รุ่น 1 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่น 1
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (คณะ)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (คณะ)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามคณะที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับสถาบัน ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (สถาบัน)สถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
3
117/03/2017 11:15:40รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาB.Sc.(Economics)M.Sc.(Industrial Engineering & Management)D.Tech.Sc.(Industrial Engineering)วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557, ปีการศึกษา 2557 ตรวจประเมินของคณะพาณิชนาวี วิทยาเขตศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมินภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน816822692fengppy@ku.ac.thทั่วไป
4
217/03/2017 14:59:11รศ.ชุติมณฑน์ บุญมากหัวหน้าภาควิชาศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)พบ.ม.(สถิติประยุกต์)-ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์2-ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์081-613-0334lekchuti"gmail.comทั่วไป
5
319/03/2017 09:14:31ผศ.ภาคม บำรุงสุขศศ.บ. ดนตรีไทยศษ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา-ดนตรีไทย, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-คณะมนุษยศาสตร์895218561fhumpkb@ku.ac.thทั่วไป
6
420/03/2017 07:00:45ผศ.วัฒนา อนันตผลรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ศิสปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)-การสอนภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์081-208-0106fhumwna@gmail.comทั่วไป
7
520/03/2017 09:14:34อ.ดร.สมัคร สุจริตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสพ.บ-ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม)พิษวิทยาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์10ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 25570คณะเทคนิคการสัตวแพทย์086-331-2996cvtsms@ku.ac.thทั่วไป
9
720/03/2017 15:27:21ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(ชีววิทยา)Dr.rer.nat.(Population Genetics)พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการคณะวิทยาศาสตร์3-ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการอุตสาหกรรมเกษตร-ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ 10900083-8846407fsciuwa@ku.ac.thทั่วไป
10
820/03/2017 15:38:23อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรีวทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ศษ.ด.(การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนในปี 2559ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการคณะวิทยาการจัดการขึ้นทะเบียนในปี 2559คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา087-138-4464warayost@gmail.comทั่วไป
11
920/03/2017 15:56:31อ.ดร.ศุภาภาส คำโตนดรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ1ไม่เคยได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาไม่เคยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา081-617-8814Supapask@yahoo.comไม่ทานหมู(ไม่ได้เป็นอิสลาม)
12
1020/03/2017 18:52:51ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิลหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวท.บ. (เคมีการเกษตร) เกียรตินิยมวท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อม13ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 25581ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม0818248649, 0814898649onanong8649@gmail.comทั่วไป
13
1120/03/2017 21:01:11ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยวท.บ.(ชีวเคมี)-วท.ด.(ชีวเคมี)ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 25570คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.086-359-2396cvtwnr@ku.ac.thทั่วไป
14
1221/03/2017 10:42:49ผศ.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ศศ.บ(การปกครอง)กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)เทคโนโลยีการศึกษา / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / นวัตกรรมทางการศึกษา / จิตวิทยาการศึกษา / การสื่อสารเพื่อการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ระดับหลักสูตรระดับหลักสูตรด้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรระดับหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 02-579-7142 , 02-9428672095-871-9789sunchai.p@ku.ac.thทั่วไป
15
1321/03/2017 14:54:01ผศ.ดร.มนัสนันท์ หันถศักดิ์การศึกษาบัณฑิต กศบ.(การแนะแนว)ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)ดุษฎีบัณฑิตปรด.(บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)การศึกษา/ จิตวิทยาคณะศึกษาศาสตร์21ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ไม่ได้เป็นผู้ประเมินระดับสถาบันภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์816239926้hatthasak@hotmail.comทั่วไป
16
1421/03/2017 16:09:49อ.ดร.อลงกรณ์ อินทรักษาศศบ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์สิ้งแวดล้อมปรัชญาสิ่งแวดล้อมสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมือง และความร้อนในเมืองคณะสิ่งแวดล้อมไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ขึ้นทะเบียน ปี 59ไม่มีประสบการณ์คณะสิ่งแวดล้อม 892300851ecuki@ku.ac.thทั่วไป
17
1521/03/2017 21:20:30อ.ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมลวศ.บ.( วิศวกรรมเกษตร)M.Sc.(Agricultural Sciences)Ph.D. (Agricultural Sciences)วิศวกรรมเกษตร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, เมคคาทรอนิกส์เกษตรคณะเกษตร กำแพงแสน32ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรกำแพงแสน
ไม่มีภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรกำแพงแสน090-139-8008pjunkwon@hotmail.comทั่วไป
18
1622/03/2017 21:08:03ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(กีฏวิทยา)ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร)กีฏวิทยาทางการเกษตร ,การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคณะเกษตร กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1 หลักสูตรได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการ, กรรมการเกษตร กำแพงแสน
บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่เคยภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน081-944-9664agruwn@ku.ac.thทั่วไป
19
1723/03/2017 14:02:35อ.ดร.จิตรา พึ่งพานิชศศ.บ(ภาษา)คม.(อุดมศึกษา)คด.(อุดมศึกษา)การบริหารศึกษา การวางแผนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ21ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการสาธารณสุขศาสตร์ไม่มีอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร847998882cscjtp@csc.ku.ac.thทั่วไป
20
1823/03/2017 17:01:09ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการบธ.บ.บธ.ม., วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)Ph.D. (Human Resource Development)การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ1-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558-คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230081-634-5136fmsjtt@src.ku.ac.thทั่วไป
21
1924/03/2017 09:37:06อ.ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพวท.บ.(เคมีการเกษตร)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการลุ่มน้ำ เสียง สั่นสะเทือน คณะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์2ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์816398184kittichai.d@ku.ac.thทั่วไป
22
2024/03/2017 13:28:24อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์รษก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปรพกันคุณภาพศศ.บ.(พลศึกษา)ศศ.ม.(พลศึกษา)-พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ1ยังไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558-ไม่มีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิทพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร098-097-2884krianggkrai.pro@ku.thทั่วไป
23
2124/03/2017 14:27:43รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ-วทบ.เกษตรศาสตร์วทม.เกษตรศาสตร์ศศ.ด. (อาชีวะศึกษา)ส่งเสริมการเกษตรคณะเกษตร1ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร081-752-3478patanapom@hotmail.comทั่วไป
24
2224/03/2017 15:42:06ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลางหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)สม.ม. (มานุษยวิทยา)Ph.D.มานุษยวิทยาวัฒนธรรม พัฒนาสังคม การวิจัยเชิงคุณภาพคณะสังคมศาสตร์22ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ไม่ได้เป็นผู้ประเมินระดับสถาบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มก.081-697-3811fsocstn@ku.ac.thทั่วไป
25
2324/03/2017 16:40:31ผศ.ดร.วาทินี สวนผการองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยาวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)ปร.ด. (วนศาสตร์)วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การขยายพันธุ์ไม้ป่า วนเกษตรคณะวนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558-ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์081-971-9789wathinee.s@ku.ac.thทั่วไป
26
2424/03/2017 20:18:52รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์วทบ(สถิติ)สตม(สถิติ)ศศด(อาชีวศึกษา)สถิติคณะวิทยาศาสตร์1-ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวทม(สถิติ)-ภาควิชาสถิติ089-579-2820fsciaph@ku.ac.thทั่วไป
27
2525/03/2017 09:09:37ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ)M.S. (Industrial Engineering)Ph.D. (Industrial Engineering)วิศวกรรมอุตสาหการ (การวางแผนและควบคุมการผลิต)คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ผู้ประเมินใหม่)ไม่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-689-5500fengwsst@ku.ac.thทั่วไป
28
2627/03/2017 15:43:29รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน-วท.บ.(ชีวเคมี)วท.ม. (เคมี)Ph.D. (Inorganic Chemistry)เคมี วัสดุศาสตร์ และเคมีสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์1ไม่ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการเศรษฐศาสตร์1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์089-699-8786fsciass@ku.ac.thทั่วไป
29
2728/03/2017 10:32:15ผศ.ดร.จินตนา สและน้อยรองหัวหน้าภาควิชาฯวท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)สารสี เอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลคณะประมง2ไม่มีได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการคณะสังคมศาสตร์ไม่มีภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-207-0050ffisjid@ku.th.thอิสลาม
30
2828/03/2017 11:33:15ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุลค.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา),ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศทาวธุรกิจ),ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล)ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)การศึกษา, คอมพิวเตอร์, ICT, เทคโนโลยีการศึกษา, บริหารการศึกษา, อาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์42ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะวิทยาศาสตร์, คณวิทยาการจัดการ ศรีราชา, คณะสิ่งแวดล้อม, คณะสังคม0ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 089-895-5099fedustt@ku.ac.thทั่วไป
31
2928/03/2017 12:46:07อ.ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์สส.บ.(สังคมสงเคราะห์)บธ.บ.(การตลาด)ปร.ด.(พัฒนศึกษา)บริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558-ไม่เคยโครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน084-040-4999suppachai_mur@hotmail.comทั่วไป
32
3029/03/2017 09:57:30อ.ประภาพรรณ เกษราพงศ์-วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)-วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558ไม่เคยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา813079222Prapapan@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
33
3129/03/2017 14:15:26รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน-วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)PhD. (Agricultural Economics)เศรษฐศาสตร์ , บริหารธุรกิจ(การเงิน)คณะเศรษฐศาสตร์42ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-ไม่เคย02-5613468, 02-9406511 081-921-7259saroj.aungsumalin@gmail.comทั่วไป
34
3229/03/2017 14:30:43ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจวท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Dr. Scient. (Marine Biotechnology) University of Troms Norwayเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งคณะประมงไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557102-9428936086-812-9822ffiskks@ku.ac.th ; ksatapornvanit@gmail.comทั่วไป
35
3331/03/2017 12:01:09ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรีรก.ผช.อธิการบดีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)M.S. (Nematology)Ph.D. (Plant Pathology)Nematodesคณะเกษตรไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยมีความสนใจทราบหลักเกณฑ์ไม่เคยภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร081-619-9563agrbcc@ku.ac.thทั่วไป
36
3405/04/2017 15:43:56ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู-ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559คณะศึกษาศาสตร์-ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์874972695oraphan.b@ku.thทั่วไป
37
3505/04/2017 22:55:03อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พรหัวหน้าภาควิศวกรรมอุตสาหการวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการวศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ-1. Logistics Engineering 2. Supply Chain Management 3. Energy Management 4. Industrial Engineering 5. Engineering Managementคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการ1. ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์
1. ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์

-กรุณาส่ง อาจารย์ปริญญา พัฒนวสันต์พร เลขที่ 1 ม. 6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140959494970blue_ienu@hotmail.comทั่วไป
38
3608/04/2017 11:47:52อ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ผู้ช่วยอธิการบดีวศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) / นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา)วัสดุก่อสร้าง การบริหารโครงการ วิศวกรรมโครงสร้าง เทคโนโลยีทางอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์20ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวนศาสตร์0คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900081-689-9479archpmk@ku.ac.thทั่วไป
39
3712/04/2017 11:47:55ดร.ธนภร เพ่งศรีศศ.บ.(ดนตรีไทย)ศศ.ม.(ดนตรีชาติพันธุ์)ปร.ด. (ดนตรีวิทยา)มานุษยดุริยางควิทยา, ดุริยางคศิลป์, ดนตรีวิทยาคณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาสารคามผู้ประเมินภายนอก2ผู้ประเมินภายนอกไม่เคยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหาสารคาม094-2899416t_bhengsri@hotmail.comทั่วไป
40
3812/04/2017 16:54:46อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์-วท.บ. (ชีววิทยา)-Ph.D. (Entomology)Ecology, Behavior, Arachnology, Integrated Pest Management, Biological Control, Enivronmental Science and Technologyคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ต้องเข้าสังเกตการณ์ 1 คณะ ในปี 2559ไม่ได้เป็นผู้ประเมินภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน081-982-6500faaspnv@ku.ac.thทั่วไป ไม่หวาน
41
21/04/2017 12:57:00นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
-
การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
-
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะ
-คณะมนุษยศาสตร์086-388-6455joyttr@hotmail.comไม่ทานเนื้อวัว
42
3904/04/2017 15:18:24นางสาวสลักจิตร ทวีวิโรตม์กิตติศศ.บ.(บัญชี)ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)--คณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน---คณะมนุษยศาสตร์088-498-2152fhumsct@ku.ac.thทั่วไป
43
4004/04/2017 16:10:48นางสาวจริยา สุพรรณเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) การเงินศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาพัฒนสังคมศาสตร์-สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมินไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมินรับผิดชอบการจัดทำรายงานประเมินประกันคุณภาพภายในด้านการวิจัยสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 089-442-5439่jariya_supun@hotmaul.comทั่วไป
44
4104/04/2017 16:18:16นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐอักษรศาสตรบัณฑิต---คณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน00สนใจอยากเข้าร่วมฟังบรรยายฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-999-0170sriwan.b@ku.ac.thทั่วไป
45
4204/04/2017 17:48:13นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้วผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการการศึกษาปริญญาตรี--งานกิจการนิสิตและงานทะเบียนคณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยไม่เคยไม่เคยสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์099-4912125jrinthorn_ku@hotmail.comทั่วไป
46
4304/04/2017 13:35:45นายพิสิทธิ์ เพ็ญรัตน์ศศ.บ.---คณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีไม่มีคณะมนุษยศาสตร์819379165pisit.penrat@gmail.comทั่วไป
47
4404/04/2017 14:06:05นางสาวสุพัตรา สุขแสวงวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์บธ.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ--คณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์890490297supatra_mang@hotmail.comทั่วไป
48
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
Form responses 1