รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 89
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ระหว่างวันที่ 5 -8 มิถุนายน 2561
3
ศูนย์พัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
5
ห้อง 1
6
ลำดับชื่อ-สกุลโรงเรียนสังกัด
7
1
นางสาวอมรรัตนา หัตถะกิจ
บ้านหนองผือสพป.4 ขอนแก่น
8
2
นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสง
วัดบ้านเมืองโพธิ์สพป.2 บุรีรัมย์
9
3นางไพรรัตน์ เศษจันทร์ไตรมิตรพัฒนศึกษาสพป.3 ขอนแก่น
10
4นางจินตนา กองเกิดไตรมิตรพัฒนศึกษาสพป.3 ขอนแก่น
11
5นางประภาพร โพธิ์ไพรบ้านคำแม่นางสพป.2 นครพนม
12
6นางปริชาติ ศรีวรขึยบ้านคำแม่นางสพป.2 นครพนม
13
7นางพรพรรณ ใจศิริบ้านสี่แยกสมเด็จสพป.3 กาฬสินธุ์
14
8นางมณฑิตา เพ็งพันธ์บ้านโพนงามมุกดาหาร
15
9
นางสาวมะลาวัลย์ สุวรรณไตรย์
วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญบ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์"
มุกดาหาร
16
10นางอาภาพรรณ ตอพลบ้านห้วยทรายทุ่งมนสพป.3 ขอนแก่น
17
11นางพิจิตรา คำมีสว่างบ้านห้วยทรายทุ่งมนสพป.3 ขอนแก่น
18
12นางสาวอรัญญา วิเศษวงษาดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยสพป.2 ร้อยเอ็ด
19
13นางสาวแววธิดา เกตุดาวน้ำพองศึกษาสพม.25 ขอนแก่น
20
14นางสาวสุมาลี ขันผงบ้านตะโกบำรุงสพป.2 บุรีรัมย์
21
15นางสลักจิตร์ วงษ์ลาน้ำพองศึกษาสพม.25 ขอนแก่น
22
16นายทองปาน สีคงเพชรน้ำพองศึกษาสพม.25 ขอนแก่น
23
17นางพรทิพย์ บุญเกษมบรบือสพม.26 มหาสารคาม
24
18นางเปรมนภา วงศ์เตชะบ้านสันติสุขสระแก้วสพป.3 สกลนคร
25
19นางกชพร ทวยจันทร์พระธาตุบังพวนวิทยาสพม.21 หนองคาย
26
20
นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุม
แวงพิทยาคมสพม.23 สกลนคร
27
21นางสาวอรอุมา บุญเรืองหนองหญ้าปล้องสพป.3 กาฬสินธุ์
28
22นางประภากร พวงศรีเคนบ้านตาจ่อยหนองสระสพป.2 ร้อยเอ็ด
29
23นายลือชัย อุสาพรหมบ้านงิ้วสร้างแก้วสพป.2 นครพนม
30
24นางสาวสิรินดา แสนแก้วบ้านกุุดกว้างประชาสรรค์สพป.1 ขอนแก่น
31
25
นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ
โคกสีวิทยาสรรค์สพม.23 สกลนคร
32
26นางณัฐทริกา เสนาภักดิ์โคกล่ามพิทยาคมสพม.27 ร้อยเอ็ด
33
27นางสาวกุลปริยา เพ็งพลาโคกล่ามพิทยาคมสพม.27 ร้อยเอ็ด
34
28นางสาวปาณิสรา เรืองบุญกรุณาระบุโรงเรียนสพป.2 มหาสารคาม
35
29นายโกสินทร์ มะละกาชุมชนเอื้อก่อนาดีสพป.2 นครพนม
36
30นายสมเจตน์ หาญมนตรีบ้านฮ่องสิมประชาสรรสพป.1 สกลนคร
37
31นายชัยณรงค์ คำภูมิหาแก่นนครวิทยาลัยสพม.25 ขอนแก่น
38
32
นางสาววัชรินทร์ วรรณพราหมณ์
บ้านนายูงสพป.2 อุดรธานี
39
33นายถนัดกิจ บุราณเดชบ้านหนองเม็กมุกดาหาร
40
34นายวีระชัย วรรณวิชิตดอนจานวิทยาคมสพม.24 กาฬสินธุ์
41
35
นางสาวสลิลโรจน์ ยินดีมาก
บ้านกุดกว้างสพป.4 ขอนแก่น
42
36นายพะเยาว์ ศรีไชย์มัธยมวานรนิวาสสพม.23 สกลนคร
43
37นางลำใย นาฤทธิ์ห้วยตาเปอะมุกดาหาร
44
38นายรักชนะ บุญชาญบ้านดงสารสพป.3 สกลนคร
45
39นางอมรรัตน์ หมั่นมีบ้านดงสารสพป.3 สกลนคร
46
40นางสำเร็จ ปานกลางบ้านหนองตะคร้อสพป.3 บุรีรัมย์
47
41นางธนกรณ์ สำเภานนท์ชุมชนบ้านปลาขาวสพป.1 อุบลราชธานี
48
42นายสัญญา นาไชยโยนิคมลำปาววิทยาสพป.1 กาฬสินธุ์
49
43นายสิรวิชย์ สายสินธุ์โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะสพป.1 กาฬสินธุ์
50
44นายรัศมี พุดสีเสนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกสพม.27 ร้อยเอ็ด
51
45นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์โพนทองพัฒนาวิทยาสพม.27 ร้อยเอ็ด
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ห้อง1
ห้อง2
ห้อง3
ห้อง4
ห้อง5
ห้อง6
 
 
Main menu