ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
2
1วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.351.9เข้าร่วม61. เด็กชายณัฐพนธ์ กุลไธสง
2. เด็กชายสงคราม ไพพุฒ
1. นายปรมินทร์ แก้วดี
3
2วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.378.11เงิน41. เด็กชายภูมินทร์ ปลื้มใจ
2. เด็กชายเจนณรงค์ ชมชื่น
1. นายปรมินทร์ แก้วดี
4
3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.380ทอง51. เด็กหญิงชนัญญา เชื้อเหรียญทอง
2. เด็กหญิงณัฐรวิภา ศรีสอน
3. เด็กชายนันทชา สมนึก
4. เด็กหญิงพิรญาาณ์ เขียนนอก
5. เด็กหญิงภัทรกันย์ กุหลาบขาว
1. นายจัตุพล เกษร
2. นายทวีชัย ใจพร
5
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.682.33ทอง61. นางสาวณัฐธิดา พุ่มแก้ว
2. นางสาวปวีณา พนัส
3. นายอนพัทย์ บุญพบ
4. นายเธียรรัตน์ สะโสดา
5. นางสาวไอศิกา แก่นสาร
1. นายกิตติพงษ์ ทัดประไพร
2. นายทวีชัย ใจพร
6
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.388.85ทอง41. เด็กชายกริชศักดา สาขา
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ วสุเลิศรัตนชัย
1. นางปราณีต ใจพร
2. นายกิตติพงษ์ ทัดประไพร
7
6สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.683.2ทอง161. นางสาวปภังกร ไกรวิเศษ
2. นายสรายุทธ เกษาพันธ์
1. นางสุพัตรา อินลี
2. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
8
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.392ทอง71. เด็กหญิงชนิดาภา แก้วจันทร์1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
9
8ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.695ทอง41. นายอรรถพล วิรุณพันธ์1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
10
9ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.376เงิน91. เด็กหญิงปนัดดา ทองละมุล1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
11
10ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.695ทอง41. นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญใสย์1. นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา
12
11ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.385ทอง41. เด็กชายทวิช เสาร์จันทร์1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
13
12ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.695ทอง41. นางสาวกรวีร์ พันธ์จันทร์1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
14
13ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.396.5ทอง61. เด็กชายภูธเนศ ไสว1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
15
14ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.693.5ทอง121. นางสาวมนสิชา เสาร์จันทร์1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
16
15ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.396ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงชนานันท์ บุษราคัม
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
17
16ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.398.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงศิรดา พันธ์สุวรรณ1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
18
17ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.677เงิน131. นายรวีวัฒน์ บรรณนาภพ1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
19
18ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.393ทอง71. เด็กชายกฤษณ์ดนัย สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายดนัย บุญญะฤทธิ์
3. เด็กชายวรภพ บุญคล้าย
1. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
2. นายสุธิวรรณ กองจันทา
20
19ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.698ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายธีรพงษ์ ยารัมย์
2. นายวันมหิดล สายราช
3. นายเกรียงศักดิ์ หล้าคำ
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นางสาวสุธิวรรณ กองจันทา
21
20ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกิตติยา สาระสิทธิ์1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
22
21ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายจิรพัฒน์ สมศรี1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
23
22ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.387.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณศรี
2. เด็กชายทินภัทร บุษบา
3. เด็กหญิงธนัญญาดา อินทร์นา
4. เด็กชายภูมิพัตน์ การสูงเนิน
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
24
23ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายคุปต์ สมพงษ์
2. เด็กชายธนภัทร พรหมคุณ
3. นายธีรุตน์ เสนคราม
4. เด็กชายวิวรรธน์ สิทธิสาตร์
5. นายวิสา เกตุวุฒิ
6. นายเมทะนี ลุกลาม
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
25
24ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.693ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกัญญาพัชร เข็มทอง
2. นายกิตติพงษ์ ดำพะธิก
3. นายคณิตินเมธา โพธิ์ขาว
4. เด็กหญิงคุนัญญา สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงจิดาภา สิทธิพันธ์
6. นางสาวจิราภรณ์ ธรรมบุตร
7. นางสาวชญาพรณ์ ศุภศร
8. นางสาวชนกนันท์ สมนึก
9. นางสาวชลิญญา ถ่อแก้ว
10. นางสาวชุติกาญจน์ ศรชัย
11. เด็กชายฐิติภัทร พรหมคุณ
12. นางสาวฐิติมา พิมพา
13. นางสาวณัฐณิชา จงพึ่งกลาง
14. เด็กหญิงดาริน คะมี
15. นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์
16. นางสาวธันญากร พรหนองแสง
17. นางสาวธิติวรดา ขอร่ม
18. นายธีรุตน์ เสนคราม
19. นางสาวนฤมล สุขนวล
20. เด็กหญิงบุญธีรา แสงบุญ
21. นายปฏิภาน แก้ววิเศษ
22. นางสาวปัทมา แก้วเภา
23. นางสาวปิยธิดา ฉลาดเอื้อ
24. เด็กหญิงพิชชาภา ชัยชาญ
25. เด็กหญิงภัควีนุช ศรีบูรณ์
26. เด็กชายภูมิพัฒน์ การสูงเนิน
27. นายรัฐพล ทองอ้ม
28. นางสาววชิราพรรณ บัวพันธ์
29. นายวิศรุต ศรีใส
30. นายศรุต ศรีสันต์
31. นายศิริศักดิ์ เทพวงศ์
32. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ
33. นายหาญชนะ บุญทิน
34. นายอนุสรณ์ ปิยะพันธ์
35. นางสาวอัญชลีกร ดอกอินทร์
36. เด็กหญิงอัญรัตน บุญทศ
37. นายเธียรธาร สะโสดา
1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
2. นางสาวสุทธิวรรณ แก้วจันทา
3. นางสาวจินดาพร แก้วคำ
4. นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
26
25ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.384.67ทอง71. นายศุภชัย ถุงจันทร์1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
27
26ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.687.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายกิตติพงษ์ ดำพะธิก1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
28
27ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.387ทอง41. เด็กหญิงปณิดา สิทธิคุณ1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
29
28ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.684ทอง131. นางสาวพรชนก จงสำราญ1. นายสุพร พรหมคุณ
30
29ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.377เงิน71. เด็กชายทินภัทร บุษบา1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
31
30ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นายกตติพงษ์ ดำพะธิก1. นายสภรณ์ พรหมคุณ
32
31ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.377.66เงิน51. เด็กหญิงปณิดา สิทธิคุณ1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
33
32ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.685.33ทอง61. นางสาวพรชนก จงสำราญ1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
34
33ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.381.66ทอง41. เด็กชายบารมี ไชยศรีษะ1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
35
34ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.687.25ทอง41. นายวงศกร เชื้อนิล1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
36
35ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.390.25ทองชนะเลิศ1. นางสาวจิราวดี ดอกคำ1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
37
36ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.689.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวทักษพร รวมสา1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
38
37ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.374เงิน41. นายศุภชัย ถุงจัทร์1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
39
38ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.690.33ทองชนะเลิศ1. นายกิตติพงษ์ ดำพะธิก1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
40
39ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจิราวดี ดอกคำ1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
41
40ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.684ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพลอยชมพู ศรีภา1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
42
41ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.384.8ทอง41. เด็กชายณัฐรัฐ วิลา
2. เด็กชายธนชิต สุจริต
3. เด็กชายธนศักดิ์ กลมพันธ์
4. เด็กหญิงปัญฑิตา บุญโต
5. เด็กหญิงพนิดา น้อยดำเนิน
6. เด็กหญิงสุวัชนา มังคะการ
7. เด็กชายอัมรินทร์ ผันพลี
8. เด็กหญิงแพรวา บานเย็น
1. นางสาวจินดาพร แก้วคำ
2. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
43
42ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.689ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวชรินรัตน์ ไชยเสนา
2. นายชลิต นิ่มแสง
3. นายชวนันท์ อินทร์ดา
4. นายชวรัตน์ ในทอง
5. นางสาวรดา ศิริโสตร์
6. นางสาววลัยภรณ์ นนท์นาท
7. นายศักดิ์ดินา ตรีชัยศรี
8. นางสาวอัยลดา ทองสุข
1. นางสาวจินดาพร แก้วคำ
2. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
44
43ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงญาณิศา บัวสุข
2. เด็กหญิงนภัสสร ยกพล
3. เด็กหญิงปณิสรา ลาผ่าน
4. เด็กหญิงพชร ถิระโคตร
5. เด็กหญิงสิรินาถ เหมือนเหลา
6. เด็กหญิงเปรมิกา อินทร์งาม
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นางสาวจินดาพร แก้วคำ
45
44ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวชลธิชา เข็มโคตร
2. เด็กหญิงชินดนัย ฝังสิมมา
3. นางสาวณัฐมล กุลพิลา
4. นางสาวนิพาดา จักรเทพวงค์
5. นางสาวพิชญาภา สร้อยเสน
6. นางสาวภุมรัตน์ บุญเสริม
1. นางสาวจินดาพร แก้วคำ
2. นางสุภรณ์ พรหมคุณ
46
45ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกมลวัลย์ บุตรไชย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา สุวรรณคำ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อาจจะบก
4. เด็กหญิงปิยดา หฤแสง
5. เด็กหญิงพรนัชชา สมงาม
6. เด็กหญิงพรราชทรัพย์ เรืองสนาม
7. เด็กหญิงวชิรญากร ทีน้ำคำ
8. เด็กหญิงอติการต์ วรรณวงษ์
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นางสาวจินดาพร แก้วคำ
47
46ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวณิชารีย์ สุพล
2. นางสาวนิตยา สุวไกร
3. นางสาวปลายฟ้า ด้วงสูงเนิน
4. นางสาวพร้อมพรรณ พิจารณ์
5. นางสาวพลอยชมพู ศรีภา
6. นางสาววิลาศิณี ด้วงสูงเนิน
1. นางสาวจินดาพร แก้วคำ
2. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
48
47ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.688.3ทอง41. นายณัฎฐ์ เสสสุวรรณ
2. นายณัฐวัตร สำราญ
3. นายมงคล บุญปก
4. นายศิลป์ภัศศะ ตะเคียนศก
5. นายเชิดเกียรติ ศิลชาติ
1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์
49
48ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.688.2ทองชนะเลิศ1. นายกฤตชลักษณ์ แก้วธานี
2. เด็กชายบารมี ไชยศรีษธ
1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์
50
49กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.360ทองแดง221. เด็กหญิงมนัสชนก เย็นจิตโสมนัส
2. เด็กหญิงไปรยา พฤกษา
1. นางสาวสมกมล มีดี
2. นางสาวดวงสมร กาบมาลี
51
50กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.680ทอง111. นางสาวกาญจนาภรณ์ โสรถาวร
2. นางสาวธารดา เลิศศรี
3. นางสาวโสภิดา มูลสุวรรณ
1. นางรัตนาถรณ์ หัดโถ
2. นางปาริชาติ กองวัสกุลณี
52
51คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.363ทองแดง131. เด็กชายรวีโรจน์ เมืองงาม
2. เด็กชายเกริกเกียรติ ไชยช่วย
1. นายชนินทร์ เจริญวรรณ์
2. นางอละสา เถาว์รินทร์
53
52คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.373เงิน12
54
53คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.678เงิน51. นางสาวธัญญานุช ลายเมฆ
2. นางสาวนันธรียา โพธิ์งาม
1. นางสาวฎายิน ลีลา
55
54คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.372เงิน51. เด็กชายธรภัทร ภิรมย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์ เจริญศรีเมือง
1. นางอละสา เถาว์รินทร์
2. นายชนินทร์ เจริญวรรณ์
56
55คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.387.57ทอง91. เด็กหญิงอาทิตยา ชมทอง1. นางอละสา เถาว์รินทร์
57
56คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.371เงิน91. เด็กชายบุณยวัชร ระงับภัย
2. เด็กชายวชิรวิทย์ บัวทอง
1. นางอละสา เถาว์รินทร์
2. นายชนินทร์ เจริญวรรณ์
58
57คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.370เงิน61. เด็กชายณัทณเอก วังทอง
2. เด็กชายรัตนตรัย ศรีวิชัย
1. นายชนินทร์ เจริญวรรณ์
2. นายอละสา เถาว์รินทร์
59
58คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.677เงิน111. นางสาววราภรณ์ โกกะพันธ์
2. นางสาวสุนิสา ละมูล
1. นางสาวฎายิน ลีลา
60
59คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.384ทอง51. เด็กหญิงฐิติชญา ดอกอินทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงเนตรนภา โอภาพ
1. นางอละสา เถาว์รินทร์
61
60คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย
2. นายวงศกร เชื้อนิล
1. นางสาวฎายิน ลีลา
62
61หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.30เข้าร่วม1. เด็กชายชินบัญชร หน่อแก้ว
2. เด็กชายณัฐกานต์ โกสีย์
3. เด็กชายพันธมิตร ศรีทอง
1. นายคงกะพัน ชัยพร
2. นางอละสา เถาว์รินทร์
63
62หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.60เข้าร่วม1. นายชนะทิพย์ กุลบุญญา
2. นายธีรภัทร์ วงศ์คำ
3. นายวิศรุต ศรีใส
1. นายคงกะพัน ชัยพร
64
63หุ่นยนต์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.383ทองชนะเลิศ1. เด็กชายกฤษดา หยั่งบุญ
2. เด็กชายบัญญัติ ประมนต์
3. เด็กชายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์
1. นายคงกะพัน ชัยพร
2. นายอละสา เถาว์รินทร์
65
64หุ่นยนต์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.60เข้าร่วม1. นายรัฐภูมิ ทองอ้ม
2. นายสุทธินัน แดงบุญเรือง
3. นายอัษฎาวุธ หวนคนึง
1. นายคงกะพัน ชัยพร
66
65การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.392ทองชนะเลิศ1. เด็กชายพฤฒิพงษ์ สุตะพันธ์
2. เด็กชายศุภกร นุติประพันธ์
3. เด็กชายเมทะนี เพ็งแจ่ม
1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร
2. นางสาวจามจุรี ซำบุญมี
67
66การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.681.4ทอง81. นายธีรุตม์ ข่าขันมะลี
2. นายปฏิพล บุตรไชย
3. นายมงคล บุญปก
1. นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งาม
2. นางสาวบังอร ศรีเนตร
68
67การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.374.5เงิน71. เด็กชายณัลทวัฒน์ บุญมี
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์ บุญปก
3. เด็กชายภคพัฒน์ เหล็กงาน
69
68การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.664ทองแดง111. นายจีรเดช สิงหกุล
2. นายพุฒิสรรค์ สายทอง
3. นายสุรเกียรติ สุขเป็ง
1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร
70
69การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.383.4ทอง101. เด็กหญิงกมลขนก ทะวงษา
2. เด็กหญิงฐิติมา ดอนเหลือม
3. เด็กหญิงนาตญาภรณ์ ศิริบูรณ์
4. เด็กหญิงพรพิมล นาริต
5. เด็กหญิงมัณฑนา ศรีคราม
6. เด็กหญิงศศิมาภรณ์ บุญทศ
1. นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์
2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
71
70การงานอาชีพการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.381ทอง61. เด็กหญิงนัทธมน ดวงใจ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชมภูพื้น
3. เด็กหญิงรัชชประภา ชัยชาญ
1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวกรประภา สระแก้ว
72
71การงานอาชีพการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.685ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวชนิสรา อุดร
2. นางสาวธนพร อภิชาตวาณิช
3. นางสาวนริศรา ผันพลี
1. นางสาวฐิติพร มีเดช
2. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
73
72การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.389ทอง61. เด็กชายณัชพล อาภรณ์ศรี
2. เด็กชายมนตรี หล้าสงค์
3. เด็กชายอธิชล อนุพันธ์
1. นางสิรินาท พันธ์รัมย์
2. นายจำนงค์ พันธ์รัมย์
74
73การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.678เงิน121. นางสาวปาริชา ศรีเลิศกุลเดชา
2. นางสาวศิริลักษณ์ คงนิล
3. นางสาวสุวนิตย์ นิลหลวง
1. นายจำนงค์ พันธ์รัมย์
2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
75
74การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.394ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกมลชนก หงษ์พิพิธ
2. เด็กหญิงตณิตตา ลุคส์
3. เด็กหญิงธนัชชา กำลังหาญ
1. นางสาวดวงสมร กาบมาลี
2. นางเกศรา จันทร์แสง
76
75การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.689.75ทอง41. นางสาววศินี นิยม
2. นายสรรพวิท สุจริต
3. นายอาทินันท์ ราชาอาจ
1. นางเกศรา จันทร์แสง
2. นางสาวดวงสมร กาบมาลี
77
76การงานอาชีพการแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.393.5ทอง51. เด็กหญิงกิตติพร ปักปิ่น
2. เด็กหญิงจิราภา คำเสียง
3. เด็กชายภราดร ศรีโสภา
1. นางสาวสมกมล มีดี
2. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
78
77การงานอาชีพการแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.691.75ทอง51. นางสาวจักรวาล ดวงศรี
2. นางสาวจัตุรพร กมลรัตน์
3. นางสาวธนัตดา สาลี
1. นางสาวฐิติพร มีเดช
2. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
79
78การงานอาชีพการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.392ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงปาริชาติ ลาลุน
2. เด็กหญิงวราภรณ์ ทองดี
3. เด็กหญิงอรอนงค์ บุญราศรี
1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์
80
79การงานอาชีพการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.688.9ทอง61. นางสาวกนิษฐา บุญศรี
2. นางสาวกุสุมาสว์ อาวะรุณ
3. นางสาวเวทัย แหวนวงษ์
1. นางสาวมุกดา บรรณบุปผา
2. นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์
81
80การงานอาชีพการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.380.5ทอง71. เด็กหญิงญานิศา จันดวงศรี
2. เด็กชายสิทธิพล ศรีดาเรียน
3. เด็กหญิงใบเตย เสถียรกุลวงศ์
1. นางสาวกรประภา สระแก้ว
2. นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล
82
81ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.695.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายคฑาวุฒิ หินเงิน1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
83
82ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.687.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายคฑาวุฒิ หินเงิน1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
84
83ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.687ทอง41. เด็กหญิงกมลวัลย์ บุตรไชย
2. นายกฤตชลักษณ์ แก้วธานี
3. เด็กหญิงขวัญจิรา สุวรรณคำ
4. นายคฑาวุฒิ หินเงิน
5. นางสาวชรินรัตน์ ไชยเสนา
6. นางสาวชลธิชา เข็มโคตร
7. นายชวนันท์ อินทร์ดา
8. นายชวรัตน์ ในทอง
9. เด็กหญิงญาณิศา บัวสุข
10. นายฐิติพงษ์ ศรีนาฏนาวา
11. นางสาวณัฐมล กุลพิลา
12. นายถิรายุทธ์ คำเสียง
13. เด็กหญิงนภัสสร ยกพล
14. นางสาวนิพาดา จักรเทพวงค์
15. นายปฏิพล บุตรไชย
16. นายปัณณวิชญ์ บุษบา
17. เด็กชายพชร ถิระโคตร
18. นายพชรพล นามพรม
19. เด็กหญิงพนิดา น้อยดำเนิน
20. นางสาวพรชนก จงสำราญ
21. นายพรรษวุฒิ วรรณวงษ์
22. นางสาวพิชญาภา สร้อยเสน
23. เด็กหญิงวชิรญากร ทีน้ำคำ
24. นางสาววรดา ศิริโสตร์
25. นายศิลป์ภัสสะ ตะเคียนศก
26. นางสาวสุภาพร นพพะ
27. เด็กชายอัมรินทร์ ผันพลี
28. นางสาวอัยลดา ทองสุข
29. นายเชิดเกียรติ ศิลชาติ
1. นางสาวจินดาพร แก้วคำ
2. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
3. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
4. นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100