รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ก.พ.61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการ
2
เกณฑ์กิจกรรม/รายละเอียดการดำเนินงานระยะเวลาผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
3
หมวด 1 ทั่วไป
4
1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว
1.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจการเป็นห้องสมุดสีเขียว
1ประสาน รวบรวมประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียวมีค.61อยู่ในระหว่่างรวบรวมแผนและประชุมพิจารณาในวันที่ 16 มีค.61ขนิษฐา จูมลี
5
2ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง (ร้านกาแฟ) แถลงนโยบายและ ระดมความคิดเห็น จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการมีค. 61
ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีค.61
ขนิษฐา จูมลี
6
3เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการมีค.61 อยูู่่ในระหว่างเสนอวัสัยทัศน์ ต่อ คก.ห้องสมุด สีเขียว เพื่อรอประกาศใช้ และประชาสัมพันธ์ศิมาพร กาเผือกงาม
7
1.3 กำหนดขอบเขตการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสามารถดำเนินการทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน โดยไม่นับรวมกิจกรรมของห้องสมุดที่มีนัยสำคัญในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบในกรณีไม่ดำเนินการทั้งหมด4รวบรวม จัดทำแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวทุกหมวด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มีค.-เมย.61อยู่ในระหว่่างรวบรวมแผนและประชุมพิจารณาในวันที่ 16 มีค.61ขนิษฐา จูมลี
8
หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9
2.1 ศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม1ตรวจสอบการล้างเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้าที่ไม่เอื้อต่อการประหยัดพลังงานมีค.61อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหา (โครงสร้างพืนฐานอาคาร)อดิศักดิ์ กิจแสวง/พัสกร อยู่สอน/ปรีชา สมสอน/มณีวรรณ สาระไทย/
10
2.2 กำหนดให้มีแผนงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้2จัดทำแผนการซ่อมบำรุง ล้าง เครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมีค.61รวบรวม/สำรวจข้อมูลการดำเนินการจากปี 2560 เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานอดิศักดิ์ กิจแสวง/มณีวรรณ สาระไทย
11
2.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม3
ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน
พค.-มิย.61รวบรวม/สำรวจข้อมูลการดำเนินการจากปี 2560 เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน พัสกร อยู่สอน/ธนาชัย โสภามี/บุญถนอม จันทร์ชนะ/เสถียร พระใหญ่/แสน กุจะพันธ์
12
2.2.2 ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
4
มีการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
13
- จัดทำโครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ก.พ. - ก.ย. 61
- จัดทำโครงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอดิศักดิ์ กิจแสวง/เสถียร พระใหญ่/แสน กุจะพันธ์
14
2.2.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
5
มีการติดตั้งหรือปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ประหยัดพลังงาน
รวบรวม/สำรวจข้อมูลการดำเนินการจากปี 2560 เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน
15
- เปลี่ยนหลอดไฟจากชนิดธรรมดาเป็นหลอด LED
ก.พ. – ก.ย. 61
พัสกร อยู่สอน/ธนาชัย โสภามี/บุญถนอม จันทร์ชนะ/เสถียร พระใหญ่/อดิศักดิ์ กิจแสวง
16
2.2.4 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่วมรื่นสวยงาม6
มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดการภูมิทัศน์ใหม่ ร่มรื่นสวยงาม
อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ในการทีจะดำเนินการจัดทำพื้นที่สีเขียว และอยู่ระหว่างการดำเนินการในการขออนุมัติโครงการในการดำเนินงานในการปรับปรุงพืนที่สีเขียว
-ปลูกต้นไม้รอบบริเวณอาคารข้อมูลท้องถิ่น
17
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบอาคารสำนักวิทยบริการ
ก.พ. – ธ.ค. 61
นายชัยฤานาท บูระพา/ศกุนตลา เกตุวงศา/อดิศักดิ์ กิจแสวง
18
หมวด 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
19
3.1 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร
20
- แผนงานประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และทรัพยากรประชุมชี้แจงที่มา และซักซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลระหว่างคณะทำงาน การรายงานผลกพ.61ดำเนินการแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 61อุษา ผูกพันธ์/ปุชนีย์ อินทะนา/ชาญชัย บุญคุ้ม
21
- แผนการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ/บุคลากรร่างแผนปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงาน กำหนดผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการในการจัดทำแผนของแต่ละกลุ่มพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วhttps://docs.google.com/document/d/1yZNX7Be-HnyTur7XzQvbWXElk33iZgV910jgQcy2ew8/edit
25
3.2 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการลดปริมาณของเสีย1จัดทำแผนการลดปริมาณของเสีย (กำหนดของเสียที่สามารถนำมาลดปริมาณได้) เช่น กระดาษ A4 , กระดาษชำระ, ขวดน้ำดื่ม, เศษอาหาร กพ.61จัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ววริชาวรรณ คำมุลตรี/ พิมใจ คำฝอย/
สุพัตรา สุกใส
26
2ดำเนินการตามกิจกรรมแผน ดังนี้
27
- หาปริมาณของเสียแต่ละรายการ
28
- หาวิธี แนวทาง ในการลดปริมาณของเสียในแต่ละรายการ
29
- สรุปรายการของเสียที่จะต้องดำเนินการ
30
- ดำเนินการ (รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรสำนักวิทยบริการ
31
มาตรการประหยัดไฟฟ้า
มีการดำเนินการแล้ว
32
มาตรการกระดาษและหมึก
(ตามเอกสารแนบ/พร้อมวิธีดำเนินการ)
33
มาตรการประหยััดน้ำ
34
มาตรการการจัดหาและการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
3.3 กำหนดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
50
3.4 กำหนดให้มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด1
จัดทำมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และกระดาษ
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำมาตรการและวิธีการดำเนินการ และติดป้ายประชาสัมพันธ์https://docs.google.com/document/d/13mu5T9HnQVeJqD-O_gikjMkkNAH3px2VEjHGJ_0PdaE/edit
51
มาตรการประหยัดไฟฟ้า
52
1. รณรงค์ให้บุคลากรเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา
53
2. ปิดไฟส่องสว่างเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
54
3. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที
55
4. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน
56
มาตรการประหยัดกระดาษและหมึก
57
1.รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแชร์ให้ใช้งานร่วมกัน
58
2.ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เอกสารภายในให้ใช้ทั้ง 2 หน้า
59
3. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แทนการส่งข้อมูลโดยเอกสาร
60
มาตรการในการประหยัดน้ำ
61
1.รณรงค์ให้บุคลากรประหยัดน้ำโดยใช้น้ำประปาอย่างประหยัด
62
2. ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน/เปิดน้ำให้แรงแต่พอควร
63
3.ใช้แก้วน้ำหรือภาชนะรองน้ำขณะล้างหน้า ล้างมือ ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า ล้างมือ หรือล้างจาน
64
มาตรการในการจัดหาและการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
65
1.วัสดุสำนักงานบางรายการสามารถใช้งานร่วมกันในงานได้ เช่น ปรินเตอร์ สก๊อตเทป กรรไกร ตรายาง เป็นต้น
66
2.จัดหาวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษชำระ และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
67
68
69
1. เครื่องปรับอากาศ
70
(1) เปิด-ปิดตามเวลา
71
-การใช้กระดาษทิชชู
ติดป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ "ดึงแค่พอใช้"
72
-กระดาษ
รณรงค์ให้บุคลากรใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
73
-ลดการใช้ถุงพลาสติก/กล่องโฟม
รณรงค์ให้ใช้ปิ่นโต ถุงผ้า
74
3.5 มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ
จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดซื้่อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ
จัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ววิยะดา/พัสกร/นันทา
75
3.6 กำหนดให้มีแผนการและดำเนินการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุดตามแผนอย่างต่อเนื่อง
76
3.7 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจำทุกปีพร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ1จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ก.พ.-ธ.ค.61ดำเนินการแล้ว และเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซต์ www.oar.ubu.ac.thศิมาพร
77
3.8 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทางโดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม
78
3.9 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน1จัดทำแผนงานและอยู่ระหว่างการดำเนินการในการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกาซเรือนกระจกมี.ค.61
อยู่ระหวางดำเนินการ
พัสกร/ศิมาพร/ธวัชชัย/พิไลพร
79
หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
80
4.1 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการขยะ โดยเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ำ (reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) มีการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งกำจัดและมีวิธีกาส่งกำจัดที่เหมาะสมสำหรับขยะแต่ละประเภท
81
1
สำรวจ/บันทึกสถิติปริมาณขยะภายในสำนักวิทยบริการ
และตรวจสอบความถูกต้องการคัดแยกขยะในแต่ละวัน
ก.พ.61อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินงานนส.นุจรินทร์/อำพรมติที่ประชุม : ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการทั้งการลด/ใช้ซ้ำ/นำกลับมาใช้ใหม่
82
2รายงานผลการสำรวจ/วิเคราะห์และพิจารณาเหตุผลในการที่จะเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม มี.ค.61
83
การลดปริมาณขยะ กำหนดพื้นที่ในการจัดวางจุดพักขยะ (บริเวณบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารสารสนเทศ) และอยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานบุณพจน์/เสถียรข้อเสนอแนะ
1.จัดซื้อ/จัดหาถังขยะใหม่ และจัดทำป้ายติดแยะประเภทของการทิ้งขยะ
84
85
การใช้ซ้ำ มี.ค.-ธ.ค. 61นางศิรินาฎ/บุณพจน์
86
- ขวดพลาสติกนำกลับมาใช้ในการบรรจุน้ำยาต่าง ๆ
87
- กระดาษ A4 รณรงค์ให้นำกลับมาใช้ 2 หน้า
88
- ขยะประเภทเศษอาหารนำไปเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยหมัก(ทิ้งมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป)
89
การนำกลับมาใช้ใหม่ มี.ค.-ธ.ค. 61นางศิรินาฎ
90
- ทำแจกัน และดอกไม้ประดับ
91
- กระดาษหนังสือพิมพ์ใช้ทำดอกไม้/สิ่งของเพื่อตกแต่งอาคาร
92
2จัดกิจกรรมรณรงค์/ให้ความรู้/ขอความร่วมมือบุคลากรและผู้ใช้บริการ การลดและแยกปริมาณขยะ/ส่งกำจัด มี.ค.61นายบุณพจน์/
นส.นุจรินทร์
93
3กำหนดและจัดทำพื้นที่รวบรวมขยะก่อนการคัดแยก มี.ค.61นายเสถียร/นายสุริยัน
94
4.2 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการน้ำเสียโดยเริ่มจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อเลือกแนวางในการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม เช่นการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น มีการดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลดปริมาณการใช้น้ำ หรือใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
95
1ประสานผลการวิเคราะห์และการจัดการน้ำเสียกับของมหาวิทยาลัย เม.ย. และ ก.ย.61นายสุรชัย
96
97
98
99
4.3 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น มีการจัดพื้นที่ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ และถ่ายเทโดยสะดวก มีการกำจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดและตรวจตราให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตลอดจนมีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด1ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา
วิธีการจัดการ
- ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงานทุกวัน
- ทำความสะอาดชั้นหนังสือ ชั้นวารสาร ชั้นสื่อโสต อย่างน้อย2 ครั้ง/เดือน

ก.พ.-61แม่บ้าน/จัดชั้น ทำความสะอาด
ศิรินาฎ/อภิญญา ตรวจ
100
2เชื้อแบคทีเรีย (มูลนกพิราบ)
วิธีการจัดการ
- สำรวจแหล่งที่มีนกพิราบ
- ทำตาข่ายป้องกันนกพิราบ
- ล้างทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสัปดาห์อย่างน้อย 3 ครั้ง


ก.พ.-มี.ค. 61
1.นายบุณพจน์/นายสุรชัย
2.แม่บ้าน
101
3สารเคมี
-สำรวจพื้นที่ ๆ มีสารเคมี และทำความสะอาดพื้นที่พบสารเคมี
-ควบคุมสารเคมีให้มีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ก.พ.61
มี.ค.61
นายบุณพจน์/นายเสถียร/นายสุริยัน
102
4ควันบุหรี่
-จัดทำป้ายการงดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ
-รณรงค์การงดสูบบุหรี่
มี.ค.-61นายสุรชัย
นายเสถียร
103
5 การควบคุมเสียงในห้องสมุด
-กำหนดพื้นที่การใช้เสียงในห้องสมุด
-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

มี.ค.61
นส.นุจรินทร์
นายสุรชัย
Loading...
Main menu