพชรราช1. นางอรุณี  สมวัน
18
19
5ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.680ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย1. เด็กหญิงระพีพรรณ  จำรูญศิริ1. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
20
21
6ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.380ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านนาดินดำ1. เด็กหญิงสุธินันท์  จิท้ายเส้ง1. นางผกากร  ศรัทธาสุข
22
23
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.691ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม1. เด็กหญิงพิชญาภา  ขันติวงศ์1. นางสุภิญญา  ราชภักดี
24
25
8ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.387ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน1. นางสาวกนิษฐา  ทันดา1. นางพัชนี  แก้วกัลยา
26
27
9ภาษาไทยการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.393ทองชนะเลิศโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"1. เด็กหญิงวริศรา  ทองจัด1. นางสาวอัญญานี  ทองคำ
28
29
10ภาษาไทยการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.691ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุมา1. นางพัชนี  ปราบพาล
30
31
11ภาษาไทยการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.392ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านติ้วน้อย1. เด็กหญิงพรรณปพร  นราศรี1. นางศิริพร  กันทะวงศ์
32
33
12ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.385ทองชนะเลิศโรงเรียนอนุบาลเลย1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกองนอก1. นางจุลจิรา  บุญมาก
34
2. เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี2. นางปิยวรรณ  พละราช
35
3. เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์
36
37
13ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.689ทองชนะเลิศโรงเรียนเมืองเลย1. เด็กหญิงจิตรลดา   กรีกุล1. นางวัชรี  ดาวงษา
38
2. เด็กหญิงพิมม์มาดา    บุญแก้ว2. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
39
3. เด็กหญิงสิริกร   บัวอ่อน
40
41
14ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.385ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านติ้วน้อย1. เด็กหญิงปานไพลิน  ใจยา1. นางศิริพร  กันทะวงศ์
42
2. เด็กหญิงอรอุมา  ทวีสิทธิ์2. นายธวัช  สงนอก
43
3. เด็กหญิงเวทินี  ชรัยบูรณ์ภิภพ
44
45
15ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.698ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง1. เด็กหญิงกมลชนก  พะลาหลง1. นางวายุภา  ประสาน
46
2. เด็กหญิงสิริพร  จันเกลี้ยง2. นางสาวมินรญา  บุตรวงค์
47
48
16ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.395ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อุตตะมะ1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีประภา
49
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีหานนท์2. นายสัตยา  สังพอ
50
51
17ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.696ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด1. เด็กหญิงปาลิตา  ภูนาเมือง1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
52
2. เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เมฆชุ่ม2. นางกัญญาณัฐ  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
53
54
18ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.390ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด1. นางสาววารุณี  บุญที1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
55
2. นางสาวเสาร์วภา  วงศ์กองแก้ว2. นางกัญญาณัฐ  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
56
57
19คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.380ทองชนะเลิศโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ไทยดำรงค์1. นางสุธิกานต์  ยึนประโคน
58
59
20คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.688ทองชนะเลิศโรงเรียนเมืองเลย1. เด็กชายธีร์ธวัช   คำยิ่ง1. นางสาวศรีเสาวลักษณ์  สุขเสริม
60
61
21คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.387ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย1. เด็กชายปราโมทย์  ไชยโสดา1. นางสาวจารุณี  วันทาแก้ว
62
63
22คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.690.17ทองชนะเลิศโรงเรียนเมืองเลย1. เด็กชายจิรภัทร   จันทร์นาม1. นางนิตยา   พลดงนอก
64
2. เด็กชายณัฐนนท์   หลอดทอง2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  อุตสาหะ
65
3. เด็กชายภานุพงศ์   จิรเกษมสุข
66
67
23คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.386.63ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน1. เด็กหญิงชวัลนุช  เจริญพักตร์1. นางศิริภรณ์  ดวงคำน้อย
68
2. เด็กหญิงมัณฑิภา  แก้วสา2. นางสุนทรี  จันทจร
69
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวศิริ
70
71
24คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.693.63ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านนาซ่าว1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินยานวน1. นายดนุพล  คำพา
72
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ดาลหอม2. นางอุไร  มีแพง
73
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  แสนคำเพลิงใจ
74
75
25คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.385ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สำโรง1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
76
2. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ2. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
77
3. เด็กชายโยธิน  อินทอง
78
79
26คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.680.5ทองชนะเลิศโรงเรียนเมืองเลย1. เด็กชายธนภัทร   อักษรประเสริฐ1. นางจิตรานันท์   โง๊ะบุดดา
80
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระรัตน์2. นางสาวกิตติญา  แสนประสิทธิ์
81
82
27คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.391ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านน้ำพร1. เด็กชายธนากร  โกษารักษ์1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
83
2. เด็กหญิงอรัญญา  อู่อรุณ2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
84
85
28คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.394ทองชนะเลิศโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"1. เด็กชายปัณณทัต  บุรุษภักดี1. นางสุธิกานต์  ยึนประโคน
86
87
29คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.692ทองชนะเลิศโรงเรียนเมืองเลย1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี1. นางนิตยา   พลดงนอก
88
89
30คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.396ทองชนะเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด1. เด็กหญิงวรรณภา  จันอุทะ1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
90
91
31คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6100ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านนาดอกคำ1. เด็กหญิงกรวิภา  จำปาศิริ1. นางบัวทอง  คลังกลาง
92
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสิน2. นางอุไร  ธนุการ
93
94
32คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3100ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านห้วยตาด1. เด็กหญิงพรรณภา  พากระจ่าง1. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
95
2. นางสาวอรวรรณ  เหล่าสุพะ2. นางอรนารถ  สุจิมงคล
96
97
33คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.685ทองชนะเลิศโรงเรียนอนุบาลเลย1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์1. นางพิมพา  ผิวพันธมิตร
98
99
34คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.380ทองชนะเลิศโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง1. นางสาวเดือน  สิงห์ทอง1. นางศิริรัตน์  ดาวงษา
100
Loading...
Main menu