ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
ฝ่ายงาน
จำนวนครั้ง
6
งานบริหารงานทั่วไป14
7
งานประกันคุณภาพ 3
8
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์5
9
งนวิฃาการและพัฒนานักศึกษา12
10
งานโสตและคอมพิวเตอร์6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100