ขยะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Data 1.1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
2
Data 1.1.2 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
3
Data 1.1.3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
4
Data 1.1.4 ปริมาณขยะสะสม
5
Data 1.1.5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
6
Data 1.1.6 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
7
Data 1.1.7 จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ
8
Data 1.1.8 ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน
9
Data 1.1.9 ปริมาณการกำจัดขยะ(เที่ยว/วัน)
10
Data 1.1.10 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
11
Data 2.1.1 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ
12
Data 2.1.2 ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ
13
Data 3.1.1 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ
14
15
Data 4.1.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
16
Data 4.1.2 จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
17
Data 4.1.3 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้
18
Data 4.1.4 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
19
Data 4.1.5 จำนวนครัวเรือน
20
Data 4.1.6 จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
21
Data 4.1.7 จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
22
Data 4.1.8 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
23
Data 5.1.1 จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ
24
Data 6.1.1 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
25
Data 6.1.2 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
26
27
Data 7.1.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
28
Data 7.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
29
Data 7.1.3 ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
30
Data 8.1.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
31
Data 8.1.2 แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
32
Data 8.1.3 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu