ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลครูและบุคลากร [โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย]
2
ผู้บริหารข้าราชการครูพนักงานราชการลูกจ้างประจำครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งหมด
3
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
4
21317466301110191118295988
5
6
ข้อมูลครูและบุคลากร [โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย] จำแนกตามกลุ่มสาระฯ
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ข้าราชการครูพนักงานราชการครูอัตราจ้างรวมทั้งหมด
8
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
9
ภาษาไทย257000022279
10
คณิตศาสตร์09900001101010
11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4111500020261117
12
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม246000011257
13
สุขศึกษาและพละศึกษา
314000101415
14
การงานอาชีพ246000000246
15
ภาษาต่างประเทศ2121400000021214
16
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์314011000325
17
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)022000000022
18
บรรณารักษ์000000000000
19
รวม215475
20
21
* ข้อมูล ณ 12 มิ.ย. 2567
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100