แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอินเตอร์เน็ต (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 2